PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


26 maja 2010 r. - WSPARCIE DLA INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW - NOWE PERSPEKTYWY

26 maja 2010 r.  w Warszawie odbyła się konferencja - "Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw - nowe perspektywy" zorganizowana  przez Związek Banków Polskich, Krajowy Punkt Kontaktowy Programu na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) - Instrumenty Finansowe dla MŚP oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Patronat nad spotkaniem objęła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedsięwzięcie to wpisuje się w Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw organizowany w tym czasie w całej UE.  SME WEEK ma na celu podkreślanie wagi rozwoju MŚP dla gospodarek UE. Ponad 90% przedsiębiorstw to mikro, mali i średni przedsiębiorcy zatrudniający prawie 60% ogółu pracujących i generujący prawie 50% PKB. Ponieważ działalność MŚP - w tym proinnowacyjny rozwój takich firm- nadal napotyka szereg trudności Komisja Europejska zachęca do oddolnych inicjatyw promujących i informujących o instrumentach wsparcia.
Wśród prelegentów znaleźli się m.in. przedstawiciele: Komisji Europejskiej, Ministerstwa Gospodarki, Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowego Funduszu Kapitałowego oraz Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP- Instrumenty Finansowe dla MŚP. W pierwszej części konferencji uczestnicy zostali zapoznani z planami Komisji Europejskiej dotyczącymi rozwoju innowacyjności gospodarki europejskiej do roku 2020.      Założenia omówił pan Jiří Plecitý reprezentujący Sekretariat Generalny Komisji Europejskiej. Duże zainteresowanie przedsiębiorców wzbudziło wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki, pani Beaty Lubos (Departament Rozwoju Gospodarki), która omówiła  obecne i planowane działania rządu.
Zebrani mogli nie tylko poznać nowe formy i trendy w innowacjach światowych, ale w oparciu o stan obecny, trudności, podyskutować o kierunkach i perspektywach rozwoju innowacyjności w Polsce.
Uczestnicy zapoznali się także z bogatą ofertą instrumentów finansowych oferowanych w licznych programach unijnych na szczeblu krajowym oraz ogólnoeuropejskim. Wsparcie dla przedsiębiorców w tych programach możliwe jest w postaci dotacji, kredytów, inwestycji kapitałowych, gwarancji zapewniane jest przez takie instytucje jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, banki, Krajowy Fundusz Kapitałowy. Ważną rolę w nawiązywaniu kontaktów między przedsiębiorcami, a zatem umiędzynarodawianiu biznesu odgrywa działanie sieci Enterprise Europe Network (EEN). Sieć ta stanowi część działań przewidzianych w Programie ramowym CIP. Rolę wspomagającą udział polskich instytucji w 7 Programie ramowym oraz Programie ramowym CIP odgrywają Krajowe Punkty Kontaktowe (KPK), które współorganizowały konferencję i których szefowie w osobach dr Andrzeja Siemaszko i Arkadiusza Lewickiego, przedstawili przedsiębiorcom możliwości jakie otwierają, dostępne również dla Polski, programy ramowe.
Niezwykle obiecująco dla rozwoju innowacyjności w Polsce i ograniczenia luki kapitałowej wyglądają obecne działania Krajowego Funduszu Kapitałowego (KFK) oraz spodziewane efekty w perspektywie do roku 2015.
Konferencji towarzyszyły stanowiska eksperckie organizatorów spotkania.
Prezentacje z konferencji znajdują się do pobrania na stronie: http://www.cip.gov.pl/index.php?p=m&idg=eipfin,18