PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Komunikat – stanowisko UOKiK w sprawie pomocy publicznej w poręczeniach dla MŚP w ramach Programu CIP (instrument SMEG).

Komunikat:


Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej - Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji z listopada 2010r. oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z grudnia ub. r., pomoc udzielana przedsiębiorcom w postaci poręczeń unijnych Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) w ramach instrumentu SMEG Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP), nie spełnia przesłanek pomocy publicznej określonych w art. 107 ust.1 TFUE. W związku z tym także krajowe akty prawne dotyczące pomocy publicznej nie znajdują zastosowania do wsparcia udzielanego przedsiębiorcom w ramach instrumentów SMEG CIP.

W efekcie polscy Pośrednicy Finansowi CIP nie są m.in. zobowiązani do wykonywania obowiązków sprawozdawczych wynikających z ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Ponadto nie są oni także zobligowani do obliczania ekwiwalentu dotacji brutto i wydawania zaświadczenia beneficjentom CIP o przysporzeniu korzyści finansowej z tytułu poręczenia.

Ewentualne inne obowiązki (np. sprawozdawcze lub ewidencyjne, dotyczące wysokości otrzymywanego wsparcia) Beneficjentów Końcowych CIP-przedsiębiorców mogą wynikać z umów cywilnoprawnych zawartych pomiędzy nimi a Pośrednikami Finansowymi oraz odpowiednio - pomiędzy Pośrednikami Finansowymi i Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (instytucją wdrażającą CIP).

Kontakt:
W razie pytań prosimy o kontakt  na adres: kpkcip@zbp.pl