PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


6 sierpnia 2009 r. - Wsparcie finansowania MŚP ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Instytucje finansowe mają możliwość korzystania z różnorodnych form wsparcia umożliwiających aktywne finansowanie małych i średnich firm. Europejski Fundusz Inwestycyjny, w ramach komponentu "Instrumenty finansowe dla MŚP" Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP), inwestuje kapitał w fundusze podwyższonego ryzyka oraz udziela gwarancji dla instytucji finansujących i regwarancji dla instytucji poręczeniowych. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju proponuje natomiast instytucjom pożyczki na finansowanie firm sektora MŚP.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju jest największym pojedynczym inwestorem w środkowo-wschodniej Europie. Instytucja ta wspiera lokalne banki komercyjne, fundusze kapitałowe oraz przedsiębiorstwa leasingowe. Za ich pośrednictwem EBOiR przyczynił się do sfinansowania ponad 1 mln małych projektów firm.
Bank zapewnia kredyty, inwestycje kapitałowe, gwarancje, mechanizmy leasingowe oraz instrumenty finansowania handlu. Jego bezpośrednie inwestycje kształtują się na poziomie od 5 mln EUR do 230 mln EUR. Mniejsze projekty finansowane są przez EBOiR poprzez pośredników finansowych.

Ze wsparcia oferowanego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju skorzystał między innymi działający w Polsce Europejski Fundusz Leasingowy. 3 sierpnia 2009 roku EBOiR przyznał funduszowi 70 mln EUR pożyczki na finansowanie inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw w środki transportu, maszyny i urządzenia oraz wyposażenie. Dodatkowe środki finansowe pozwolą EFL na dalsze aktywne wspieranie MŚP, ze szczególnym uwzględnieniem tych firm, które mają trudności z pozyskaniem finansowania zewnętrznego. Według szacunków, pojedyncza umowa leasingowa opiewa średnio na kwotę 40 000 EUR. Środki pozyskane z EBOiR umożliwią więc funduszowi sfinansowanie projektów 14 000 polskich przedsiębiorstw.

Więcej informacji o formach i zasadach wsparcia oferowanych przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju można uzyskać bezpośrednio na stronie internetowej instytucji - www.ebrd.com.