PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


9 grudnia 2009 r. - „I Dzień Instrumentów Inzynierii Finansowej Unii Europejskiej w Polsce"

9 grudnia 2009 roku w Warszawie, odbył się „I Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej Unii Europejskiej w Polsce”, organizowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy CIP oraz BGK pod patronatami m.in. Komisji Europejskiej i Ministra Gospodarki. Głównym celem spotkania była przekrojowa informacja i promocja formy wsparcia jaką są szeroko pojęte instrumenty inżynierii finansowej wspieranej środkami UE. Zaprezentowany został zestaw specjalistycznych narzędzi finansowych dostępnych w Polsce w latach 2007-2013. Omówiony został także stan ich wykorzystania, najważniejsze zmiany planowane w przyszłym roku oraz aktualizacja harmonogramów wdrażania. Wydarzenie składało się z części plenarnej i praktycznej- warsztatowej w ramach której m.in. każdy uczestnik będzie mógł zadać pytanie i uzyskać wyjaśnienia.

W okresie 2007-2013 w ramach programów wspieranych środkami UE obok najpopularniejszego mechanizmu wsparcia, tj. dotacji polscy beneficjenci mogą korzystać także z instrumentów inżynierii finansowej. Wsparcie to adresowane jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw, ale także przewidziano nowe instrumenty dla projektów samorządu terytorialnego, wykorzystujące PPP.  Instrumenty te można podzielić na instrumenty sensu stricte, definiowane wprost przepisami unijnymi (np. z udziałem funduszy vc, funduszy poręczeń, funduszy na rzecz rozwoju obszarów miejskich) oraz w szerszym rozumieniu, uwzględniającym także po prostu zwrotne instrumenty finansowe w których dystrybucji uczestniczą instytucje finansowe, tj. pośrednicy finansowi (np. kredyt technologiczny). W obu przypadkach chodzi o włączenie do systemu  wsparcia sieci instytucji finansowych, przyciągnięcie dodatkowych środków oraz o dywersyfikację ryzyka ponoszonego w trakcie inwestycji przez wszystkich uczestników procesu. Polscy beneficjenci będą  mogli skorzystać z takich instrumentów wsparcia w ramach  21 programów ramowych, ogólnopolskich i regionalnych.

- Wiedza nt. inżynierii finansowej wspieranej środkami publicznymi jest nadal niewielka a ponieważ Bank Gospodarstwa Krajowego pełni szczególną rolę w obecnym systemie wsparcia rozwoju otoczenia biznesu, pragniemy w praktyczny sposób przybliżyć przedsiębiorcom i samorządowcom problematykę związana z rynkiem finansowym w procesie absorpcji środków UE. BGK odpowiada w najbliższych latach za uruchomienie kilku  miliardów złotych na rożnego rodzaju wehikuły finansowe od najprostszych, gwarancyjnych po mezzaninowe i transferu technologicznego. Dla nas edukacja i dobra komunikacja ze środowiskami pośredników finansowych i beneficjentów to sprawa kardynalna- mówi Tomasz Mironczuk, prezes  Banku Gospodarstwa Krajowego.

- Nasze przedsięwzięcie ma na celu zebranie w jednym miejscu i przekrojowe pokazanie środowiskom beneficjentów  i instytucjom finansowym wszystkich potencjalnych źródeł finansowania alternatywnych do dotacji. Mało kto np. wie że niektóre instrumenty finansowe będą dostępne w Polsce aż do 2017r., albo że oferowane są w ramach ponad 20 programów wsparcia. Poza tym chodzi także o rozpoczęcie praktycznych przygotowań naszego rynku do zmian zapowiadanych przez Brukselę- tj. odejścia od bezzwrotnej pomocy i przejście na bardziej efektywne, zwrotne  instrumenty, w tym np. rewolwingowe- dodaje Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego CIP dla rynku finansowego w Polsce, afiliowanego od 2007r. przy ZBP.

Odpowiedź na zmieniające się potrzeby finansowe przedsiębiorców, w tym potrzeba finansowania bliskiego przedsiębiorstwom oraz ich adaptacji do nowego otoczenia finansowego, przy jednoczesnym unikaniu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku jest wielkim wyzwaniem i umiejętnością. Działania takie powinny dodatkowo przyczyniać się do wzmocnienia zdolności instytucji finansowych do właściwej oceny ryzyka związanego aktywnością przedsiębiorców w celu, z jednej strony zapewnienia bezpieczeństwa inwestorom oraz poprawy zdolności firm do lepszego wykorzystywania instrumentów finansowych dostępnych na rynkach, zaś z drugiej nie limitować podmiotom finansowym optymalizacji rentowności świadczonych usług. O tym i o innych możliwościach w okresie 2007-2013 będzie można usłyszeć w Klubie Bankowca. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele wszystkich instytucji operujących instrumentami inżynierii finansowej w Polsce oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministra Gospodarki i Ministra Rozwoju Regionalnego.  

 

PRZYKŁADY I STAN WDROŻENIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ UE W POLSCE

I. Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)- Instrumenty finansowe dla MŚP

1. Dostępne polskim pośrednikom instrumenty inżynierii finansowej w ramach CIP

Oprócz środków dostępnych w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2007-2013, Polska w bieżącej perspektywie finansowej może korzystać także z mechanizmów wsparcia oferowanych poprzez wspólnotowe programy ramowe. Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007-2013 – CIP) ma na celu zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich firm, promowanie wszelkich form innowacji, przyspieszenie tworzenia społeczeństwa informacyjnego oraz promowanie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Budżet programu to ponad 3,6 mld EUR.

Jednym z najważniejszych komponentów Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 jest komponent „Instrumenty finansowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Głównym zadaniem tych mechanizmów jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania zewnętrznego na każdym etapie ich rozwoju (w fazie zalążkowej, na etapie zakładania, w fazie startu i dalszej ekspansji firmy). „Instrumenty finansowe dla MŚP” dostępne będą dla mikro, małych i średnich firm za pośrednictwem instytucji finansowych wszelkiego typu: banków komercyjnych, banków spółdzielczych, funduszy pożyczkowych, funduszy poręczeniowych, funduszy kapitałowych (Venture Capital, Private Equity), przedsiębiorstw leasingowych, sieci Aniołów Biznesu, itp.

Do dyspozycji przedsiębiorstw i rynku finansowego oddane zostały dwa podstawowe mechanizmy:
•    Instrument wsparcia kapitałowego- obejmujący inwestycje Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w wyspecjalizowane fundusze kapitałowe podwyższonego ryzyka (Instrument GIF – Instrument na rzecz wysokiego wzrostu i innowacji w MŚP)
•    Instrument wsparcia gwarancyjnego- oferujący gwarancje portfelowe dla instytucji finansujących oraz regwarancje portfelowe dla instytucji poręczeniowych (SMEG – System poręczeń dla MŚP).

 Instrumenty finansowe CIP będą pozytywnie oddziaływały na możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego przez małe i średnie firmy:
•    przyczynią się do stworzenia mechanizmów wspierających zakładanie i finansowanie MŚP we wszystkich fazach rozwoju, w szczególności na wczesnych etapach
•    ułatwią firmom pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na korzystnych warunkach
•    będą wspierały instytucje finansowe w finansowaniu mikroprzedsiębiorstw, także produktami o niższych kwotach (mikrokredyty)
•    zwiększą podaż instrumentów dłużnych dla MŚP poprzez wspieranie instytucji finansowych w zakresie podziału ryzyka

2. Stan wdrażania instrumentów CIP w Polsce

Instrumenty dotacyjne dla przedsiębiorców będą coraz częściej zastępowane instrumentami inżynierii finansowej. Wynika to ze znacznie większej efektywności tego typu instrumentów. Dźwignia finansowa prognozowana w Instrumencie SMEG – System poręczeń dla MŚP, zapewniającym wsparcie gwarancyjne w ramach Programu CIP, szacowana jest na poziomie 1:50. Efektywne funkcjonowanie dźwigni finansowej można zaobserwować na przykładzie Programu MAP (Multiannual Programme for Enterprise and Entrepreneurship), będącego poprzednikiem CIP. Wzięły w nim udział dwie polskie instytucje finansowe – w wyniku ich działań wsparcie unijne w postaci gwarancji uzyskało ponad 7 tysięcy polskich MŚP (więcej niż w ramach wsparcia dotacyjnego w całym SPO WKP 2004-2006). Wśród projektów CIP w komponencie „Instrumenty finansowe dla MŚP”, znajdują się aktualnie dwa projekty z Polski. Obydwa projekty zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską i obecnie pozostają w trakcie finalizacji zawierania umowy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. Polscy przedsiębiorcy będą mogliby liczyć na dostęp do korzystniejszego finansowania zewnętrznego już w nadchodzącym roku. Szacujemy że wsparcie otrzyma do 20 tys. polskich firm.

II. JEREMIE

Od 2009 roku Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera pięciu Funduszy Powierniczych w ramach inicjatywy JEREMIE, gdzie będzie zarządzać funduszami o wartości ponad 1,6 mld złotych.  

JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne europejskie zasoby dla MŚP) jest nowym mechanizmem pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych ustanowionym przez Komisję Europejską. Instytucje finansowe z pięciu województw – dolnośląskiego, łódzkiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego obsługujące sektor MSP uzyskają dostęp do środków unijnych, która wesprą przedsiębiorców w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania.

Specyfika tego modelu polega na odejściu od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia instrumentów finansowych (np. publicznych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych) na rzecz odnawialnego (rewolwingowego) mechanizmu wspierania Pośredników Finansowych. System pozwala zwiększyć absorpcję środków unijnych na rzecz rozwoju MSP w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
System zakłada wyłonienie Menadżera Systemu Powierniczego (aktualnie trwają przygotowania do konkursu), który m.in. przygotowuje i realizuje Strategię Inwestycyjną, zawiera umowy z Pośrednikami Finansowymi, uruchamia dla nich zwrotne wsparcie oraz zajmuje się aktualizacją ich biznesplanów i monitorowaniem wyników przez nich osiąganych.
Wdrożenie inicjatywy JEREMIE pozwoli na osiągnięcie następujących efektów ekonomiczno-gospodarczych:
•    większą absorpcję i efektywniejsze wykorzystanie funduszy unijnych
•    wzrost aktywności oraz wzmocnienie bazy kapitałowej funduszy pożyczkowych i poręczeniowych,
      popularyzację tego sposobu zabezpieczania transakcji pożyczkowych
•    lepszą współpracę pomiędzy funduszami poręczeniowymi, pożyczkowymi i bankami
•    pozytywny wpływ na pogarszająca się sytuacją ekonomiczną MSP spowodowaną
      kryzysem gospodarczym

Bank Gospodarstwa Krajowego uczestniczy także we wdrażaniu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – Działania „Instrumenty inżynierii finansowej”, w ramach którego wesprze w pięciu regionach fundusze poręczeniowe dla zwiększenia dostępności MŚP do zewnętrznych źródeł finansowania.