PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


7 stycznia 2010 r. - Seminarium "Badanie sieci funduszy poręczeniowych pod kątem nowych zasad UE dotyczących kwalifikowania poręczeń i gwarancji jako pomocy publicznej", Warszawa

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP" był uczestnikiem seminarium konsultacyjnego wyników projektu "Badanie sieci funduszy poręczeniowych pod kątem nowych zasad UE dotyczących kwalifikowania poręczeń i gwarancji jako pomocy publicznej". Spotkanie odbyło się w dniu 7 stycznia 2010 roku w Warszawie.

"Badanie sieci funduszy poręczeniowych pod kątem nowych zasad UE dotyczących kwalifikowania poręczeń i gwarancji jako pomocy publicznej" zostało zrealizowane przez firmę PAG Uniconsult Sp. z o.o. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Konieczność dogłębnego przeanalizowania kwestii pomocy publicznej w odniesieniu do funduszy poręczeniowych podyktowana była między innymi regulacjami nałożonymi na Państwa Członkowskie Unii Europejskiej poprzez Obwieszczenie Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (2008/C 155/02).
Intensywna dyskusja, jaka wywiązała się podczas seminarium, potwierdziła niezwykłą wagę i problematyczność omawianego tematu. Konieczne jest niezwłoczne, wspólne wypracowanie przejrzystych reguł i zasad dotyczących stosowania pomocy publicznej w kontekście działalności funduszy poręczeniowych i nie tylko.
W seminarium udział wzięli przedstawiciele niemalże wszystkich funduszy poręczeniowych działających w Polsce, a  także reprezentanci Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Banku Gospodarstwa Krajowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Związku Banków Polskich.