PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


28.10.2010, X Forum Korporacyjne „Perspektywy zmian w finansowaniu przedsiębiorców w Polsce na tle zmian w Europie”

28 października w Warszawie odbyło się X Forum Korporacyjne organizowane przez Związek Banków Polskich i Polską Agencję  Rozwoju Przedsiębiorczości. O perspektywach zmian w dostępie do finansowania przedsiębiorców w Polsce na tle zmian w Europie debatowali bankowcy, przedsiębiorcy oraz politycy i instytucje publiczne odpowiedzialne za wsparcie rozwoju. W Forum uczestniczyli między innymi: p. Richard Pelly, prezes Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, wiceministrowie gospodarki i finansów, pp. Dariusz Bogdan i Dariusz Daniluk, wiceprezes Narodowego Banku Polskiego p. prof. Witold Koziński oraz prezesi i wiceprezesi organizacji pracodawców i izb gospodarczych a także liczni eksperci. W Forum wzięli także udział prezesi banków, firm leasingowych oraz przedsiębiorców i organizacji przemysłu.

Forum organizowane było pod honorowym patronatem Ministerstw Gospodarki, Finansów i Rozwoju Regionalnego. Fora Korporacyjne Związku Banków Polskich mają na celu zarówno ułatwienie dialogu pomiędzy bankami a przedsiębiorcami jak i charakter informacyjno-edukacyjny. O wpływie wielu zmian właśnie wprowadzanych lub planowanych na dostęp do kredytu dla firm przedsiębiorcy wiedzą niewiele.

Zaostrzone wymogi kapitałowe, ograniczenia dla akcji kredytowej w obcej walucie, zabezpieczenia antycykliczne i ograniczenia dla dźwigni finansowej to tylko niektóre ze zmian które w najbliższych latach wpłyną na zdolność banków do finansowania biznesu. Celem jest wzmocnienie stabilności systemu finansowego oraz uniknięcie powtórki z ostatniego kryzysu. Z drugiej strony pojawiają się obawy o wstrzymanie dynamiki rozwoju państw członkowskich UE i zagrożenie załamania konkurencyjności rynków unijnych.

- Banki i przedsiębiorcy nadal oczekują eliminacji wielu barier, np. dla sprawnej sekurytyzacji, egzekucji czy restrukturyzacji zadłużenia, uniemożliwiających im dzisiaj rozwój akcji kredytowej. Oczekujemy także usprawnienia publicznych instrumentów wsparcia akcji kredytowej dla firm- np. krajowego systemu poręczeń kredytowych- powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, organizator Forum Korporacyjnego.

- Mimo niekorzystnej koniunktury w gospodarce światowej, polska gospodarka ma się nieźle, przynajmniej jeśli chodzi o sektor mśp. Nadal jednak problemem są bariery prawne i dostęp do kapitału. Częściowo wynika on z braku wiedzy i innowacji u samych przedsiębiorców, a częściowo ze zbyt usztywnionego podejścia instytucji finansowych. Dlatego wspieramy różne inicjatywy edukacji i dialogu międzyśrodowiskowego które pomagają przedsiębiorcom, szczególnie małym - powiedziała Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współorganizator Forum Korporacyjnego.

Tematy na jakie dyskutowano w ramach tegorocznego Forum:
1.    Dokąd zmierza polska i unijna gospodarka- rozwój czy stagnacja ? Czy w Europie budujemy bezpieczeństwo kosztem konkurencyjności ?
2.    Aktualny i prognozowany stan dostępu do finansowania dla dużych i małych przedsiębiorców ?
3.    Jak zmiany regulacyjne (rekomendacje KNF, Bazylea III, inne) o których mowa w tym i przyszłym roku wpłyną na dostępność kredytu dla firm ?  Komu będzie trudniej o kredyt ? Gdzie szukać wtedy alternatywy ?
4.    Czy po wejściu w/ż tych wszystkich zmian, łatwiej będzie przedsiębiorcy o kredyt w dużym banku czy w małym, np. spółdzielczym ?
5.    Czy i jak uruchamiane właśnie w Polsce instrumenty inżynierii finansowej UE wpłyną na dostępność kredytu ? Jaka będzie rola instrumentów zwrotnych dla biznesu w przyszłym okresie budżetowym UE (2014-2020) ?  Czy banki komercyjne zostaną włączone do systemu wsparcia w tym okresie co najmniej w podobny sposób jak obecnie (CIP, PO) ?
6.    Czy polski przedsiębiorca jest lepszym czy gorszym odbiorcą i źródłem informacji gospodarczej niż jego koledzy zagranicą ?
7.    Najważniejsze wyzwania dla procedur oceny ryzyka związanego z kontaktami biznesowymi z danym podmiotem gospodarczym w najbliższym czasie ?
8.    Czy była lub jest potrzeba zmian w przepływie informacji kredytowej i sposobie komunikacji  z klientami w polskich bankach  po doświadczeniach ostatniego kryzysu i jego skutków (v. opcje walutowe, ostatni skandal w USA ws. bałaganu dokumentacyjnego ws.  eksmisji) ? Jeśli tak- jakich zmian ?
9.    W jaki sposób sektor publiczny próbuje uzupełniać niedoskonałości lub braki w rynku informacji na linii przedsiębiorcy-otoczenie finansowe biznesu ? Czy ta forma jest doceniana przez rynek i jakie plany rozwojowe ?

Podczas Forum beneficjentom udostępniono stoisko Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP przy Związku Banków Polskich, gdzie można było zapoznać się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi Programu.