PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Komisja proponuje zainwestowanie dodatkowych 9 mld € w sieci szerokopasmowe

19 Października 2011 r. Komisja Europejska zaproponowała dokonanie dodatkowej inwestycji w wysokości 9,2 miliardów Euro na rzecz pan-Europejskich projektów poprawiających szerokopasmowy dostęp obywateli i firm do Internetu. Finansowanie, w ramach proponowanego mechanizmu  Connecting Europe Facility (CEF - patrz komunikat IP/11/1200), miałoby formę zarówno wkładu materialnego, kredytowego jak i grantów, a zarazem uzupełniałoby inwestycje sektora prywatnego. Co najmniej 7 mld Euro miałoby zostać przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę szerokopasmowego internetu, pozostała część stanowiłaby wsparcie dla publicznej infrastruktury usługowej, takiej jak elektroniczne karty pacjenta, elektroniczne dowody tożsamości oraz procedury przetargowe on-line. Proponowanym rozwiązaniom towarzyszyć będzie szereg nowych wytycznych dotyczących trans-europejskich sieci i usług telekomunikacyjnych. 

 

Środki na infrastrukturę sieciową

Wsparcie UE w ramach CEF wspierałoby środki pochodzące z innych źródeł - prywatnych i publicznych - poprzez wzmocnienie wiarygodności finansowej i obniżenie stopnia ryzyka danych inwestycji. Wsparcie opierałoby się głównie na wkładzie rzeczowym, zobowiązaniah lub na gwarancjach. Stanowić to będzie zachętę dla rynków kapitałowych i inwestorów: Komisja Europejska i międzynarodowe instytucje finansowe takie jak Europejski Bank Inwestycyjny przejęłyby część ryzyka i tym samym poprawiłyby wiarygodność kredytową projektów.

 

Projekty te będą najprawdopodobniej realizowane przez dostawców telekomunikacyjnych o ugruntowanej pozycji rynkowej ale również z udziałem nowych graczy na polu telekomunkacji takich jak przedsiębiorstwa wodociągowe, dostawcy energii lub firmy budowlane i developerzy. Komisja oczekuje również zaangażowania podmiotów publicznych w ramach partnerstw publiczno prywatnych.

 

Celem jest wsparcie inwestycji w projekty infrastruktury sieci szerokopasmowej w mniej oczywistych lokalizacjach - poza terenami silnie zurbanizowanymi. Wsparcie CEF przyspieszyłoby tego rodzaju inwestycje a także wywarłoby konkurencyjną motywację dla operatorów telekomunikacyjnych aby inwestowali oni w swoje sieci. 


 

Środki na infrastrukturę usług elektronicznych

Projekty tego typu byłby wyłaniane w wsparcia grantami Komisji w ramach następujących tematów:

  • trans-europejskie połączenia dużej szybkości dla administracji publicznej
  • świadczenie usług publicznych i zdrowotnych ponad granicam
  • wsparcie dostępu do informacji publicznej i usług w wielu językach
  • ogólnounijna autoryzacja tożsamości elektronicznej (eID), zapewniająca obywatelom i firmom dostęp do usług cyfrowych w każdym kraju
  • postępowania przetargowe drogą elektroniczną
  • uproszczenie procedur administracyjnych związanych z rozpoczynaniem działalności biznesowej w innym kraju UE
  • współpraca w usuwaniu treści niedozwolonych (np. pornografii dziecięcej) z Internetu
  • skoordynowane działania wobec cyber-zagrożeń
  • ułatwienia w dostępie do europejskiej spuścizny kulturowej (Europeana)
  • wykorzystanie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych do zarządzania inteligentnymi sieciami energetycznymi

 

Projekty poddawane byłyby ocenie na podstawie ich wkładu do stworzenia jednolitego rynku cyfrowego w całej EU. Finansowanie opierałoby się głównie o granty, które promowałyby zwiększanie interoperacyjności

 

Propozycje Komisji zostaną w najbliższym czasie skierowane do Parlamentu Europejskiego i Rady UE w celu ich zatwierdzenia.