PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


III INFODAYS: DNI INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE

Dwudniowa konferencja, odbywa się 7 grudnia 2011 r. w Warszawie,  zaś 8 grudnia w cyber przestrzeni – w formule webcastu (dostęp poprzez www.diif.pl ). Organizatorami konferencji są Krajowy Punkt Kontaktowy Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji dla polskiego rynku finansowego (przy Związku Banków Polskich) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Patronatem Honorowym wydarzenie objęły: Komisja Europejska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwo Gospodarki. Tegoroczna edycja organizowana jest w bliskiej współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.
 
- Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej Unii Europejskiej w Polsce  są unikalnym,  nie tylko w skali naszego kraju ale i całej UE, spotkaniem przedstawicieli instytucji zaangażowanych w procesy absorpcji środków unijnych, ekspertów ds. inżynierii finansowej, instytucji finansowych, organizacji beneficjentów i samych beneficjentów oraz dziennikarzy specjalizujących się w tej tematyce. Celem jest informowanie, promowanie i rekomendacje ws. wszystkich wdrażanych w Polsce instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach, łącznie ponad, 20 programów w latach 2007-2017. Zainteresowanie tegoroczną edycją przekroczyło nasze oczekiwania, Na pewno będziemy, wspólnie z kolegami z BGK, kontynuować ten projekt-powiedział inicjator  forum - Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) dla polskiego rynku finansowego.

Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej Unii Europejskiej w Polsce organizowane są od 2009 roku z inicjatywy Krajowego Punktu Kontaktowego dla polskiego rynku finansowego prowadzonego przez Związek Banków Polskich z BGK, we współpracy z innymi organizacjami rynku finansowego (m.in. uczestniczącymi w Koalicji Polskich Środowisk Finansowych na rzecz Absorpcji Środków Unii Europejskiej w Polsce), a także m.in. z: Komisją Europejską, Ministerstwem Gospodarki i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

W tegorocznym spotkaniu biorą udział prelegenci z krajowych i zagranicznych instytucji oraz organizacji rynku. Na tegorocznej konferencji Komisja Europejska (KE) przedstawiła planowane instrumenty inżynierii finansowej na lata 2014-2020. Prace nad nowymi instrumentami jeszcze trwają, ale znane są już kierunki i projekty podstaw prawnych niektórych nowych programów. Większość zasad, obecnie testowanych instrumentów inżynierii finansowej będzie recypowana do nowych programów. Komisja planuje stosować instrumenty inżynierii finansowej we wszystkich celach  tematycznych i priorytetach przewidzianych w nowych programach. Do bardzo ważnych nowości należy zmiana w postaci zezwolenia na łączenie takich instrumentów z dotacjami, na co dzisiaj KE nie pozwala.

–Planujemy aby w okresie  2014 – 2020 z pieniędzy zwrotnych będzie można finansować wszystkie inwestycje, a nie tak jak teraz – tylko z kilku wybranych obszarów,  jak np. rozwój miast czy odnawialne źródła energii . Poza tym na pewno doświadczenia obecnego okresu pokazały, że takie kredyty i poręczenia muszą być udzielane na prostszych i bardziej elastycznych zasadach-  wskazał Marek Przeor, przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej

Komisja zamierza także wzmocnić koordynację i kontrolę nowych instrumentów, aby m.in. uniknąć nakładania się różnych środków wsparcia. Państwo Członkowskie będzie musiało jednak dokonać dokładnej oceny luk w funkcjonowaniu rynku, w tym sprecyzować realną lukę finansową. Dopiero później będzie można opracować i wdrożyć konkretne instrumenty. Środki zainwestowane w tej rodzaj instrumentów wsparcia, będą pracowały dla beneficjentów przez co najmniej 10 lat od daty zamknięcia danego programu. Według różnych szacunków, w ramach polityki spójności w Polsce, może zostać uruchomionych nawet 30 mld euro w takich instrumentach. Do tego dochodzi oferta programów ramowych (COSME i HORIZON), gdzie po 2013r. KE planuje uruchomić prawie 5 mld euro (w instrumentach inżynierii finansowej) głównie na innowacje i dla sektora MŚP.

- Pracujemy nad propozycjami Komisji Europejskiej. Na pewno wzrośnie zakres i oferta instrumentów inżynierii finansowej. W obecnej perspektywie testowaliśmy w niektórych programach takie instrumenty. Liczymy przede wszystkim na udział banków, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w tym systemie. Gratuluję organizatorom pomysłu. Dzisiejsza konferencja jest i będzie bardzo przydatna do dyskusji nad przyszłym kształtem tych instrumentów- powiedziała Iwona Wendel Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), unijna instytucja z Luksemburga, zaprezentował nowy program poręczeniowy dla innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (RSI), który dzień wcześniej zainaugurowano oficjalnie w Brukseli w ramach 7 Programu Ramowego. W ramach programu zakłada się bliską współpracę z bankami w celu sfinansowania projektów badań, innowacji i rozwoju MŚP.

-Nowy instrument podziału ryzyka dla inwestycji opartych na B+R,  testowany w najbliższych latach, będzie wzorem dla programów ramowych w dziedzinie wysokiej innowacyjności. Europejski Fundusz Inwestycyjny posiada największą ekspertyzę w tej dziedzinie w Europie. Zachęcamy do przystąpienia do konkursu także polskie banki– powiedział Tomasz Kozłowski, reprezentujący departament rozwoju produktów, Europejski Fundusz Inwestycyjny.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) zaprezentowało planowane od 2012, nowe instrumenty inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Instrumenty te będą dedykowane wsparciu podmiotów ekonomii społecznej oraz osobom fizycznym, planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej. W sumie, w ramach kwoty prawie 50 mln EUR, MRR planuje uruchomić w ramach 5 makroregionów wsparcie finansowe i doradcze poprzez pośredników finansowych (banki, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe).  Przedstawiciele MRR zapoznali uczestników także z aktualnym stanem wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawiła plany nowych projektów systemowych agencji skierowanych wyłącznie do mikro i małych firm, w zakresie wsparcia dostępu do zewnętrznego finansowania zwrotnego. Przedsiębiorca otrzymałby wsparcie couchingowe oraz szkoleniowe, w ramach którego, doradcy finansowi diagnozowaliby potrzeby i możliwości firmy a następnie towarzyszyli w procesie doboru, pozyskania i spłaty zobowiązania. 

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zaprezentował wdrażane instrumenty w ramach: JEREMIE i JESSICA (RPO),  PO Rozwój Polski Wschodniej oraz Kredyt technologiczny (PO Innowacyjna Gospodarka). Przedstawiono m.in. zakres  planowanych od 2012r. zmian w nowych konkursach w ramach inicjatywy JEREMIE. W ramach tej inicjatywy wdrażanej obecnie w sześciu regionach kraju, do przedsiębiorców trafi ponad 1,6 mld zł w postaci pożyczek, kredytów i poręczeń. BGK przygotowuje także instrumenty quasi kapitałowe i linie finansowe na pożyczki dla MŚP.
Z kolei dzięki wdrożeniu inicjatywy JESSICA (rozwój miast) zrealizowane zostaną projekty, które nie miałyby szans na pozyskanie środków na warunkach rynkowych, przede wszystkim z uwagi na specyfikę przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. relatywnie niską rentowność inwestycji, wysokie ryzyko związane z realizacją, czy też udział komponentu społecznego, traktowanego często drugoplanowo w ocenie projektu dokonywanej przez banki komercyjne. W końcu listopada BGK ogłosił także nowy konkurs na produkt reporęczenie dla pośredników finansowych w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej. BGK przedstawił także warunki trwającego właśnie ostatniego w tym roku naboru wniosków w ramach dz. 4.3 PO IG (kredyt technologiczny), w którym odnotowano ogromne zainteresowanie beneficjentów. W przyszłym roku planowane są w ramach dz. 4.3 co najmniej dwa konkursy oraz znaczne zwiększenie dostępnych środków.

- Bank Gospodarstwa Krajowego uczestniczy we wdrażaniu zarówno programów krajowych jak i regionalnych.
W naszych działaniach uwzględniamy wszystkie rodzaje pośredników finansowych. W ramach inicjatywy JEREMIE włączyliśmy także banki i przedsiębiorstwa leasingowe i liczymy na wzrost zainteresowania tych środowisk programem- powiedział Jarosław Kała, dyrektor departamentu instrumentów inżynierii finansowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji dla polskiego rynku finansowego, CIP, (KPK) podał informację o objęciu przez Polskę pozycji lidera pod względem liczby pośredników i instrumentów finansowych zakontraktowanych w ramach tego programu ramowego. Prawie miliard euro, w ramach 17 preferencyjnych instrumentów finansowych, trafi w postaci kredytów, poręczeń i leasingu do polskich mikro, małych i średnich firm. Przedstawiciel KPK zachęcał także do korzystania z Europejskiego Instrumentu Mikrofinansowego Progress, nowego programu wspólnotowego, w ramach którego polskie instytucje finansowe mogą otrzymać poręczenia lub pożyczki podporządkowane w celu wygenerowania wsparcia dla mikro start up. KPK przedstawił także zarys nowego programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorców i MŚP (COSME) na lata 2014-2020.

Eksperci środowisk finansowych i beneficjentów o doświadczeniach i o przyszłości instrumentów inżynierii finansowej w Polsce: Przedstawiciele Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw przedstawili opinie nt. oczekiwań rynku i perspektyw wobec kryzysu strefy euro.  Z kolei przedstawiciele izb gospodarczych środowisk – bankowego (ZBP), leasingowego (ZPL) i aniołów biznesu (LBA), w debacie zorganizowanej, jako podsumowanie pierwszego dnia DIIF, odnieśli się do propozycji unijnych regulatorów oraz zaproponowali pomoc w tworzeniu nowych instrumentów.

- W nowej perspektywie finansowej powinniśmy szerzej sięgać do potencjału polskiego sektora finansowego. Jest to sektor którego nie złamał kryzys, w którym pracują jedni z najlepszych fachowców w Europie, który posiada także doświadczenia w procesach absorpcji i dystrybucji środków unijnych- powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich w czasie debaty podsumowującej.

Przestrzegli przed przeregulowaniem nowych środków wsparcia i koniecznym dostosowaniem ich do aktualnej sytuacji rynkowej. Podkreślili, że instrumenty te nie powinny konkurować z rozwiązaniami rynkowymi, a wspierać instytucje finansowe w finansowaniu przede wszystkim projektów i podmiotów niskobankowalnych.

Więcej  informacji:

Joanna DĄBROWSKA: joanna.dabrowska@zbp.pl,  tel. 22 696 64 95, kom. 0 697 223 533
Ekspert, Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007 – 2013 (CIP);
Związek Banków Polskich; infolinia mailowa: kpkcip@zbp.pl; strona internetowa: www.cip.gov.pl/eip/kpkzbp

Aneta STELMASZCZYK: aneta.stelmaszczyk@bgk.com.pl, 
Rzecznik Prasowa Banku Gospodarstwa Krajowego
tel. 022 522 95 70, kom. 0 509 001 637, strona internetowa www.bgk.com.pl