Drukuj zawartość

5 konkurs w ramach Programu na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)


1 Marca br. rozpoczął się nabór do 5 już konkursu w ramach Programu na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP).

 1 Marca br. rozpoczął się nabór do 5 już konkursu w ramach Programu na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP).

 

Wnioski można przesyłać elektronicznie do 1 Czerwca br. za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Składania Wniosków dostępnego na stronie programu TUTAJ.

 

Zachęcamy do zapoznania się z broszurką na temat uczestnictwa w programie ICT PSP wydaną przez Krajowy Punkt Kontaktowy oraz Stowarzyszenie Miasta w Internecie  w języku polskim TUTAJ.

 

 

Poniżej przedstawiamy tematy konkursu:

 

 1. ICT na rzecz niskiej misji CO2 i optymalnych rozwiązań komunikacyjnych

 

Działanie 1.1 Innowacyjne systemy oświetlenia bazujące na technologiach LED, OLED i PLED (Solid State Lighing -SSL)

( max. 3 projekty pilotażowe typu B, budżet działania 10 mln €), celem projektów ma być zademonstrowanie oszczędności finansowych i energetycznych tych technologii w ich praktycznym zastosowaniu użytkowym - publicznym i komercyjnym, w tym w dużych strukturach publicznych i komercyjnych. Należy stworzyć konsorcjum reprezentujące cały łańcuch interesariuszy, od producentów, przez architektów i wykonawców do użytkowników. Dotacja ma pokryć dodatkowy koszt technologii SSL w stosunku do innych technologii.


Działanie 1.2 ICT na rzecz wydajnego wykorzystania energii w budynkach publicznych.


Wsparcie dla kilku projektów pilotażowych typu B, budżet działania 7 mln €, celem projektów ma być zademonstrowanie w warunkach rzeczywistych możliwości redukcji strat przy pomocy zaawansowanych komponentów i systemów ICT (inteligentne opomiarowanie i oświetlenie, odzyskiwanie energii, itd.). W przypadku energii elektrycznej wykazane oszczędności powinny wynosić ponad 15 %. Wdrożone rozwiązania powinny informować użytkowników o ich bieżącym zużyciu i sugerować działania je zmniejszające; zarządcy budynków publicznych powinni być wyposażeni w narzędzia ICT pozwalające na optymalizację zużycia wody i energii elektrycznej. W ramach każdego z projektów pilotażowych zastosowane rozwiązania powinny być przetestowane w zespołach publicznych budynków a ich skuteczność zweryfikowana.


Działanie 1.3 Inteligentne rozwiązania transportu elektrycznego

Wsparcie dla maksymalnie 4 projektów testujących miejskie i pozamiejskie usługi ICT poprawiające sposób wykorzystania pojazdów napędzanych energią elektryczną. Zalicza się do nich interakcja w czasie rzeczywistym pomiędzy kierowcą, pojazdem i infrastrukturą transportową i energetyczną. Dotyczy to na przykład planowania trasy, optymalizacji wykorzystania energii oraz ładowania akumulatorów, systemy wsparcia współkorzystania z pojazdów elektrycznych w regionach zurbanizowanych i powiązane z tym modele biznesowe; systemy opłat i integracja z innymi środkami transportu.

 

2. Treść cyfrowa
Działanie 2.1 Agregacja treści w Europeanie
Wsparcie dla kilku Sieci Najlepszych Praktyk, których celem jest agregacja zawartości (książki, materiały audiowizualne i multimedialne, fotografie, dokumenty, kolekcje muzealne, itd.) w serwisie Europeana. Materiał powinien zostać poddany selekcji tematycznej, z naciskiem na obiekty budzące zainteresowanie największej możliwie grupy odbiorców, a nie jedynie wąskiej grupy specjalistów. Kryteria selekcji powinny być jasne. Projekty które otrzymają dofinansowanie powinny dotyczyć agregacji istniejącej już treści w formie cyfrowej będącej w posiadaniu instytucji kultury i prywatnych instytucji (np. wydawnictw); umożliwienie szerszego dostępu do tej treści, ułatwienie jej wyszukiwania - dzięki serwisowi EUROPEANA; dopasowanie metadanych i mapowania ze specyfikacjami EUROPEANY ; poprawa interoperacyjności pomiędzy systemami zarządzania treścią będącymi w dyspozycji instytucji dostarczających treści cyfrowe a platformą cyfrową.

 

Działanie 2.2 Digitalizacja zasobów dla EUROPEANY
Wsparcie dla kilku pilotaży typu B których celem jest selektywna digitalizacja uzupełniająca istniejące już i dostępne przez EUROPEANĘ kolekcje, w szczególności Dzieła Wybitne europejskich twórców. Materiał powinien zostać poddany selekcji tematycznej, z naciskiem na obiekty budzące zainteresowanie największej grupy odbiorców, a nie jedynie wąskiej grupy specjalistów. Materiał poddany digitalizacji powinien pochodzić z różnych źródeł z wielu krajów UE lub innych krajów uczestniczących w programie.

 

Działanie 2.3 Zwiększenie znajomości Europeany i promocja jej wykorzystania
Wsparcie dla kilku Sieci Najlepszych Praktyk, z których celem jednej jest stworzenie kampanii informacyjnej której adresatami jest możliwie najszersza grupa odbiorców, promującej Europeanę jako źródła informacji dla naukowców i osób uczących się, oraz zachęcającej instytucje kulturalne do dostarczania treści cyfrowych za pośrednictwem serwisu EUROPEANA. Praca pozostałych Sieci Najlepszych Praktyk powinna koncentrować się na poprawie funkcjonalności i łatwości używania EUROPEANY, ulepszeniu wyszukiwania i przeglądania jej zasobów i zachęceniu użytkowników do wkładu w rozwój.

 

Działanie 2.4 eLearning
(jeden lub więcej projektów pilotażowych typu B, 8 mln €). Przyspieszenie wdrożenia zasobów eLearningowych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania/integracji z krajowymi programami nauczania, poprzez stymulowanie popytu wśród użytkowników, nauczycieli, szkoleniowców, rodziców, uczniów i monitorowanie oddziaływania tego wdrożenia w krajach uczestniczących w projekcie.

 

3. ICT na rzecz zdrowia, osób starszych i integracji

 

Działanie 3.1 Rozwiązania ICT na rzecz przeciwdziałania upadkom i ich wykrywaniu, oraz ICT a starzenie się.
W ramach działania uruchomione zostaną dwa tematy: rozwiązania przeciwdziałające upadkom i ich wykrywanie pozwalające osobom starszym na samodzielne przebywanie w swoich domach i zwiększające efektywność systemu opieki geriatrycznej (instrument wsparcia - kilka projektów pilotażowych typu B, budżet do 8,5 mln €), oraz sieć tematyczna ICT na rzecz starzejącego się społeczeństwa (jedna sieć tematyczna zostanie wsparta budżetem w wysokości 500 tys. €)

 

 3.2 Kompetencje cyfrowe i integracja społeczna
(1 projekt pilotażowy typu B, wparcie 2 mln €)- pomoc w rozwijaniu kompetencji cyfrowych i wsparcie technologii cyfrowych dla pracowników działających na rzecz integracji społecznej, np. opiekunów. W ramach projektu mają zostać stworzone narzędzia i usługi on-line oraz profilowane szkolenia na odległość.

 

Działanie 3.3 e-dostępność.
W ramach działania wsparcie uzyska jeden projekt pilotażowy typu B, któremu udzielone zostanie wsparcie w wysokości maksymalnie 3 mln €. Jego celem jest wsparcie działań wdrożeniowych z dziedziny e-dostępności usług publicznych w całej Europie. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez dostarczenie wspólnych rozwiązań prowadzących do stworzenia i dostarczenia usług, a także przez stworzenie wieloplatformowego systemu monitoringu dostępności.

 

Działanie 3.4 Zwiększenie roli pacjenta i wsparcie szeroko zakrojonego wdrożenia usług telemedycznych.

Działanie to będzie realizowane za pomocą 2 instrumentów:

- Projekt pilotażowy typu B o budżecie 3,5 mln €, weryfikujący i oceniający korzyści usług takich jak dostęp pacjentów do swoich danych, elektroniczna rejestracja lub usługi zarządzania leczenia chorób przewlekłych. Działania w projekcie powinny mieć duży zasięg krajowy i regionalny i bazować na doświadczeniach państw które jako pierwsze wdrożyły takie usługi.

- Sieć tematyczna (wsparcie w wysokości 500 tys. € dla jednej tego typu sieci), w ramach której dokonywana będzie wymiana dobrych praktyk i budowa konsensusu wśród interesariuszy branży telemedycznej i doprowadzić do podjęcia zobowiązań służących usunięciu głównych przeszkód na drodze ku wdrożeniu usług telemedycznych.

 

4. ICT na rzecz innowacyjnej administracji i usług publicznych

 

Działanie 4.1. W stronę rozproszonych usług publicznych (10 mln €, kilka projektów pilotażowych). Przetestowanie i pokazanie wartości dodanej Architektur Zorientowanych na Usługi (Service Oriented Architectures, SOAs) i Cloud Computing-u na rzecz usług eAdministracji w kontekście ich wdrażania w sektorze publicznym na większą skalę.

 

Działanie 4.2. W stronę wspólnego europejskiego obszaru elektronicznej identyfikacji i autoryzacji.
(8,5 mln €, 1 projekt pilotażowy typu A). Celem projektu będzie podjęcie dlaszych kroków w stronę stworzenia w pełni funkcjonalnych ram i infrastruktury służącej elektronicznej identyfikacji obywateli.

Działanie 4.3 Pilotowanie uaktualnienia do IPv6 europejskich eUsług publicznych.
W ramach działania wsparcie w wysokości maksymalnie 3 mln € uzyska jeden projekt pilotażowy typu B. Jego celem jest przygotowanie administracji publicznej i innych interesariuszy do wdrożenia IPv6 zapewniającego ciągłość oferowanych przez nich usług.

 

5. Otwarta innowacyjność (żywe laboratoria) dla usług internetowych

 

Działanie 5.1 Otwarta innowacyjność na rzecz usług internetowych w „inteligentnych miastach".
W ramach działania o budżecie 14 mln € wsparcie uzyska kilka projektów pilotażowych typu B których celem będzie szybsze wdrażanie bazujących na współdzielonych platformach innowacyjnych technologii szybkiego Internetu w miastach.