PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Gwarancje UE na kredyty dla innowacyjnych firm w Polsce

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Bank Pekao podpisały 27 maja br. umowę gwarancyjną, która wspiera kredytowanie małych i średnich przedsiębiorstw (SME) w ramach Instrumentu Podziału Ryzyka (RSI – ang. Risk Sharing Instrument). Dzięki tej umowie Bank udostępni w ciągu najbliższych dwóch lat innowacyjnym polskim firmom preferencyjne kredyty o łącznej wartości 80 mln euro z 50% gwarancją udzieloną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny.

Podpisana umowa RSI jest pierwszą w Polsce, a jedenastą w Europie, gwarancją dotyczącą instrumentu podziału ryzyka. Dzięki temu mechanizmowi wartość finansowania przedsiębiorstw innowacyjnych w całej Unii Europejskiej przekracza już miliard euro. Celem instrumentu RSI jest zachęcenie banków do udzielania kredytu małym i średnim firmom zatrudniającym do 500 pracowników, którym brakuje środków na finansowanie inwestycji oraz kapitału obrotowego na wspieranie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej.

W uroczystości podpisania umów wzięli udział m.in.: Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Banku Pekao oraz Dyrektor Działu Gwarancji, Sekurytyzacji i Mikrofinansów EFI Alessandro Tappi.  Bank Pekao od lat z powodzeniem oferuje finansowanie dla MŚP z wykorzystaniem instrumentów gwarancyjnych Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. EFI i Bank Pekao w 2010 r. podpisały dwie umowy gwarancyjne w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacyjności na lata (CIP), które znacznie ułatwiły polskim firmom dostęp do finansowania. Nowa umowa w ramach programu RSI to kolejna odsłona takiego finansowania, tym razem skierowana do jednego
z najbardziej wymagających sektorów – innowacyjnych polskich przedsiębiorstw.

Instrument podziału ryzyka (RSI) to pilotażowy unijny program gwarancyjny, wspierający finansowanie działalności badawczo-rozwojowej i/lub finansowanie innowacyjnych małych i średnich firm. Jest to wspólna inicjatywa Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego
i Komisji Europejskiej. RSI otrzymuje wsparcie Unii Europejskiej w ramach Siódmego Ramowego Programu Badań i Rozwoju Technologicznego (FP7) i wykorzystuje możliwości podejmowania ryzyka, jakimi dysponuje Europejski Fundusz Inwestycyjny. Stanowi on element i dopełnienie istniejącego Finansowego Instrumentu Podziału Ryzyka (RSFF), którym zarządza Europejski Bank Inwestycyjny.

W ramach tego instrumentu, Europejski Fundusz Inwestycyjny zapewnia gwarancje dla banków i instytucji leasingowych udzielających kredytów firmom małym, średnim i średnim-plus. W razie niewypłacalności, gwarancja taka pokrywa 50% niespłaconej części każdego kredytu. Oczekuje się, że w fazie pilotażowej RSI udział weźmie około 25 banków, które zapewnią dostęp do tego instrumentu grupie 2500 beneficjentów, korzystających z wolumenu kredytowego o łącznej wartości sięgającej 2,5 mld euro. Program adresowany jest do instytucji finansowych zarejestrowanych i działających w Unii Europejskiej i państw uczestniczących w FP7.

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EIF) działa na rzecz wsparcia mikro, małych i średnich firm w zakresie ułatwiania im dostępu do finansowania. EIF wspiera cele unijne związane z promowaniem innowacyjności, badań i rozwoju, a także przedsiębiorczości, wzrostu i zatrudnienia. EIF organizuje i pozyskuje kapitał podwyższonego ryzyka oraz instrumenty gwarancyjne dla tego konkretnie segmentu rynku. Całkowite zaangażowanie na rzecz prywatnych funduszy inwestycyjnych na koniec 2012 r. przekroczyło 6,5 mld euro. Na koniec 2012 r., portfel gwarancji kredytowych EIF wynosił ponad 8 mld euro zaangażowanych w blisko 250 operacji, co czyni Fundusz głównym europejskim gwarantem dla małych i średnich firm, a także wiodącym gwarantem w zakresie mikrofinansowania. 

W Polsce informacji nt. aktywności Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w zakresie gwarancji unijnych udziela Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 (CIP). KPK, jako pierwsza instytucja w Polsce, już w 2011r., zorganizował we współpracy z EFI i Komisją Europejską, spotkania informacyjne nt. RSI i zachęcił polskie banki do udziału w tym pilotażowym programie. Informacje nt. gwarancji UE dostępnych w ramach programów ramowych z EFI można uzyskać w KPK pod adresem: kpkcip@zbp.pl .