PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkippt

EIP - Instrumenty Pozafinansowe - Informacje o programie szczegółowym - Organizacja Programu


Program szczegółowy na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) stanowi część składową Programu Ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP). EIP składa się z dwóch komponentów, w tym tzw. EIP-Instrumenty Pozafinansowe, na realizację którego w latach 2007 - 2013 przewidziano budżet w wysokości 2,17 mld euro (w tym 433 mln euro na ekoinnowacje). Tutaj mogą Państwo pobrać tekst decyzji NR 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24.10.2006r ustanawiający Program Ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji.

 

Celem Programu jest wsparcie innowacji i sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej poprzez wdrożenie szeregu działań miękkich, pośrednio wspierających przedsiębiorstwa.

 

W Programie przewidziano następujące typy działań:

  • Dostęp do finansowania przeznaczonego na rozpoczęcie i rozwój działalności przedsiębiorstw: zwiększenie wysokości inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka oraz instrumentów inwestycyjnych oferowanych przez ?anioły biznesu"; zapewnienie efektu dźwigni finansowej instrumentom finansowania wierzycielskiego MŚP; poprawę otoczenia finansowego i gotowości inwestycyjnej MŚP;
  • Współpracę MŚP obejmującą: rozwój usług wspierających działalność MŚP; działania na rzecz środków umożliwiających MŚP współpracę i zachęcających je do współpracy z innymi przedsiębiorstwami i innymi podmiotami innowacyjnymi za granicą, w tym zaangażowania MŚP w dziedzinie norm europejskich i międzynarodowych; promowanie i ułatwianie międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw, w tym na poziomie regionalnym i poprzez sieci MŚP sprzyjające koordynacji i rozwojowi ich działalności gospodarczej i przemysłowej;
  • Działania innowacyjne obejmujące: promowanie innowacji charakterystycznych dla danego sektora, klastrów, sieci innowacji, partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie innowacji oraz współpracy z właściwymi organizacjami międzynarodowymi i stosowanie zarządzania innowacjami; wspieranie krajowych i regionalnych programów na rzecz innowacji gospodarczych; wspieranie wykorzystania innowacyjnych technologii i koncepcji oraz innowacyjnego stosowania istniejących technologii i koncepcji; usługi wspierające na rzecz międzynarodowej wymiany wiedzy i transferu technologii oraz ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, a także zarządzania nią; opracowywanie i badanie nowych rodzajów usług innowacyjnych; rozwój technologii i wiedzy poprzez archiwizację i transfer danych;
  • Działania w zakresie innowacji ekologicznych obejmujące: wspieranie wykorzystania technologii środowiskowych i innowacji ekologicznych; współinwestowanie w fundusze kapitału podwyższonego ryzyka, które zapewniają kapitał między innymi przedsiębiorstwom inwestującym w innowacje ekologiczne zgodnie z procedurą określoną w załączniku II; promowanie sieci i klastrów na rzecz innowacji ekologicznych oraz partnerstw publiczno-prywatnych w dziedzinie innowacji ekologicznych, opracowywanie innowacyjnych usług dla przedsiębiorstw oraz ułatwianie lub wspieranie innowacji ekologicznych; promowanie nowych i zintegrowanych sposobów podejścia do innowacji ekologicznych w takich dziedzinach, jak zarządzanie środowiskiem i przyjazne dla środowiska projektowanie produktów, procesów i usług, z uwzględnieniem ich całego cyklu życia;
  • Promowanie kultury przedsiębiorczości i innowacji poprzez: kształtowanie postaw, umiejętności i kultury przedsiębiorczości oraz równoważenie ryzyka i korzyści wynikających z przedsiębiorczości, w szczególności w przypadku kobiet i młodych ludzi; wspieranie otoczenia gospodarczego sprzyjającego innowacji, rozwojowi i wzrostowi przedsiębiorstw; wspieranie opracowywania polityk oraz współpracy miedzy podmiotami, w tym współpracy ponadnarodowej pomiędzy zarządzającymi programami na poziomie krajowym i regionalnym, w szczególności w celu promowania programów i środków przyjaznych dla MŚP; zachęcanie do tworzenia i transferu przedsiębiorstw;
  • Reformy administracyjne i gospodarcze związane z przedsiębiorczością i innowacyjnością obejmujące: gromadzenie danych, analizę i monitorowanie realizacji oraz opracowywanie i koordynację polityk; wkład na rzecz definiowania i promowania strategii konkurencyjności związanych z sektorami przemysłowym i usługowym; wspieranie wzajemnej edukacji w administracji krajowej, regionalnej i lokalnej

Zarządzanie Programem:

 

Program szczegółowy na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) jest zarządzany przez tzw. Komitet Zarządzający EIP - Entrepreneurship and Innovation Programme Management Committee (EIPC), odpowiedzialny za ustalenie programu działań na dany rok. W skład komitetu wchodzą przedstawiciele państw członkowskich, którzy spotykają się 3 razy do roku a swoje ustalenia przekazują Komisji Europejskiej, co rozpoczyna proces wdrażania działań w ramach programu przez odpowiednie departamenty. Część zadań realizowanych w ramach Programu Szczegółowego EIP będzie zarządzana przez Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacji (EACI).