PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Zaproszenie do współpracy w Sieci organizacji wspierających rozwiązania ICT na rzecz osób starszych

Jeśli interesujecie się Państwo problematyką funkcjonowania osób starszych w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz tym jak pomóc im w pełni korzystać z dobrodziejstw nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych, to zapraszamy do przyłączenia się do Sieci AgeingWell. Przy minimalnym wkładzie własnym (wsparcie działań promocyjnych Sieci) otrzymacie Państwo m.in.: dostęp do wyselekcjonowanych informacji dot. rozwiązań ICT skierowanych dla osób starszych, dostęp do Centrum Wiedzy AgeingWell i rezultatów projektu, możliwość udziału i promocji własnych aktywności podczas wydarzeń tematycznych organizowanych w ramach Sieci, możliwość uczestniczenia w przygotowaniu dokumentów i podejmowaniu decyzji Sieci AgeingWell itp.

 

AgeingWell (Network for the Market uptake of ICT for Ageing Well) jest projektem realizowanym w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP), którego polskim partnerem jest Stowarzyszenie „Miasta w Internecie". Projekt rozpoczął się w styczniu 2012 i potrwa 3 lata. Koordynatorem projektu jest INOVA+, S.A. z Portugalii.

Celem AgeingWell jest zbudowanie sieci współpracy na rzecz poprawy jakości życia osób starszych poprzez promocję i zwiększenie wykorzystania Internetu oraz rozwiązań teleinformatycznych dostosowanych do ich potrzeb (ICT and Ageing).

Biorąc pod uwagę starzenie się europejskiego społeczeństwa oraz fakt, że osoby starsze w przyszłości będą mieć zupełnie inne problemy oraz oczekiwania niż dzisiaj, działania projektowe nie zakładają badania trendów i zachowań osób starszych obecnie (gdyż wyniki takich badań nie byłyby adekwatne do przyszłych uwarunkowań), ale koncentrują się na poprawie komunikacji i współpracy różnych jednostek i organizacji uczestniczących w kluczowych, na szczeblu krajowym i regionalnym, inicjatywach w zakresie ICT na rzecz dobrego starzenia się, w celu zdefiniowania wytycznych dotyczących wprowadzania odpowiednio dostosowanych rozwiązań ICT, promowania dobrych praktyk oraz rozpowszechniania informacji w tym zakresie w całej Europie.

Takie podejście realizowane jest m.in. przez podejmowanie następujących działań:

  • budowanie społeczności AgeingWell składającej się podmiotów reprezentujących różne sektory i obszary życia społeczno-ekonomicznego, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, oferujących rozwiązania teleinformatyczne dla osób starszych,
  • opracowanie raportów i analiz dotyczących barier oraz uwarunkowań rozwoju rynku produktów i usług dla osób starszych,
  • opracowanie podręcznika dobrych praktyk wraz z wytycznymi i rekomendacjami w zakresie korzystania z produktów i usług dostosowanych do potrzeb osób starszych,
  • stworzenie Centrum Wiedzy zawierającego kluczowe informacje, m.in. bazę danych projektów finansowanych ze źródeł europejskich, bazę danych krajowych i regionalnych inicjatyw, ofertę dla inwestorów oraz bazę profili najbardziej aktywnych firm VC (venture capital companies), aniołów biznesu i innych prywatnych inwestorów.

Ponieważ projekt realizowany jest w ramach instrumentu sieci tematycznej polegającego na tworzeniu forum wymiany doświadczeń i budowy konsensusu dla interesariuszy w zakresie rozwiązań teleinformatycznych dostosowanych do potrzeb osób starszych, jednym z kluczowych elementów jest rozbudowa Sieci AgeingWell. Obecnie Sieć składa się z 16 organizacji założycielskich będących partnerami projektu - podmiotów aktywnie działających w zakresie wykorzystania ICT na rzecz godnego starzenia się, w tym przedstawicieli organizacji konsumentów, przemysłu, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, dostawców rozwiązań teleinformatycznych dla osób starszych oraz inwestorów. W celu zintensyfikowania wymiany wiedzy i doświadczeń oraz rozszerzenia zakresu działań i zwiększenia ich geograficznego zasięgu, Sieć AgeingWell jest nieustannie rozszerzana o kolejnych członków. W związku z tym, zapraszamy wszystkie organizacje uczestniczące w tworzeniu i promocji rozwiązań ICT na rzecz osób starszych, uczestniczące w podobnych projektach bądź po prostu zainteresowane tematyką do przyłączenia się do Sieci AgeingWell.

Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat zostania członkiem Sieci na stronie projektu www.ict-ageingwell.net w zakładce The Network oraz kontakt ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie", z Anną Siemek-Filuś, email a.siemek-filus@mwi.pl, tel. 502 363 843.