Drukuj zawartość

31.08.2009 r. - 98 mln złotych dla MŚP w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej


"Instrumenty finansowe dla MŚP" Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) oferują wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw za pośrednictwem wszelkich instytucji finansowych. Podobny mechanizm został przygotowany w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej w Działaniu 1.2 "Instrumenty inżynierii finansowej". W opracowanym tam projekcie, wsparcie MŚP będzie realizowane poprzez fundusze poręczeniowe.

31 sierpnia 2009 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały umowę, na mocy której PARP przekaże BGK kwotę 98 mln złotych na realizację projektu "Reporęczenia szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MŚP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych w Polsce Wschodniej". Kwota ta pochodzi ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej - Działanie 1.2 "Instrumenty inżynierii finansowej" i ma być w całości przeznaczona na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorców.


"Instrumenty finansowe dla MŚP" Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) oferują wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw za pośrednictwem wszelkich instytucji finansowych. Podobny mechanizm został przygotowany w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej w Działaniu 1.2 "Instrumenty inżynierii finansowej". W opracowanym tam projekcie, wsparcie MŚP będzie realizowane poprzez fundusze poręczeniowe.

31 sierpnia 2009 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały umowę, na mocy której PARP przekaże BGK kwotę 98 mln złotych na realizację projektu "Reporęczenia szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MŚP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych w Polsce Wschodniej". Kwota ta pochodzi ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej - Działanie 1.2 "Instrumenty inżynierii finansowej" i ma być w całości przeznaczona na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Przygotowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego projekt zakłada ułatwienie dostępu MŚP do finansowania zewnętrznego poprzez wzmocnienie działalności funduszy poręczeniowych. Projekt będzie obejmował firmy i fundusze funkcjonujące na terytorium Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, warmińsko-mazurskie, podkarpackie, podlaskie oraz świętokrzyskie), a jego realizacja przewidziana jest na lata 2009-2015. Początek prac zaplanowany jest na wrzesień 2009 roku. BGK utworzy wówczas specjalny fundusz i rozpocznie przygotowanie konkursu ofert dla funduszy poręczeniowych z terenu pięciu województw. Konkurs ma być rozstrzygnięty do końca 2009 roku. Środki przyznane Bankowi Gospodarstwa Krajowego pozwolą stworzyć funduszom poręczeniowym ofertę atrakcyjnych instrumentów finansowych dla MŚP. Instrumenty te wzmocnią wiarygodność przedsiębiorców wobec sektora bankowego i ułatwią im pozyskanie finansowania zewnętrznego. Pierwsze reporęczenia, funkcjonujące w ramach tego systemu, uruchomione zostaną najpóźniej na początku 2010 roku.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio na stronie internetowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej - www.polskawschodnia.gov.pl.