PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


KPK CIP 2007-2013 „Instrumenty Finansowe dla MŚP” partnerem merytorycznym III edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - 2010”

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej, III edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - 2010”. Organizatorem konkursu jest Fundacja Innowacji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie. Ideą konkursu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym.
Udział w konkursie dla firm mikro, MŚP, gmin, organizacji pozarządowych jest bezpłatny na wszystkich etapach.
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) Instrumenty Finansowe dla MŚP aktywnie wspiera inicjatywy zmierzające od właściwej identyfikacji projektów i przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i rozwojowym szczególnie w obszarze sektora MŚP i m.in. dlatego wspiera projekt „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”.
Punktem oceny charakteru rozwojowego i innowacyjnego w ramach konkursu jest wprowadzenie nowego rozwiązania/projektu w ocenianym podmiocie – oznacza to, że firmy, podmioty, gminy prowadzące politykę rozwojową we własnej organizacji mogą liczyć na wyróżnienie w ramach konkursu.
Prowadzona jest strona konkursu www.liderzyinnowacji.pl . Konkurs jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnopolskim i ma charakter otwarty.
Uczestnikami konkursu mogą być następujące grupy kandydatów:
•    Grupa 1 - przedsiębiorcy (firmy - mikro, małe, średnie, duże),
•    Grupa 2 - gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie),
•    Grupa 3 - organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, inne organizacje pozarządowe), inne organizacje/podmioty (nie wymienione w pozostałych grupach).
Dotychczas konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju- 2010” został objęty Patronatem m.in. przez:
Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowy Bank Polski, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PARP, Związek Banków Polskich, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur, oraz Marszałków poszczególnych województw.
Pełna lista Patronatów, regulamin konkursu oraz ankiety dla uczestników dostępne są na stronie konkursu www.liderzyinnowacji.pl .

Mecenasem tegorocznej edycji konkursu jest Bank Pekao S.A.

Tytuły zostaną przyznane w dwóch edycjach tj.
- w 16 edycjach regionalnych (wojewódzkich),
- w edycji ogólnopolskiej, która wyłoni laureatów spośród zwycięzców 16 edycji regionalnych.
Ogłoszenie wyników ogólnopolskich odbędzie się w  połowie grudnia 2010 r. w Warszawie.

Tytuły zostaną przyznane w  następujących kategoriach:
Innowacyjna firma, Innowacyjny produkt, Innowacyjna usługa, Innowacyjna gmina, Innowacyjna organizacja, Innowacyjny projekt unijny, Dynamicznie rozwijająca się firma.
Wypełnione ankiety (dostępne w zakładce 'Baza dokumentów dotyczących CIP) należy wysłać na adres Biura Konkursu listem poleconym lub przesyłką kurierską do dnia 30.09.2010r. należy wysłać na adres Biura Konkursu listem poleconym lub przesyłką kurierską do dnia 30.09.2010r.
Wszelkie informacje na temat konkursu są dostępne na stronie konkursu www.liderzyinnowacji.pl  oraz w  Biurze Konkursu pod adresem:
Fundacja Innowacji i Rozwoju, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa,
tel. (022) 621 30 00, e-mail: konkurs@fiir.org.pl.