PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


8 grudnia 2010 - II Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej UE w Polsce

1. DZIEŃ INŻYNIERII FINANSOWEJ UE W POLSCE
Warszawa, 8 grudnia - Dzień Inżynierii Finansowej UE w Polsce organizowany jest corocznie z inicjatywy Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2010 (CIP) dla polskiego rynku finansowego we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jest to jedyne tego typu wydarzenie w UE, podczas którego dokonuje się przeglądu i porównania wszystkich instrumentów finansowych, uruchamianych przy wsparciu unijnym w danym państwie członkowskim. Dzień ten organizowany jest już po raz drugi i ma charakter seminarium informacyjno-warsztatowego, kierowanego do szerokiego grona odbiorców - przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich firm, instytucji otoczenia biznesu, instytucji finansowych. Strategicznym adresatem jest także prasa.

„Nasze przedsięwzięcie ma na celu zebranie w jednym miejscu i przekrojowe pokazanie środowiskom beneficjentów i instytucjom finansowym wszystkich potencjalnych źródeł finansowania alternatywnych do dotacji. Mało kto np. wie że niektóre instrumenty finansowe będą dostępne w Polsce aż do 2017r., albo że oferowane są w ramach ponad 20 programów wsparcia. Poza tym chodzi także o rozpoczęcie praktycznych przygotowań naszego rynku do zmian zapowiadanych przez Brukselę- tj. odejścia od bezzwrotnej pomocy i przejście na bardziej efektywne, zwrotne  instrumenty, w tym np. rewolwingowe”- mówi Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego CIP dla rynku finansowego w Polsce, afiliowanego przy ZBP.

Głównym celem „Dnia Instrumentów Inżynierii Finansowej” jest promocja nowego typu wsparcia publicznego jakim są instrumenty inżynierii finansowej. W czasie seminarium zaprezentowano w praktyczny sposób zestaw specjalistycznych mechanizmów finansowych dostępnych dla Polski w latach 2007-2013. Omówiono także aktualny stan ich wdrażania i stan wykorzystania w Polsce. Każdy uczestnik mógł zadać pytanie ekspertom i podyskutować o istotnych dla niego szczegółach. Największe emocje wśród przybyłych przedsiębiorców i finansistów wzbudziły kwestie pomocy publicznej oraz możliwości łączenia różnych form unijnej pomocy. Odpowiedź na zmieniające się potrzeby finansowe przedsiębiorców, w tym potrzeba finansowania bliskiego przedsiębiorstwom oraz ich adaptacji do nowego otoczenia finansowego, przy jednoczesnym unikaniu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku jest wielkim wyzwaniem i umiejętnością.

„Trud podjęty przez KPK i BGK ma duże znaczenie dla rozwoju dostępności oferty i świadomości samych beneficjentów. Polski rząd stara się udostępnić naszym beneficjentom wszelkie możliwe kanały informacyjne i obsługowe. Oprócz omawianych dzisiaj instrumentów wkrótce dynamicznie rozwinie się kredyt technologiczny i instrumenty wsparcia eksportu”- powiedziała otwierając konferencję Grażyna Henclewska, wiceminister gospodarki

Działania takie powinny dodatkowo przyczyniać się do wzmocnienia zdolności instytucji finansowych do właściwej oceny ryzyka związanego aktywnością przedsiębiorców w celu, z jednej strony zapewnienia bezpieczeństwa inwestorom oraz poprawy zdolności firm do lepszego wykorzystywania instrumentów finansowych dostępnych na rynkach, zaś z drugiej nie limitować podmiotom finansowym optymalizacji rentowności świadczonych usług. O tym i o innych możliwościach w okresie 2007-2013 można było usłyszeć w Klubie Bankowca. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich instytucji operujących instrumentami inżynierii finansowej w Polsce oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, EFI, Ministrów Gospodarki i Rozwoju Regionalnego.  

„Wiedza nt. inżynierii finansowej wspieranej środkami publicznymi jest nadal niewielka a ponieważ Bank Gospodarstwa Krajowego pełni szczególną rolę w obecnym systemie wsparcia rozwoju otoczenia biznesu, pragniemy w praktyczny sposób przybliżyć przedsiębiorcom i samorządowcom problematykę związana z rynkiem finansowym w procesie absorpcji środków UE. BGK odpowiada w najbliższych latach za uruchomienie kilku  miliardów złotych na rożnego rodzaju wehikuły finansowe od najprostszych, gwarancyjnych po mezzaninowe i transferu technologicznego. Dla nas edukacja i dobra komunikacja ze środowiskami pośredników finansowych i beneficjentów to sprawa kardynalna”- mówi Michał Chyczewski, dyrektor w  BGK.


2. PROGRAMY INŻYNIERII FINANSOWEJ W POLSCE RUSZYŁY NA DOBRE!

Pośrednicy finansowi niemalże wszystkich rodzajów inżynierii finansowej, po zakończeniu negocjacji i podpisaniu umów, rozpoczęli procesy wdrożeniowe. W ramach sztandarowych programów i inicjatyw unijnych tego typu wsparcia (np. JEREMIE, CIP) wyłoniono już prawie 30 podmiotów zarządzających siecią wsparcia i dystrybuujących środki do beneficjentów końcowych. Udzielono także pierwszych pożyczek i poręczeń. Jednak prawdziwy boom ofertowy dla mśp oczekiwany jest w nadchodzącym 2011r.

Najważniejszą częścią CIP jest komponent „Instrumenty finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw”, mający za zadanie ułatwianie dostępu MŚP do finansowania zewnętrznego, na każdym etapie ich rozwoju - od fazy zalążkowej do okresu ekspansji rynkowej włącznie.

„W ramach dotychczas zawartych transakcji w ramach CIP w całej UE polskie instytucje finansowe stanowią już prawie 15% rynku pośredników dystrybucji środków dla mśp. Biorąc pod uwagę stan ubankowienia polskiego rynku finansowego i wcześniejsze niewielkie zaangażowanie naszego rynku – już odnotowaliśmy duży sukces. CIP bowiem to jeden wielki konkurs o unijne środki. Ciągły i otwarty dla wszystkich. Wygrywają najlepsi w całej UE, tj. finansiści z najlepszymi pomysłami na wsparcie mśp. Nasze banki, firmy leasingowe, fundusze poręczeń kredytowych udowodniły, że potrafią skutecznie konkurować o takie środki. To dobrze wróży na przyszłość, szczególnie po 2013r. W efekcie uruchamiają właśnie 2,5 miliarda złotych akcji kredytowej i leasingowej dla mśp, w tym dla start up-ów. Cieszymy się - bo to nasz KPK wspomagał wszystkich polskich zwycięzców w tej unijnej batalii” - mówi z dumą Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego CIP dla rynku finansowego w Polsce.

Od 2009 roku Bank Gospodarstwa Krajowego pełni funkcję menadżera funduszy powierniczych województw: dolnośląskiego łódzkiego, pomorskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego. W wyniku zawartych ok. 20 umów z pośrednikami finansowymi udostępniono limit 184.1 mln zł. Z kolei dzięki wdrożeniu inicjatywy JESSICA (rozwój miast) zrealizowane zostaną projekty, które nie miałyby szans na pozyskanie środków na warunkach rynkowych, przede wszystkim z uwagi na specyfikę przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. relatywnie niską rentowność inwestycji, wysokie ryzyko związane z realizacją, czy też udział komponentu społecznego, traktowanego często drugoplanowo w ocenie projektu dokonywanej przez banki komercyjne.
„Dzięki instrumentom inicjatywy JEREMIE zwiększamy dostęp do finansowania zewnętrznego MŚP, które z powodu braku zabezpieczeń czy braku historii kredytowej nie miałyby dostępu do kredytu. Mają one szanse otrzymać poprzez pośredników finansowych korzystniejsze warunki finansowania, np. o dłuższej prolongacie spłaty lub okresie kredytowania. Szacujemy że w wyniku instrumentów JEREMIE uda nam się łącznie uruchomić ponad 3 miliardy złotych akcji kredytowej dla około 50 tys. mśp. Poza tym wkrótce uruchomimy reporęczenia na kwotę prawie 100 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej” - powiedział Jarosław Kała, dyrektor departamentu instrumentów inżynierii finansowej z BGK

Więcej informacji:

Joanna DĄBROWSKA: joanna.dabrowska@zbp.pl, tel.: 22 696 64 95
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007 – 2013 (CIP);
infolinia mailowa: kpkcip@zbp.pl; strona internetowa: www.cip.gov.pl/eip/kpkzbp

Piotr STALĘGA: piotr.stalega@bgk.com.pl,  
Rzecznik Prasowy Banku Gospodarstwa Krajowego
tel. 022 522 91 05, kom. 0 505 168 671, strona internetowa www.bgk.com.pl