PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


KPK CIP Instrumenty Finansowe dla MSP - konferencja prasowa pt. „RUSZA 709 MLN ZŁ KREDYTU Z CIP DLA POLSKICH MŚP!”, 16 marca 2010 roku

709 mln PLN kredytu z poręczeniem udzielanym ze środków „Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)” dla polskich przedsiębiorców. Pierwszy  polski pośrednik CIP uruchamia nowe linie dla MŚP. 

Pierwsza polska instytucja finansowa, Bank BPH, która otrzymała gwarancję Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) w ramach „Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)” w ciągu najbliższych dwóch tygodni uruchomi nowe instrumenty finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Będą to także jedne z pierwszych instrumentów inżynierii finansowej UE, zaplanowane na okres 2007-2013, które zostaną w Polsce udostępnione przedsiębiorcom.

W Polsce podejmowanych jest wiele inicjatyw mających na celu ułatwienie przedsiębiorcom modernizację i wprowadzanie innowacji. Nadal najbardziej oczekiwaną przez przedsiębiorców formą wsparcia są dotacje. Jednak nie pozwalają one zaspokoić wszystkich oczekiwań. W związku z tym Rząd rozwinął  ramy wsparcia o instrumenty inżynierii finansowej, m.in. przystępując do Programu CIP. Przedsiębiorcy mogą również skorzystać z kredytu technologicznego oraz instrumentów pilotażowych oferowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Program ramowy uzupełnia fundusze strukturalne i inne programy wspólnotowe, umożliwiając jednocześnie funkcjonowanie każdego instrumentu zgodnie z jego własnymi szczególnymi procedurami. Rynkowe instrumenty finansowe Wspólnoty dla MŚP uzupełniają i wzmacniają efekty programów na poziomie krajowym. Mogą one w szczególności wspierać prywatne inwestycje na rzecz stworzenia nowych, innowacyjnych przedsiębiorstw oraz mogą wspierać przedsiębiorstwa o dużym potencjale wzrostu w fazie ekspansji w celu zmniejszenia stwierdzonej luki w zakresie kapitału własnego. Mogą one polepszyć dostęp istniejących MŚP do kredytów przeznaczonych na działania, które wspierają ich konkurencyjność i potencjał wzrostu.

Innowacja w ramach CIP oznacza odnowienie i poszerzenie gamy produktów i usług oraz powiązanych z nimi rynków, opracowanie nowych metod projektowania, produkcji, dostaw i dystrybucji, a także wprowadzenie zmian w zarządzaniu, organizacji pracy, warunkach pracy i umiejętnościach siły roboczej. Definicja obejmuje innowacje technologiczne, pozatechnologiczne i organizacyjne.

Zadaniem Programu CIP jest zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich firm, promowanie wszelkich form innowacji, przyspieszenie tworzenia społeczeństwa informacyjnego oraz promowanie rozwoju efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Budżet programu to ponad 3,6 mld EUR.

- Najważniejszą częścią CIP jest komponent „Instrumenty finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw”, mający za zadanie ułatwianie dostępu MŚP do finansowania zewnętrznego, na każdym etapie ich rozwoju - od fazy zalążkowej do okresu ekspansji rynkowej włącznie. Naszym celem jest zachęcenie polskich instytucji finansowych takich jak np. banki, przedsiębiorstwa leasingowe czy fundusze venture capital do wykorzystania tych środków i w efekcie szersze otwarcie na potrzeby MŚP - mówi Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP dla rynku finansowego w Polsce.

Bank BPH skorzystał z instrumentu „SMEG – Systemu poręczeń dla MŚP” (ang. SME Guarantee Facility). Portfel kredytowy MŚP o łącznym wolumenie 709 mln PLN zostanie objęty unijną gwarancją EFI. Na mocy umowy zawartej pomiędzy Bankiem BPH a Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (pełniącym rolę instytucji wdrażającej komponent „Instrumenty finansowe dla MŚP” Programu CIP), polscy przedsiębiorcy otrzymają ułatwiony dostęp do kredytów inwestycyjnych.

- Nasz bank postawi do dyspozycji MŚP ponad 700 milionów zł. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z trzech typów kredytów objętych gwarancjami CIP: „Prostego Kredytu Inwestycyjnego”, „Standardowego Kredytu Inwestycyjnego” oraz kredytu przeznaczonego na zakup samochodów („Auto Sezam’’). Dzięki unijnej gwarancji złagodziliśmy wymagania m.in. w zakresie wysokości wkładu własnego oraz zabezpieczeń spłaty kredytów – mówi Wojciech Ławecki, dyrektor generalny Obszaru Klienta Biznesowego w Banku BPH.

Z takich kredytów będą mogli skorzystać przedsiębiorcy kwalifikujący się do grupy MŚP, pragnący sfinansować zakup, budowę lub modernizację środków trwałych w latach 2010-2012. Minimalny okres kredytowania wyniesie 18 miesięcy, a kwota kredytu, objęta poręczeniem  nie może przekroczyć 3 mln EUR. Polscy  przedsiębiorcy będą także krócej czekać na decyzje kredytowe ponieważ weryfikacji wniosku kredytowego i obsługi wszystkich formalności dokonuje bank komercyjny, bez konieczności każdorazowej decyzji ze strony dystrybutora unijnego wsparcia tj. EFI.

Aktualnie w Programie CIP „Instrumenty finansowe dla MŚP” uczestniczy w całej Europie 36 pośredników. W Polsce zainteresowanie programem wzrosło w okresie wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego i jest przejawem poszukiwania alternatywnych form wsparcia rozwoju akcji kredytowej. Obecnie o wsparcie aplikuje kilka polskich instytucji finansowych z rynku bankowego, leasingowego, poręczeń kredytowych oraz fundusze vc. Kolejny po BPH projekt polskiej instytucji finansowej jest już zatwierdzony przez Komisję Europejską i obecnie pozostaje w trakcie finalizacji zawierania umowy z Europejskim Fundusze Inwestycyjnym. Oczekuje się jego uruchomienia jeszcze w tym półroczu.