PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


11 września 2012, Warszawa, Klub Bankowca - śniadanie prasowe ws. Programu CIP

Ponad 600 milionów preferencyjnego finansowania w ramach programu CIP-Instrumenty finansowe dla MŚP,  trafiło już do polskich MSP

INFORMACJA PRASOWA 
Konferencja prasowa,  11 września 2012 Warszawa, siedziba KPK CIP –Instrumenty Finansowe dla MSP

Zadaniem Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) przede wszystkim jest zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności MMŚP, promowanie wszelkich form innowacji, przyspieszenie oraz promowanie rozwoju efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Budżet programu to ponad 3,6 mld EUR, z tego 1,13 mld stanowi komponent „Instrumenty Finansowe dla MŚP”. 

- Ponad 600 milionów preferencyjnego finansowania trafiło już do MŚP, w tym ponad połowa do start up-ów. Odnotowujemy także wysoką efektywność zaangażowanych środków publicznych. W CIP publiczne euro generuje kilkadziesiąt euro dla przedsiębiorcy co powinno być dobrym tropem dla przyszłej perspektywy finansowej- mówi Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP dla rynku finansowego w Polsce. 

Program jest zarządzany przez Komisję Europejską a wdrażany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny z Luksemburga, we współpracy z krajowymi Pośrednikami Finansowymi. 

- EFI jest wyspecjalizowaną instytucją UE, która zapewnia instrumenty gwarancyjne oraz kapitał podwyższonego ryzyka dla MŚP. Nasze działania skupiają się na przede wszystkim wspieraniu mikrofinansowania i finansowania we wczesnej fazie zgodnie 
z zapotrzebowaniem rynku i najlepszymi praktykami - powiedział Tomasz Kozłowski, menedżer ds. rozwoju EFI.  


Według danych EFI i KPK CIP do połowy 2012r. z instrumentów poręczeniowych CIP 
w Europie skorzystało w 19 krajach prawie 176 tys. MŚP, zatrudniających prawie 700 tys. osób, którym udzielono ponad 200 tys. szt. pożyczek na łączną kwotę ponad 10 mld EUR, które wygenerują inwestycje o łącznej wartości ponad 17 mld EUR. Średnia kwota kredytu jakiego udzielano przedsiębiorcom wyniosła 65 tys. EUR (w przypadku mikro-11 tys.). W Polsce, po 18 miesiącach aktywności oferty CIP, udzielono 3636 pożyczek 3365 MMŚP na kwotę  613,6 mln PLN. Ponad połowę polskich beneficjentów stanowiły start up-y, a średnia wartość pożyczki wyniosła 160 tys PLN. Instrumenty finansowe CIP udostępniane są przedsiębiorcom w sieci Pośredników Finansowych CIP w której funkcjonuje sześć instytucji finansowych oferujących 16 instrumentów zwrotnych. 


W Polsce za program odpowiadają Ministerstwo Gospodarki i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zaś jego promocją i pomocą rynkowi w sięgnięciu po instrumenty finansowe CIP zajmuje się Krajowy Punkt Kontaktowy przy Związku Banków Polskich. 

- Polska w ramach wdrażania CIP postawiła m.in. na sieć instytucji wsparcia biznesu, do których należą krajowe punkty kontaktowe. Celem było ułatwienie sięgnięcia naszym przedsiębiorcom po środki z tego dodatkowego, wspólnotowego źródła wsparcia. Na całościowe podsumowanie przyjdzie co prawda czas za dwa lata, ale już dzisiaj można uznać wyniki KPK CIP-Instrumenty Finansowe dla MŚP za satysfakcjonujące- powiedziała Ewa Swędrowska- Dziankowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Instrumentów Wsparcia z Ministerstwa Gospodarki, na konferencji przeglądowej wdrożenie CIP w Polsce. 

Ułatwienia jakie otrzymują przedsiębiorcy polegają m.in. na: udostępnieniu finansowania, 
w tym - nowopowstającym podmiotom, braku opłat za poręczenie, wydłużaniu terminów finansowania, brak pomocy publicznej, obniżania wymogów w zakresie: zabezpieczeń, wkładu własnego, wymaganej dokumentacji. Na przedsiębiorców czeka jeszcze ponad 
3 mld zł preferencyjnego finansowania. 

Przypomnijmy, że w CIP nie ma alokacji krajowych – kandydaci na pośredników ze wszystkich państw uczestniczących w programie konkurują o środki z tego samego budżetu i w trybie ciągłym. Instytucje które zaproponują najciekawsze projekty uzyskają akceptację KE oraz EFI  i będą mogły wykorzystać środki CIP do rozwoju aktywności rynkowej. 

- Program CIP w Polsce to również 30 ośrodków sieci EEN, które zapewniają przedsiębiorcom kompleksowe usługi, pomagające rozwijać zdolności innowacyjne oraz konkurować na wspólnym rynku- przypomniał dr Michał Bańka, dyrektor departamentu wsparcia instytucji otoczenia biznesu w PARP, instytucji nadzorującej sieć KPK i EEN w Polsce.  

W konferencji prasowej uczestniczył dr Andrzej Siemaszko, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, który w swojej prezentacji wskazał na rolę ekoinnowacji zarówno w obecnym okresie programowania jak i w perspektywie strategii Europa 2020. Dr A. Siemaszko zaakcentował aktywny udział polskich przedsiębiorców w dotychczas rozstrzygniętych konkursach w ramach dwóch programów szczegółowych CIP EIP (Program szczegółowy na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji ) oraz w Programie ICT-PSP (Program szczegółowy na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych).  

Doświadczenia zdobyte już dzisiaj w ramach CIP zaowocują już niedługo. W nadchodzącej perspektywie finansowej planowany jest Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorców i MŚP (COSME), w ramach którego będą kontynuowane niektóre z dzisiaj wdrażanych instrumentów. 


PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW INSTRUMENTÓW 
ZWROTNYCH PROGRAMU CIP:

Instrumenty Finansowe dla MŚP (wsparcie zwrotne): przykłady wykorzystania przez polskich przedsiębiorców:

Mała spółka „Analityka”, która rozpoczęła niedawno działalność na terenie łódzkiego Technoparku poszukiwała środków na rozwój. Firma specjalizuje się przede wszystkim w badaniach fizykochemicznych i opracowywaniu nowych metod analitycznych w zakresie  przemysłów: farmaceutycznego, kosmetycznego oraz spożywczego. Dzięki unijnej regwarancji CIP fundusz poręczeń kredytowych współpracujący z bankiem komercyjnym mógł udzielić spółce preferencyjnego wsparcia, które wydatkowano na zakup specjalistycznej aparatury badawczej w zakresie chromatografii cieczowej. Firma zakupiła sprzęt o wartości 300 tys. zł, z czego kredyt bankowy wyniósł 240 tys. zł. (80%). Udzielenie kredytu, z uwagi na krótki okres działalności i niską wartość windykacyjną nabywanych urządzeń, było możliwe dzięki udzieleniu poręczenia w kwocie 168 tys. zł objętego regwarancją EFI. Dzięki realizacji przedsięwzięcia firma uzyskała możliwość wykonywania pełnego spektrum analiz z zakresu chromatografii cieczowej z detekcją DAD, FL oraz ELSD, co przełożyło się na wzrost przychodów o 40 % i wzrost zatrudnienia. (Finansował: Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o). 
Początkująca spółka Www.bajkowepokoje.pl skorzystała z kredytu obrotowego poręczonego z CIP 
w wysokości 20 tys. zł - dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą. Środki te umożliwiły właścicielce, pani Ewie Prasule, otwarcie w Otwocku wyspecjalizowanego sklepu dla rodziców. (Finansował: Bank Pekao SA). 
Przedsiębiorca zajmujący się odzyskiem surowców z materiałów segregowanych i zagospodarowaniem odpadów wyleasingował maszynę do recyclingu o wartości 200 tys. zł. W ramach instrumentu leasingowego z poręczeniem CIP z EFI, możliwe było sfinansowanie inwestycji firmy o słabszej kondycji finansowej, ale 
z długą historią, bo liczącą 6 lat. (Finansował: Europejski Fundusz Leasingowy SA). 
Drukarnia poligraficzna w ramach proinnowacyjnych działań rozwojowych musiała rozbudować halę  produkcyjno-magazynową i zakupić nowy sprzęt. Zdecydowano się skorzystać z kredytu poręczonego z CIP, dzięki czemu było możliwe udzielenie wyższego finansowania oraz obniżenie marży kredytowej.  Koszt całej inwestycji wyniosły ponad 5 mln zł. Bank udzielił kredytu poręczonego bezpłatnie z CIP w kwocie 3,8 mln zł. (Finansował: Bank BNP Paribas SA). 
Rodzinne przedsiębiorstwo Państwa Kusiak prowadzących schronisko górskie w Zakopanem poszukiwało taniego i dogodnego finansowania na doposażenie zaplecza kuchennego. Sezonowy charakter przychodów w tej branży nie ułatwiał zadania. Przedsiębiorcy udało się w końcu pozyskać wsparcie z banku który wprowadził na rynek kredyt z poręczeniem CIP. Obecnie przedsiębiorca ten, planując rozwój działalności, rozważa sięgnięcie po dodatkowe środki z programu. (Finansował: Bank Pekao SA). 
Weterynarz, który otworzył gabinet, przy pomocy CIP sfinansował leasingiem sprzęt medyczny do diagnostyki weterynaryjnej, o wartości 110 tys. zł. Weterynarz  rozpoczął działalność gospodarczą w styczniu 2012 r., a już w lutym otrzymał finansowanie leasingowe z poręczeniem CIP z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.  (Finansował: Europejski Fundusz Leasingowy SA). 
Powstała w maju 2010r. spółka z o.o. działająca w sektorze odnawialnych źródeł energii, świadczy usługi w zakresie inżynierii finansowej w dziedzinie ekologii (doradza i organizuje finansowanie inwestycji). Dzięki unijnemu reporęczeniu, firma zapewniła swojemu klientowi dużo tańsze finansowanie inwestycji- z udziałem  kredytu- z poręczeniem funduszu poręczeń kredytowych, pośrednika finansowego CIP- przeznaczonego na budowę biogazowi. Unijne reporęczenie pozwoliło także  funduszowi poręczeń kredytowych na wydłużenie terminu poręczenia. Dodatkowo klienci doradcy mogli skorzystać ze zwolnienia instrumentów finansowych CIP z wymogów „pomocy publicznej” (tj. np. z braku konieczności raportowania i sumowania wsparcia z innym wsparciem publicznym pozyskanym przez przedsiębiorcę). (Finansował: POLFUND FPK SA). 
Dealer samochodów osobowych poszukiwał szybkiej i optymalnej ekonomicznie formy finansowania rozbudowy sieci salonów i zatrudnienia nowych pracowników. Znalazł je u pośrednika finansowego programu CIP, który udostępnił mu energooszczędny kredyt z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz niskooprocentowany kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego poręczony w ramach programu CIP. Finansowanie udostępniono następnego dnia po podpisaniu umowy.  (Finansował: Bank BNP Paribas SA). 
Spółka Jawna zajmująca się świadczeniem usług medycznych. Fundusz objął poręczeniem kredyt udzielony na działalność gospodarczą, o mieszanej strukturze finansowania, przeznaczony na rozbudowę nieruchomości
 i finansowanie kapitału obrotowego (struktura mieszana). Poręczenie w wysokości 50% kwoty kredytu, będzie ważne 5,5 roku, tj. obejmie okres kredytowania + 6 miesięcy. Fundusz udzielił poręczenie Biznes Ekspres w ramach CIP. (Finansował: POLFUND FPK SA). 

Konferencja prasowa ws.Programu CIP 11.09.2012

Konferencja prasowa ws.Programu CIP 11.09.2012

Konferencja prasowa ws.Programu CIP, 11.09.2012 r.

Konferencja prasowa ws.Programu CIP, 11.09.2012 r.