PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkippt

EIP - Instrumenty Pozafinansowe - Aktualności i wydarzenia


Oferta Programu Horyzont 2020 dla MŚP

MŚP będą mogły otrzymać wsparcie w ramach wszystkich filarów programu Horyzont 2020. Ich uczestnictwo będzie finansowane zwłaszcza za pomocą nowego instrumentu MŚP. Mechanizm ten przyczyni się do stworzenia nowych możliwości biznesowych, dopasowanych do wyzwań społecznych. Ponadto, wzmocni produktywność i innowacyjność MŚP, dzięki czemu będą mogły one rozwijać swoją działalność.

 

Definicja MŚP, sformułowana przez Komisję Europejską, jest następująca:

 

„Do kategorii mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zaliczają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 osób i mają obrót mniejszy niż 50 milionów euro rocznie, lub dochód nie przekraczający 43 milionów euro.”

 

Poprzez połączenie mechanizmów Research and Innovation i tych powiązanych z R&I, umieszczonych w różnych programach, instrument ten stanowić będzie jednolity i prosty mechanizm finansujący MŚP. W ramach Horizon 2020, pojedyncze przedsiębiorstwo, lub ich grupa, będzie mogła wystąpić o fundusze w celu sfinansowania projektów o odpowiednim potencjale ekonomicznym i społecznym.

 

Wsparcie dla MŚP w ramach Horizon 2020 ma stymulować rozwój gospodarczy dzięki zwiększaniu innowacyjności MŚP, ma zaspokajać potrzeby na innowacje tego typu przedsiębiorstw w całym cyklu innowacji i dla wszystkich jej typów. W efekcie, powstaną szybko rozwijające się i aktywne na rynku międzynarodowym MŚP.

 

MŚP mogą zaangażować się w program w różny sposób:

 

• wszelkie formy R&I ukierunkowane na wykorzystanie wyników i ich komercjalizację

• uczestnictwo we wspólnych projektach R&I i projektach innowacyjnych (we wszystkich, trzech filarach)

• instrument MŚP (budżet z filaru Societal Challenges i LEIT)

• innowacja w ramach start-upów, spin-offów i w młodych przedsiębiorstwach (program Eurostars i inne) finansowanie ryzyka (instrumenty dłużne)

• wymiana i mobilność naukowców i przedsiębiorców (Akcje Marie Skłodowskiej - Curie)

 

W jaki sposób MŚP mogą wziąć udział w programie i jak wygląda finansowanie?

 

Kryterium przyznania grantu: wyłącznie MŚP mogą aplikować o finansowanie; w przypadku gdy mają one zamiar współpracować z uniwersytetami, lub innymi organizacjami, mogą one zlecać im zadania wyłącznie na zasadzie podwykonawstwa, ponieważ organizacje nie będące MŚP nie mogą być członkami konsorcjum.

 

Instrument MŚP otwarty jest na innowacyjne MŚP, które mają ambicje do rozwoju i internacjonalizacji, niezależnie od tego czy są przedsiębiorstwami działającymi w obszarze wysokich technologii czy nie. Instrument MŚP będzie konkurencyjny, zorientowany na biznes oraz na wytworzenie rynkowych innowacji. Działania bliskie rynkowi, według zasad uczestnictwa, będą finansowane w 70%. MŚP mogą również brać udział w projektach R&I, gdzie finansowanie wyniesie 100%.

 

Instrument MŚP:

Ma wypełnić luki finansowe w przedsięwzięciach o wysokim ryzyku i na wczesnym etapie, tak by stymulować powstawanie przełomowych innowacji. Przedsiębiorstwa muszą wykazywać ambicję rozwoju, internacjonalizacji, innowacji (również innowacji społecznych), pod warunkiem, że działania te będą wykazywały europejską wartość dodaną.

 

Wsparcie dla MŚP zostało przygotowane w ten sposób, żeby objęty nim był cały proces tworzenia innowacji, począwszy od

studium wykonalności (feasibility part), poprzez

fazę B+R (główny grant obejmujący finansowanie prototypu i powielanie rynkowe), po

komercjalizację

 

Dwie pierwsze fazy mają być wspierane za pośrednictwem instrumentów bezzwrotnych (grantów), trzecia zaś (komercjalizacja) za pośrednictwem finansowania zwrotnego oraz innych mechanizmów (np. na ochrona praw autorskich). Zakończenie jednej fazy pozwoli MSP przejść do fazy kolejnej i ubiegać o dofinansowanie za pośrednictwem SME Instrument. Przy czym każda z trzech faz będzie otwarta dla wszystkich MŚP.

 

Instrumenty zwrotne w ramach Instrumentu dla MŚP będą wdrażana przez Europejski Bank Inwestycyjny w partnerstwie z krajowymi instytucjami pośredniczącymi i/lub międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Zapoznaj się z Programem Pracy

 

Instrumenty finansowe dla MŚP

Szersze wykorzystanie instrumentów finansowych pozwoli na zwiększenie badań innowacji w sektorze prywatnym. Planuje się inwestycje, w tym venture capital, w innowacyjne przedsiębiorstwa, zajmujące się wysokimi technologiami, a zwłaszcza w MŚP. Przewiduje się, ze część budżetu programu Horizon 2020 (3,69%) nie zostanie przekazana na granty, ale zostanie wykorzystana jako zabezpieczenie pożyczek i poręczeń oraz na zabezpieczenie przed ryzykiem w formie kapitału. Około 2,725 miliardów (netto) zostanie przekazane instytucjom finansowym działającym na rynku.

 

Poziom udzielanych pożyczek (liczba udzielanych pożyczek podzielona przez wkład instytucji UE i innych instytucji) ma wzrosnąć z 1,5 do 6,5, a efekt mnożnikowy (liczba inwestycji beneficjentów podzielona przez wkład UE) wynieść ma 5-20. Inwestycje kapitałowe wynieść mają od 6 do 18. Dostęp do finansowania ryzyka – jako komponent programu ma stanowić wydajne kosztowo i efektywne narzędzie, które uzupełniać się będzie z innymi częściami programu i pozwoli na przełożenie wyników badań na rynek, a tym samym przetworzyć wyniki R&I w innowacje.

 

Powstaną dwa instrumenty finansowe:

Instrument dłużny – kredyty, poręczenia i inne rodzaje instrumentów dłużnych przeznaczonych dla organizacji różnego typu, w tym innowacyjnych MŚP.

 

Instrumenty dłużne dla MŚP:

Gwarancje kredytowe dla spółek o małej kapitalizacji

Cel: pośrednie wsparcie dla 3 000 MŚP

 

Instrument kapitałowy wspierający inwestycje na wczesnym i rozwojowym etapie, ukierunkowany zwłaszcza na MŚP, który pozwoli tym przedsiębiorstwom rozwijać się o wiele szybciej (następca GIF-1)

 

Instrument kapitałowy dla innowacyjnych MŚP:

Wsparcie na etapie seedów, start-upów, wczesnym etapie i na etapie rozwojowym

Cel: pośrednie wsparcie dla 1000 MŚP

 

Przewiduje się utworzenie instrumentów dodatkowych: Wsparcie techniczne i finansowe (Europejskiego Banku Inwestycyjnego); poprawa gotowości start-upów na wsparcie inwestorów, MŚP itp., pilotaż współinwestowania przez anioły biznesu, nagrody za najlepsze praktyki w zakresie finansowania badań i innowacji. Instrumenty te implementowane będą we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz innymi instytucjami i pośrednikami finansowymi. Instrumenty Horizon 2020 będą wdrażane we współpracy z instrumentami finansowymi programu COSME, z którego 1,4 miliardów euro zostały przekazane na finansowanie kapitałowe MŚP.

 

Kryteria przy przyznawaniu kredytu:

Kredyty przyznawane są na inwestycje w BiR lub na innowacje, które wiążą się z ryzykiem aplikacyjnym, bądź technologicznym, bądź

Przyznawane są "szybko rozwijającym się" przedsiębiorstwom (tj. >20% wzrostu, lub zwiększenia zatrudnienia w ostatnich 3 latach)

 

lub

 

Kredyt przyznawany będzie "przedsiębiorstwu ze znacznym potencjałem badawczym bądź innowacyjnym". Przynajmniej jedno z tych kryteriów musi być spełnione …)

 

Powstał specjalny portal internetowy - "EU Access to Finance".