Drukuj zawartość

COSME - Program wsparcia dla MŚP zaakceptowany przez Parlament Europejski i Radę


Nowy program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP - COSME został zatwierdzony przez Parlament Europejski w dniu 20 listopada br, a już 5 grudnia zatwierdziła go Rada Unii Europpejskiej.

Budżet na siedem lat 2014-2020 wyniesie 2,3 mld. euro w cenach bieżących.


Nowy program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP - COSME został zatwierdzony przez Parlament Europejski w dniu 20 listopada br, a już 5 grudnia zatwierdziła go Rada Unii Europejskiej.

Budżet na siedem lat 2014-2020 wyniesie 2,3 mld. euro w cenach bieżących.
Program COSME wspierać będzie konkurencyjność europejskich firm za pośrednictwem poprawy ich dostępu do finansowania, dostępu do rynków, zarówno wewnątrz UE jak i w wymiarze międzynarodowym. Celem interwencji COSME będzie także poprawa warunków ramowych prowadzenia biznesu oraz promocja przedsiębiorczości.

W zakresie dostępu firm do finansowania, działania COSME obejma firmy od fazy startu do stadium wzrostu.  Wśród instrumentów finansowych w ramach COSME przewidziano instrument kapitałowy oraz gwarancji pożyczek/kredytów co może stanowić uzupełnienie krajowych instrumentów finansowych dla MŚP dostępnych w ramach programów spójności oraz instrumentów utworzonych dla MŚP w ramach Programu na rzecz badań i innowacji HORYZONT 2020.

więcej: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/139935.pdf