PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Podsumowanie Dnia Informacyjnego Programu na Rzecz Wspierania Polityki w zakresie ICT

7 maja br. w Warszawie, w Hotelu Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN odbył się Dzień Informacyjny Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP). Przybliżone zostały kwestie formalne oraz merytoryczne związane z obecnym konkursem w ramach Programu Szczegółowego na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT Policy Support Programme - ICT PSP).

 

Komisja Europejska w ostatnich latach kładzie szczególny nacisk na rozwój Społeczeństwa Informacyjnego, czego wyrazem jest stworzenie Inicjatywy i2010, stanowiącej całokształt polityki w tym zakresie, będącej jednocześnie komponentem ?Odnowionej Strategii Lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia". Jednym z instrumentów jej realizacji jest program szczegółowy ICT PSP. W ramach obecnego konkursu szczególny nacisk został położony na obecność Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) w projektach których celem ma być wytworzenie ogólnoeuropejskich rozwiązań z zakresu usług elektronicznych w sektorze publicznym, bądź też usług elektronicznych o powszechnym charakterze. Komisja Europejska planuje zwiększenie tempa wdrożenia w UE e-usług publicznych o kluczowym znaczeniu dla MŚP - w tym zamówień publicznych (reprezentujących ok. 16 % GDP UE) tak aby były one dostępne dla podmiotów z całej UE dzięki ICT.

 

Doświadczenia zeszłorocznego konkursu pozwalają na sformułowanie tezy, iż polskie MŚP nie wykazują dużego zainteresowania europejskimi programami pomocowymi - budżet przyznany polskim podmiotom wynosi 0,45 % ogółu dostępnych środków, tymczasem partnerzy z Czech otrzymali 1,75 % całości budżetu programu. Powodów takiego stanu rzeczy należy szukać w słabej współpracy samorządów z lokalnymi przedsiębiorstwami, działaniu firm w rozproszeniu oraz, paradoksalnie - w istnieniu łatwiejszych linii finansowania przedsięwzięć (fundusze strukturalne). Obecność innych źródeł finansowania nie stanowi jednak uprawnionego wytłumaczenia, gdy dokona się porównania udziału podmiotów z pozostałych Nowych Krajów Członkowskich.

 

Przy podejmowaniu decyzji o udziale w ICT PSP należy uwzględnić specyfikę programów Komisji Europejskich, które charakteryzują się zespołowym podejściem do zdefiniowanych problemów, a co za tym idzie, ze względu na połączony potencjał międzynarodowego konsorcjum - większym wpływem na otoczenie firm oraz obywateli UE. ICT PSP stanowi dużą szansę na zacieśnienie współpracy MŚP posiadających konkretne rozwiązania techniczne a podmiotami administracji lokalnej i centralnej, co w rezultacie może pozwolić na szerokie otwarcie bardzo dużego, ogólnoeuropejskiego rynku usług publicznych dla również polskich firm. ICT PSP nie jest mechanizmem bezpośredniej inwestycji w nowy produkt (rolę tą pełnią właśnie fundusze strukturalne), ani też źródłem finansowania badań podstawowych i przemysłowych. Jego celem jest natomiast wdrożenie już istniejących produktów na skalę ponadregionalną, a tym samym na wytworzenie standardów stanowiących podstawę do dalszych działań Komisji Europejskiej. Udział w konsorcjum ICT PSP dostarcza zatem możliwości wpływania sektora prywatnego na decyzje instytucji wysokiego szczebla, pozwalając jednocześnie na rozwijanie własnych usług na ogólnoeuropejskim rynku usług publicznych.

W ramach tegorocznego konkursu wnioski będą składane w ramach 2 głównych tematów - ?ICT na rzecz przyjaznej administracji, usług publicznych oraz integracji społecznej" oraz ?ICT na rzecz wzrostu wydajności i zrównoważonego wykorzystania energii". W każdym z tematów utworzenie konsorcjum wiąże się z koniecznością współpracy pomiędzy sferą publiczną i prywatną, a także nawiązaniem współpracy z partnerami z innych krajów UE, dlatego też potencjalni wnioskodawcy mogą liczyć na pomoc Krajowych Punktów Kontaktowych (www.kpk.gov.pl, www.mwi.pl). Poniżej znajdą Państwo prezentacje z Dnia Informacyjnego, zapraszamy również na stronę Komisji poświęconą Programowi ICT PSP.

 

  1. Prezentacja Łukasza Nikitina - Ogólne założenia Programu CIP
  2. Prezentacja Andrzeja Galika - Prezentacja tematów obecnego konkursu
  3. Prezentacja Małgorzaty Glinieckiej - Jak przygotować wniosek do Programu CIP- ICT PSP