PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Instrumenty programowe europejskiego funduszu inwestytycjnego dla zwiekszenia akcji kredytowej dla mmśp w Polsce – 24 marca 2011 r.

24 marca 2011 r. odbyło się seminarium dla bankowości spółdzielczej pt. „Instrumenty finansowe PROGRESS. Możliwości współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym”. Przedmiotem spotkania było zapoznanie banków spółdzielczych i zrzeszających z nowymi europejskimi oraz komercyjnymi instrumentami i ofertami wsparcia rozwoju akcji kredytowej, w szczególności dla mikro i małych przedsiębiorców, w tym przede wszystkim dla firm typu start up.

Organizatorem spotkania był Związek Banków Polskich (Sekcja Banków Spółdzielczych i Zrzeszających oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP) wraz z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI). Uczestnicy seminarium mogli wysłuchać wystąpień i przedyskutować w ramach części plenarnej oraz wziąć udział w zamkniętej części bilateralnej (w formie sesji matchmaking’owych).

EFI jest wyspecjalizowaną instytucją Unii Europejskiej, która zapewnia kapitał podwyższonego ryzyka oraz instrumenty gwarancyjne dla MŚP. Jego działania skupiają się na wspieraniu mikrofinansowania i finansowania we wczesnej fazie zgodnie z zapotrzebowaniem rynku i najlepszymi praktykami.

Europejski Fundusz Inwestycyjny w im. Komisji Europejskiej zarządza wieloma programami wsparcia, w tym nową inicjatywą Unii Europejskiej pn. Europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress. Według prognoz Komisji Europejskiej, początkowy wkład KE w European Progress Microfinance Fund w wysokości 100 mln EUR ma zlewarować do 500 ml euro mikrokredytów, co umożliwi pośrednikom finansowym udzielenie ok. 45 tysięcy  pożyczek. W ramach tego programu EFI opracowuje i wdraża instrumenty poręczeniowe, kapitałowe oraz gotówkowe. W efekcie pośrednicy finansowi programu (np. banki, fundusze mikropożyczkowe) udostępniają beneficjentom końcowym (nowopowstającym mikro-przedsiębiorstwom) usługi finansowe na preferencyjnych warunkach.  Szczegółowe prezentacje w tym zakresie przeprowadzili przedstawiciele EFI.

Związek Banków Polskich szacuje, że istnieje szansa na wykorzystanie w Polsce nawet 15% całego budżetu programu poprzez polskie banki i w efekcie wygenerowanie akcji mikrokredytowej w wysokości co najmniej 250 mln złotych. W Polsce EFI zamierza udzielać pośrednikom przede wszystkim pożyczek podporządkowanych oraz poręczeń portfelowych. Banki spółdzielcze i zrzeszające poszukują źródeł powiększenia kapitałów własnych. Takim źródłem mogą być pożyczki podporządkowane, które mogłyby zakwalifikować do funduszy uzupełniających. To z kolei umożliwiłoby finansowanie długoterminowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którego dzisiaj brakuje.

EFI zarządza także instrumentami finansowymi dla MŚP Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), w ramach których operuje budżetem w wysokości 1,13 mld EUR. Środki te mają docelowo zlewarować około czterdziestu miliardów euro z rynku komercyjnego (poprzez pośredników finansowych) oraz umożliwić wsparcie do nawet trzystu tysięcy mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
W programie uczestniczy formalnie 36 państw, w tym  Polska. Wg szacunków KPK CIP przy ZBP dzięki instrumentom programu istnieje szansa na wygenerowanie przez rodzimy rynek finansowy preferencyjnej akcji kredytowej dla MŚP przekraczającej 1 mld euro. Szczegółową informację nt. instrumentów oraz stanu wdrażania przedstawił p. Arkadiusz Lewicki, dyrektor KPK CIP dla polskiego rynku finansowego.

Wykłady wygłosiły także: fundacja Microfinance Centre (MFC) oraz Fundusz CoopEst SA, planujące rozwój aktywności na rynku spółdzielczym pod kątem wsparcia akcji kredytowej dla mikro i małych firm.