PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


UWAGA Fundusze Poręczeniowe!

Jak informuje Portal Funduszy Europejskich, już we wrześniu br. możliwy będzie nabór wniosków o wsparcie w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej.


W efekcie - będzie łatwiej o kredyt dla małych i średnich firm z Polski Wschodniej.

 

Bank Gospodarstwa Krajowego, beneficjent Programu Rozwój Polski Wschodniej, planuje ogłoszenie konkursu na wsparcie funduszy poręczeniowych w ramach Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej. BGK zakłada, że wnioski o objęcie wsparciem  będzie można składać już we wrześniu 2010 r.

Konkurs zostanie przeprowadzony w ramach projektu „Reporęczenia szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych w Polsce Wschodniej” Programu Rozwój Polski Wschodniej. Za realizację projektu odpowiada Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Szczegóły konkursu zostaną ogłoszone na przełomie sierpnia i września. Zgodnie z założeniami BGK nabór rozpocznie się we wrześniu i potrwa do października 2010 r.

O udzielenie wsparcia będą mogły ubiegać się fundusze poręczeniowe z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego.

Realizowanie umów pomiędzy beneficjentem a funduszami poręczeniowymi potrwa do 30 czerwca 2015 r.

Funduszom poręczeniowym, pełniącym rolę pośredników finansowych, zostanie udzielone  wsparcie poprzez udostępnienie środków finansowych projektu w formie limitów reporęczeń. Fundusze wyłonione zostaną w konkursie na podstawie umów zawartych z beneficjentem.

Wyłonione w konkursie fundusze będą udzielać wsparcia małym i średnim przedsiębiorcom z Polski Wschodniej, poprzez udzielanie poręczeń za ich zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

Wniosek o dopuszczenie do konkursu wraz ze wzorami dokumentów aplikacyjnych zostaną zamieszczone wkrótce na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego  http://www.bgk.com.pl/

Informacje o działaniu i konkursie można uzyskać wyłącznie poprzez zapytanie w formie elektronicznej na adres: diff@bgk.com.pl