PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp

EIP - Instrumenty Finansowe - Informacja o programie szczegółowym - Rodzaj oferowanego wsparcia


Stopień wykorzystania instrumentów dostępnych w Programie uzależniony jest od zdolności polskich pośredników finansowych do skutecznego aplikowania o wsparcie do Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. W ramach Programu dostępne są następujące instrumenty:

 

a) instrument na rzecz wysokiego wzrostu i innowacji w MSP (GIF);

b) system poręczeń dla MSP (SMEG);

c) system rozwijania zdolności instytucji pośrednictwa finansowego (CBS).

 

 


I. GIF


Instrumentem GIF w imieniu Komisji Europejskiej zarządza Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). Instrument GIF wypełnia następujące zadania:

a) wspieranie zakładania i finansowania MSP oraz - poprzez zwiększanie dostępności kapitału własnego i kapitału ryzyka - zmniejszenie luki w finansowaniu uniemożliwiającej MSP wykorzystanie ich potencjału wzrostu;

b) wspieranie innowacyjnych MSP o wysokim potencjale wzrostu, w szczególności zajmujących się badaniami, rozwojem oraz innymi innowacyjnymi działaniami.


GIF składa się z dwóch elementów:


1. ?GIF1" - dotyczy wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstwa (faza zalążkowa i faza startu). Instrument obejmuje inwestycje w wyspecjalizowane fundusze podwyższonego ryzyka, takie jak fundusze finansujące wczesne stadium rozwoju przedsiębiorstwa, fundusze działające w skali regionalnej, fundusze skupiające się na określonych sektorach, technologiach lub działaniach w dziedzinie badań i rozwoju technologii oraz fundusze związane z inkubatorami, które z kolei udostępniają kapitał MŚP. Może również być współinwestorem w funduszach i instrumentach finansowych wspieranych przez ?anioły biznesu",


2. ?GIF2" - dotyczy etapu ekspansji przedsiębiorstw. Obejmuje inwestycje w wyspecjalizowane fundusze podwyższonego ryzyka, które z kolei udostępniają kapitał typu ?quasi-equity" lub kapitał własny innowacyjnym MSP o wysokim potencjale wzrostu w fazie ich ekspansji. Inwestycje z GIF2 unikają kapitału typu ?buy-out" lub refinansowania służącego wyprzedaży aktywów nabywanego przedsiębiorstwa.


Instrument GIF może inwestować w pośredników współdziałając, o ile to możliwe, z krajowymi
lub regionalnymi programami mającymi na celu tworzenie małych firm inwestycyjnych. Oprócz finansowania z GIF większość kapitału zainwestowanego w jakikolwiek fundusz musi pochodzić
od inwestorów działających w okolicznościach odpowiadających zasadzie inwestora z gospodarki rynkowej, bez względu na charakter prawny i strukturę własności tych inwestorów.

 


II. SMEG


Instrumentem SMEG w imieniu Komisji Europejskiej zarządza EFI. Zadania Instrumentu SMEG są następujące:

a) udzielanie regwarancji na rzecz programów gwarancyjnych działających w kwalifikujących się państwach;

b) udzielanie gwarancji bezpośrednich na rzecz innych właściwych pośredników finansowych.


Na instrument SMEG składają się cztery elementy:

1. Gwarancje dla kredytów/pożyczek/leasingu - celem działania jest zmniejszenie trudności MSP przy pozyskiwaniu funduszy, wynikających z braku wystarczającego zabezpieczenia lub ze względu na ryzyko, postrzegane jako większe w przypadku inwestycji w niektóre działania związane z wiedzą, takie jak rozwój technologiczny, innowacje i transfer technologii;

2. Gwarancje dla mikrokredytów - mają zachęcać instytucje finansowe do udzielania kredytów na mniejsze kwoty, które z reguły wiążą się z wyższymi jednostkowymi kosztami obsługi. Oprócz gwarancji pośrednicy finansowi mogą otrzymać dotacje kompensujące częściowo wysokie koszty administracyjne charakterystyczne dla finansowania przy pomocy mikrokredytów,

3. Gwarancje dla inwestycji kapitałowych - obejmują inwestycje udostępniające kapitał zalążkowy lub kapitał w fazie startu, jak również finansowanie mezaninowe, mające na celu zmniejszenie szczególnych trudności, na jakie napotykają MŚP z powodu słabej struktury finansowej oraz wynikających z transferu przedsiębiorstwa,

4. Gwarancje dla kredytów przeznaczonych na cele sekurytyzacji - celem jest ułatwienie pozyskania dodatkowych środków na pokrycie długu MSP, zgodnie z właściwymi uzgodnieniami dotyczącymi podziału ryzyka z odnośnymi instytucjami.

Wsparcie dla tych transakcji zależy od tego,
czy instytucja zobowiąże się przeznaczyć część uzyskanej płynności pozyskanego kapitału na pożyczki dla nowych MSP. Kwota nowych środków na pokrycie długu jest obliczana w stosunku do kwoty gwarantowanego ryzyka portfela i negocjowana indywidualnie z każdą instytucją.

 


III. CBS


Instrument CBS jest zarządzany przy udziale międzynarodowych instytucji finansowych,
w tym Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz Banku Rozwoju Rady Europy (BRRE). Zadania instrumentu CBS to:

a) poprawa odnoszącej się do inwestycji i technologii specjalistycznej wiedzy pośredników finansowych inwestujących w innowacyjne MSP lub MSP wykazujące znaczny potencjał wzrostu;

b) zwiększanie podaży kredytów dla MSP poprzez ulepszenie procedur oceny wiarygodności finansowej w ramach kredytowania MSP.


Na CBS składają się dwa działania:


1. Działanie w zakresie kapitału zalążkowego - w jego ramach udzielane są dotacje dla funduszy zalążkowych i funduszy na rozruch lub podobnych organizacji. Mają one pobudzić napływ kapitału podwyższonego ryzyka dla innowacyjnych MSP oraz innych MSP wykazujących potencjał wzrostu, włącznie z działającymi w tradycyjnych sektorach gospodarki. Wsparcie może być udzielane na długoterminowe zatrudnienie dodatkowego personelu posiadającego specjalistyczną wiedzę z zakresu inwestycji lub technologii.


2. Działanie w zakresie partnerstwa - obejmuje dotacje na rzecz pośredników finansowych na pokrycie kosztów pomocy technicznej mającej na celu poprawę ich procedur oceny wiarygodności finansowej MSP. Celem działania jest pobudzenia napływu środków na rzecz MSP w państwach o niskim poziomie pośrednictwa bankowego. Na użytek działania w zakresie partnerstwa ?niski poziom pośrednictwa" oznacza bankowość w państwach, w których kredyt wewnętrzny jako procent produktu krajowego brutto znajduje się znacznie poniżej średniej we Wspólnocie, zgodnie z właściwymi danymi Europejskiego Banku Centralnego lub Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Działania w zakresie partnerstwa towarzyszą liniom kredytowym lub podziałowi ryzyka zapewnianym przez międzynarodowe instytucje finansowe bankom partnerskim lub instytucjom finansowym z państw kwalifikujących się. Znaczna część działania odnosi się do ulepszenia zdolności banków i innych instytucji finansowych do oszacowania ekonomicznej żywotności projektów, w których znacząca rolę odgrywają innowacje ekologiczne.

 

Rys. Podział  budżetu CIP 2007-2013 na poszczególne programy, źródło Ministerstwo Gospodarki, 2007r.