PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Trzeci konkurs w Programie CIP-ICT PSP

W dniu 29 stycznia otwarty został trzeci konkurs w Programie CIP-ICT PSP (Program Konkurencyjność i Innowacje - Program Szczegółowy na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych).

 

Termin otwarcia konkursu: 29.01.2009

Termin zamknięcia konkursu: 02.06.2009

Budżet konkursu: 99.5 milionów Euro

Identyfikator konkursu: CIP-ICT PSP-2009-3

 

 

Tematy bieżącego konkursu (CIP-ICT PSP-2009-3):

 

Theme 1: ICT for health, ageing and inclusion

(ICT dla zdrowia, osób starszych i integracji)

 

1.1: ICT for patient-centred health service

(Technologie ICT w służbie zdrowia)

 

1.2: Innovative eHealth tools and services in real life - learning together

(Innowacyjne narzędzia i usługi dla e-Zdrowia w realnym życiu)

 

1.3: ICT for ageing well / independent living

(ICT na rzecz komfortowego funkcjonowania osób starszych /samodzielnego życia)

 

1.4: e-Accessibility thematic network

(Sieć tematyczna w temacie e-dostępność)

 

Theme 2: Digital Libraries

(Biblioteki cyfrowe)

 

2.1: European Digital Library - services

(Europejska Biblioteka Cyfrowa - usługi)

 

2.2: European Digital Library - aggregating digital content in Europeana

(Europejska Biblioteka Cyfrowa - agregacja treści cyfrowych w Europeana)

 

2.3: European Digital Library - Digitising content for Europeana

(Europejska Biblioteka Cyfrowa - Digitalizacji treści Europeana)

 

2.4: Open access to scientific information

(Otwarty dostęp do informacji naukowej)

 

2.5: Use of cultural heritage material for education

(Wykorzystanie zbiorów dziedzictwa kulturowego w edukacji)

 

Theme 3: ICT for government and governance

(Technologie ICT dla rządu i zarządzania)

 

3.1: Enlargement of the e-Procurement Pilot PEPPOL

(Rozszerzenie projektu pilotażowego PEPPOL - Pilotaż typu A w dziedzinie elektronicznych zamówień publicznych)

 

3.2: Enlargement of the e-IDM Pilot STORK

(Rozszerzenie projektu pilotażowego STORK - Pilotaż typu A w dziedzinie elektronicznego ID)

 

3.3: Inclusive eGovernance: flexible, personalised and multi-channel based service delivery targeted at the socially disadvantaged

(Inclusive eGovernance: elastyczne, indywidualne i wielokanałowe świadczenie usług ukierunkowanych na środowiska socjalnie upośledzone)

 

3.4: User Centricity for e-Governance

 

Theme 4: ICT for energy efficiency, environment and smart mobility

(ICT na rzecz wydajności energetycznej, ochrony środowiska oraz inteligentnej mobilności)

 

4.1: ICT for energy efficiency in social housing

(Technologie ICT na rzecz efektywności energetycznej w mieszkaniach socjalnych)

 

4.2: ICT for prevention, alert and rescue to minimise impacts of climate change

(Technologie ICT na rzecz zapobiegania, ostrzegania i ratownictwa w celu minimalizacji skutków zmian klimatycznych)

 

Theme 5: Multilingual Web

(Wielojęzyczne strony internetowe)

 

5.1: Machine translation for the multilingual web

(Urządzenia translacyjne dla wielojęzycznych stron internetowych)

 

5.2: Multilingual Web content management: standards and best practices

(Zarządzanie treścią stron wielojęzycznych: standardy i wzorce najlepszych praktyk)

 

5.3: Multilingual Web content management: methods, tools and processes

(Zarządzanie treścią stron wielojęzycznych: metody, narzędzia i procesy)

 

Theme 6: Public Sector information

(Informacja sektora publicznego)

 

6.1: Legal aspects of Public Sector Information

(Aspekty prawne informacji sektora publicznego)

 

6.2: Geographic Information

(Informacja geograficzna)

 

Theme 7: Internet evolution and security (including RFID)

(Rozwój Internetu i bezpieczeństwa (w tym RFID))

 

7.1: A European infrastructure for secure information management

(Europejskie infrastruktury do bezpiecznego zarządzania informacją)

 

7.2: Strengthening SME competitive advantage through RFID implementation

(Wzmocnienie konkurencyjności MŚP poprzez wdrożenie technologii RFID)

 

Theme 8: Open innovation, user experience and living labs

(Otwarte innowacje, doświadczenia użytkowników i Living Labs)

 

8.1: Sharing of best practice across European Living Labs involving SMEs as key user- and provider-participants

(Dzielenie się najlepszymi praktykami w europejskich Living Labs z udziałem MŚP jako kluczowych użytkowników i usługodawców-uczestników)

 

Prezentacje powyższych tematów zaprezentowane przez przedstawicieli Komisji

Europejskiej podczas DNIA INFORMACYJNEGO w Brukseli, w dniu 26.01.2009 znajdują się na stronie:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/call_proposals_09/index_en.htm

 

 

Dokumenty konkursowe można pobrać ze strony:

http://tinyurl.com/8gebhe

 

Kto może być partnerem w projekcie?

 

- Jednostki rządowe, administracji publicznej, które mają kompetencje i moc decyzyjną w podejmowaniu wiążących decyzji w danym temacie;

- Jednostki ministerialne mające moc decyzyjną na szczeblu europejskim (np. Ministerstwa Zdrowia lub Przemysłu, Narodowe Centra, Ministerstwo Transportu, Infrastruktury i inne);

- Partnerzy z przemysłu i nauki;

- Małe i Średnie Przedsiębiorstwa;

- Eksperci od spraw etycznych (np. w przypadku projektów w tematach biometrycznych);

- Jednostki odpowiedzialne za budynki publiczne (reprezentanci jednostek lokalnych, miejskich i regionalnych);

- Jednostki odpowiedzialne za działanie służb ratowniczych;

- Jednostki odpowiedzialne za certyfikację i standaryzację;

- Biblioteki;

- inne jednostki tematycznie pasujące do zagadnień danego konkursu.

 

Instrumenty - typy projektów

 

Pilot A

Duże projekty pilotażowe o wymiarze politycznym, nastawione na interoperacyjność e-usług i ich wykorzystania w Europie

 

Pilot B

Projekty pilotażowe o mniejszej skali, nastawione na zastosowania innowacyjnych technologii ICT i usług w sektorze publicznym i prywatnym

 

Sieci tematyczne (Thematic Network - TN)

Projekty „miękkie" nastawione na tworzenie forum wymiany doświadczeń i budowy konsensusu dla interesariuszy w obszarze ICT

 

W Programie Pracy na rok 2009, w temacie Bibliotek Cyfrowych przewidziano dodatkowy instrument - Sieci Dobrych Praktyk (Best Practice Network)

 

W celu uzyskania dalszych informacji na temat uczestnictwa w Programie CIP-ICT PSP należy skontaktować się z Punktem Kontaktowym dla Programu Szczegółowego CIP-ICT PSP, funkcję tą pełnią:

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

ul. Żwirki i Wigury 81, Warszawa, tel.: 022 828 74 83

Andrzej Galik, Małgorzata Gliniecka, email: cip.ict@kpk.gov.pl

 

oraz Stowarzyszenie „Miasta w Internecie"

ul. Prądnicka 4/15, 30-002 Kraków, tel.: 012 633 32 53 wew. 25

Łukasz Nikitin, cip.ict@kpk.gov.pl

Polska strona dla programu CIP-ICT PSP: www.cip.gov.pl