PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Informacje ogólne o Programie CIP


Informacje ogólne o Programie CIP

 

Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007-2013 - CIP) jest instrumen­tem przygotowanym przez Komisję Europejską, służącym realizacji Strategii Lizbońskiej. Głównym celem Strategii jest uczynienie gospodarki europejskiej najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką na świecie, gospodarką opartą na wiedzy, w której stworzone są przyjazne warunki dla funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz następuje większa zbieżność między państwami członkowskimi. Strategia Lizbońska kluczowe znaczenie przypisuje skutecznemu wdrażaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) jako czynników mających bezpośredni wpływ na wzrost gospodarczy, konku­rencyjność gospodarki i w efekcie, na wzrost zatrudnienia.

Program CIP, którego istotą są małe i średnie przedsiębiorstwa, przewiduje działania wspierające innowacyjność (włącznie z eko-innowacjami), poprawę dostępu do finansowania oraz usprawnienie świadczenia usług okołobizne­sowych w regionach.

W kwietniu 2005 r. Rada Europejska przedłożyła Komisji Europejskiej wniosek o ustanowienie programu ramowego, który stanowiłby najważniejszą pod­stawę prawną dla działań wspólnotowych w dziedzinach innowacji i konku­rencyjności.

Przyjęty w październiku 2006 r. Program Ramowy na Rzecz Konkurencyj­ności i Innowacji - CIP ma zapewnić spójność wszystkich podejmowanych przez Wspólnotę działań w odniesieniu do przedsiębiorczości, sektora MSP, konkurencyjności przemysłu, innowacyjności (w szczególności technologii ekologicznych), rozwoju i zastosowania ICT, oraz rozwoju i promowania efek­tywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (inteligentnej energii) również w sektorze transportu.

Budżet Programu CIP dla wszystkich państw uczestniczących w Programie na lata 2007-2013 wynosi 3.631,3 mln euro.

 

Programy szczegółowe CIP to:

- Program na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (Entrepreneurship and Innovation Programme EIP) obejmujący działania na rzecz przedsiębiorczości, małych i średnich przedsiębiorców, konkurencyjności i innowacji;

- Program na Rzecz Wspierania Polityki Dotyczącej Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (Information Communication Technologies - Policy Support Programme ICT-PSP) mający na celu szybkie wdrożenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a także pobudzenie innowacji poprzez zwiększenie zakresu stosowanych technologii;

- Inteligentna Energia - Program dla Europy (Intelligent Energy Europe Programme - IEE) obejmujący działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych, promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii oraz wspieranie dywersyfikacji jej źródeł.

 

 

Akty prawne dotyczące Programu:

 

 Decyzja PE ustanawiająca Program CIP