PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


PRZEDSIĘBIORCY O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH prezentacja wyników badania ankietowego

Większość przedsiębiorców (70%) nie rozpoznaje preferencyjnych instrumentów zwrotnych, oferowanych w ramach programów, współfinansowanych ze środków UE. Jeszcze mniej aktywnie z nich skorzystało (6%). Nadal dominuje oczekiwanie dotacji (62%), jako zasadniczego wsparcia dla biznesu. Jednocześnie, ponad 42% przedsiębiorców przeznaczyłoby ew. preferencyjne wsparcie zwrotne, na rozwój firmy, ale już tylko 22% na innowacje. W ocenie przedsiębiorców najważniejszą cechą instrumentów zwrotnych jest ich większy zasięg niż dotacji i poprawa warunków kredytowania. Ponad 90% przedsiębiorców oczekuje systemu „jednego okienka”- w zakresie informacji o wszystkich instrumentach zwrotnych UE w Polsce.

 

 

1.    W badaniu przeprowadzonym przez KPK CIP przy Związku Banków Polskich- w okresie kwiecień – czerwiec br. w 16 województwach Polski wzięło udział 710 przedsiębiorców. Badanie przeprowadzono podczas Kampanii „Wsparcie biznesu w okresie spowolnienia”. Udział w badaniu miał charakter dobrowolny. Respondenci stanowili ok. 30% próby (tj. przedsiębiorców- uczestników konferencji regionalnych). 90% badanych to mikro, mali i średni przedsiębiorcy. 43% respondentów stanowił sektor usług, 16% sektor produkcyjny, 14% branża handlowo-usługowa, 27% pozostałe.

 

2.    42% przedsiębiorców przeznaczyłoby preferencyjne wsparcie z instrumentów zwrotnych na zakup środków trwałych dla rozwoju firmy, zaś 32 % na wsparcie bieżącej płynności- tj. jako środki obrotowe. Tylko niecałe 22% przedsiębiorców wykorzystałoby preferencyjne pożyczki na wprowadzenie innowacji w firmie. Najwyższe wskaźniki zainteresowania inwestycjami „nieinnowacyjnymi”  zarejestrowano w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim i opolskim. Najwyższe zainteresowanie inwestycjami innowacyjnymi zarejestrowano w województwach: mazowieckim, pomorskim i warmińsko-mazurskim.

 

3.    W opinii przedsiębiorców do najważniejszych korzyści z publicznych instrumentów zwrotnych należą: poprawa warunków kredytowania (20% badanych), zwiększenie dostępu (w porównaniu do dotacji) do wsparcia publicznego (15%) oraz preferencje
w zakresie zabezpieczeń (poręczenia i gwarancje)(15%). Najmniejsza liczba respondentów (13%) wskazała jako korzyść- możliwość sfinansowania projektów innowacyjnych. W ramach pytania o ocenę korzyści – w niektórych województwach przedsiębiorcy inaczej akcentowali oczekiwania: województwo opolskie – znacząca dominacja oczekiwania ogólnie- lepszych warunków kredytowania i wyraźne podkreślanie przez przedsiębiorców z tamtego regionu utrudnionego dostępu do finansowania zewnętrznego. Województwo łódzkie – przedsiębiorcy jako najważniejsze oczekiwanie zdecydowanie wskazali na obniżenie marży kredytowej. Województwa: podlaskie, zachodniopomorskie i wielkopolskie– jako najważniejsze cechy zdecydowanie wskazali na preferencje w zakresie gwarancji i poręczeń. Województwo pomorskie – za najkorzystniejszą cechę uznano ułatwienie finansowania projektów innowacyjnych. Największą liczbę respondentów, którzy zadeklarowali brak doświadczeń z instrumentami zwrotnymi UE (i w związku z tym- brak opinii w tej sprawie) odnotowano w województwach: śląskim i podlaskim.

 

4.    68% przedsiębiorców stwierdziło, że bank ich obsługujący posiada w swojej ofercie preferencyjne instrumenty finansowe. W większości województw pozytywnej odpowiedzi na to pytanie udzieliło minimum 50% respondentów. Jedynie
w województwach: małopolskim, kujawsko-pomorskim oraz warmińsko-mazurskim wskaźnik wyniósł poniżej 50%.

 

5.    Tylko 6,5% przedsiębiorców już skorzystało z unijnych instrumentów zwrotnych. Ponad 90% wszystkich respondentów w każdym z regionów nigdy nie korzystało z instrumentów inżynierii finansowej. W poszczególnych województwach liczby rozkładają się bardzo podobnie. Warto zwrócić uwagę na województwo lubuskie, gdzie żaden
z ankietowanych przedsiębiorców nie skorzystał do tej pory z instrumentów zwrotnych.

 

6.    Ponad 70% przedsiębiorców nie rozpoznaje unijnych instrumentów zwrotnych w ogóle. W grupie przedsiębiorców, którzy zadeklarowali taką znajomość- najbardziej znanym unijnym instrumentem zwrotnym jest kredyt technologiczny. Kolejne, najbardziej rozpoznawalne, to instrumenty oferowane w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO), w tym w ramach JEREMIE (wsparcie dla MŚP) oraz instrumenty finansowe dla MŚP Programu CIP. Instrumenty zwrotne RPO- JEREMIE - są bardziej rozpoznawalne w Polsce Zachodniej (województwa: łódzkie, zachodniopomorskie, wielkopolskie– znacznie powyżej średniej). Instrumenty zwrotne RPO- JESSICA (pożyczki na rewitalizację)(województwa: śląskie i zachodniopomorskie- znacznie powyżej średniej). Instrumenty zwrotne Programu CIP- są najbardziej rozpoznawalne wśród przedsiębiorców województw: mazowieckiego,  zachodniopomorskiego, śląskiego
i małopolskiego. Instrumenty zwrotne Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej są znane głównie przedsiębiorcom z Polski Wschodniej.

 

7.    Większość przedsiębiorców (47%) uważa, że w nowej perspektywie finansowej powinien być przede wszystkim kontynuowany kredyt technologiczny, jako odpowiadający na potrzeby i dobrze zweryfikowany rynkowo instrument wsparcia. 19% przedsiębiorców określa, jako takie instrumenty zwrotne dostępne na poziomie regionalnym, w tym
w ramach modelu JEREMIE (tj. z funduszem powierniczym), zaś ok. 10% uznało za warte zarekomendowania instrumenty zwrotne programu CIP. JEREMIE ponownie najchętniej wskazywany był przez przedsiębiorców województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz łódzkiego. Dużo mniej wskazań odnotowano zaś w trzech pozostałych regionach w których wdrażana jest inicjatywa JEREMIE (mazowieckie, dolnośląskie, pomorskie). Kontynuację instrumentów zwrotnych w ramach PO RPW, zarekomendowali głównie przedsiębiorcy z województw: podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

 

8.    Przedsiębiorcy zapytani o wybór i proporcje pomiędzy dotacjami a instrumentami zwrotnymi wyraźnie (62%) preferowali przewagę dotacji, ale dopuszczali udział instrumentów zwrotnych. Ponad 13% respondentów optuje wyłącznie za wsparciem bezzwrotnym. 25% przedsiębiorców zarekomendowało jako lepszą formę wsparcia-  instrumenty zwrotne. Zdaniem ponad 60% ankietowanych w regionach, kontynuacja przewagi dotacji byłaby najbardziej optymalną strukturą systemu wsparcia przedsiębiorczości po 2013r. Opinia taka dominuje wśród respondentów wszystkich województw. Zdecydowanie najliczniejszą grupę zwolenników dotacji odnotowano
w województwach: podlaskim i łódzkim (ponad 80%).  Warto zwrócić uwagę, iż
w województwach: mazowieckim, dolnośląskim oraz zachodniopomorskim liczną grupę, (ponad 30%), stanowili respondenci, którzy opowiedzieli się za przewagą instrumentów finansowych. „Wyłącznie wsparcie dotacyjne”- oceniono jako najlepsze rozwiązanie dla ok. 13% wszystkich respondentów. Najwyższy odsetek przedsiębiorców optujący za takim rozwiązaniem ujawnił się w województwach: warmińsko-mazurskim, lubelskim i opolskim (ponad 20%).

 

9.    W opinii 94% przedsiębiorców w Polsce będzie potrzebny jeden, krajowy punkt kontaktowy dla wszystkich instrumentów zwrotnych dostępnych w nowych programach unijnych  (2014-2020). W niektórych regionach (np. pomorskim i wielkopolskim) 100% ankietowanych rekomendowało takie rozwiązanie.

 

10.  Przedsiębiorców zapytano także o preferencje w zakresie instrumentów zwrotnych Programu ramowego na rzecz konkurencyjności innowacji na lata 2007-2013 (CIP):

 

·  Prawie połowa respondentów nie zetknęła się wcześniej z informacją o instrumentach finansowych CIP. Najmniej ankietowanych zetknęło się z informacją o instrumentach CIP w regionach: warmińsko-mazurskim, lubelskim, świętokrzyskim, pomorskim i wielkopolskim.

·  Prawie 80% przedsiębiorców, spośród tych którzy zetknęli się z informacją o CIP, przyznaje, że nie posiada dostatecznej wiedzy nt. pośredników finansowych i oferty programu CIP w Polsce.

·  Tylko ok. 3% przedsiębiorców zadeklarowało dobrą znajomość instrumentów CIP. Ponad 96% przedsiębiorców, którzy deklarują, że rozpoznają instrumenty zwrotne CIP ocenia swoją wiedzę jako ogólną. Najliczniejsza grupa respondentów (14%), określiła swoją wiedzę na ten temat jako „szczegółową”- w województwie mazowieckim

 

·  73% respondentów wyraziło zainteresowanie usługami (informacją lub spotkaniem
z ekspertami) KPK CIP „Instrumenty finansowe dla MŚP”. Ponad 70% respondentów we wszystkich regionach wykazało zainteresowanie wsparciem Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP „Instrumenty finansowe dla MŚP”. Największe zainteresowanie wystąpiło wśród przedsiębiorców z województw: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz opolskiego. Najmniejsze zainteresowanie wystąpiło wśród przedsiębiorców z województw: pomorskiego oraz lubuskiego.

·   37% przedsiębiorców już zadeklarowało bezpośrednie zainteresowanie instrumentami zwrotnymi CIP. 52% rozważa sięgnięcie do tych instrumentów wsparcia. Największe zainteresowanie wykazali przedsiębiorcy w województwach: mazowieckim, warmińsko-mazurskim oraz dolnośląskim. W żadnym z województw nie wystąpił znaczący brak zainteresowania. Najwięcej niezdecydowanych odnotowano w województwach: śląskim i lubuskim- decyzji nie podjęło tam jeszcze prawie 70% i 65% ankietowanych.