PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp

EIP - Instrumenty Finansowe - Inne programy szczegółowe CIP


W ramach wielu programów przygotowywanych na lata 2007-2015, warto zwrócić uwagę polskich instytucji finansowych na wspólnotowe programy ramowe. Uwaga biznesu koncentruje się przede wszystkim na programach krajowych. Programy ramowe są często pomijane w oficjalnych zestawieniach mechanizmów wsparcia dostępnych polskim przedsiębiorcom od 2007r.. Do takich programów należy właściwie Program Ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 (CIP). Program ten został przygotowany w ramach uaktualnionej Strategii Lizbońskiej.

 

CIP łączy działania zlokalizowane dotychczas w kliku odrębnych aktach prawnych programy i ma charakter komplementarny w stosunku do innego wspólnotowego programu ramowego- aktualnej edycji programu na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (FP7). W programie nie ma kwot przypisanych na dany kraj lub region. Oznacza to wygrane najlepszych ofert złożonych w konkursach organizowanych na poziomie wspólnotowym. Siedmioletni budżet CIP wynosi 3,62mld EUR. CIP składa się jeszcze oprócz Programu na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP) także z 2 kolejnych programów szczegółowych, tj. Programu na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) (728 mln EUR) oraz Programu ?Inteligentna Energia - Program dla Europy" (IEE) (727 mln EUR).

 

W środowiskach gospodarczych trwa ożywiona dyskusja na temat sposobu wykorzystania nowych środków unijnych. A jest o czym dyskutować, ponieważ obfite wsparcie w okresie 2007-2015, będzie dostępne właściwie nie w jednym, a w trzech systemach, tj.: spójności, rolnym i rybackim. Wsparcie to dodatkowo regulowane i dostępne będzie na trzech poziomach: unijnym (programy ramowe), krajowym (programy operacyjne), regionalnym (regionalne programy operacyjne). Przygotowanie każdego z tych systemów nie zostało jednak jeszcze zakończone. Oczywiście dla instytucji finansowych najważniejszym klientem pośród środowisk beneficjentów będą przedsiębiorcy. W okresie 2007-2015, właściwie we wszystkich programach, przewidziano fundusze na rozwój firm. Fundusze te na pewno staną się znaczącym elementem motywatorem aktywności innowacyjnej naszym kraju. Wpisuje się to w jeden z głównych celów wsparcia unijnego w latach 2007-2015. Jest nim bardzo mocny akcent na innowacyjność, którym jest przepływ technologii do sfery gospodarki realnej.

 

EIP a inne programy wsparcia dla MSP


W odróżnieniu od polskich programów operacyjnych na lata 2007-2015, CIP, mimo, że adresowany jest do biznesu, nie zawiera "twardych" działań o charakterze dotacji inwestycyjnych, ale szereg instrumentów "miękkich", wspierających przedsiębiorców pośrednio. Najbliższe CIP będą niektóre działania PO IG oraz wybrane działania RPO ukierunkowane na wsparcie otoczenia biznesu, w tym przede wszystkim dla MSP. Podczas gdy CIP ma propagować najlepsze praktyki i doskonałość w zakresie konkurencyjności i innowacji, fundusze strukturalne mają na celu pomoc w przysłowiowym dogonieniu jakościowym peletonu innowacyjnego, wzmacniając regionalną konkurencyjność, a poprzez to zmniejszając zróżnicowanie na poziomie krajowym. CIP ma za zadanie wspomóc Państwa Członkowskie i władze regionalne do wykorzystania w procesie wdrażania środków funduszy strukturalnych najlepszych praktyk w zakresie konkurencyjności i innowacji określonych w ramach CIP. Programu tego nie należy także utożsamiać z inicjatywą wspólnotową JEREMIE, realizowaną ze środków RPO, przez tę samą agencję wykonawczą (tj. Europejski Fundusz Inwestycyjny). Warto też odróżnić propozycje CIP od oferty krajowych (np. Funduszu Poręczeń Unijnych) i regionalnych funduszy poręczeniowych.

 

*Ceny z 2004 r; *Dodatkowo na realizację SRK przeznaczone będą również środki z mechanizmu finansowego EOG i Norweskiego mechanizmu Finansowego (250 mln euro w latach 2004 ? 2009).

Rys.: Dostępne w latach 2007-2013 środki UE dla polskich beneficjentów, w tym przedsiębiorców ; źródło: MRR, 2007r.