PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla iee-kpkkape

IEE - Aktualności i wydarzenia


Ruszyła ELENA

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny uruchomiły, w ramach programu „Inteligentna Energia - Program dla Europy" (IEE), nowy instrument finansujący o nazwie ELENA (European Local ENergy Assistance) dysponujący funduszem 15 mln. euro na pomoc techniczną w przygotowaniu projektów inwestycyjnych z zakresu efektywności energetycznej i pozyskiwania energii z OZE. Celem przedsięwzięcia ELENA jest mobilizacja funduszy na duże inwestycje w zrównoważoną energię, które przybliżą UE do realizacji celów 3x20 wyznaczonych na rok 2020.

 

Wiele miast i regionów UE zaczęło już opracowywać plany dotyczące efektywności energetycznej i pozyskiwania energii z jej odnawialnych źródeł. Jednak wiele inicjatyw może napotkać realne trudności przy wyjściu z fazy koncepcyjnej, ze względu na brak możliwości technicznych do opracowania dużych projektów inwestycyjnych.

 

ELENA ma być remedium na tego typu trudności pokrywając do 90% kosztów związanych z:


• opracowaniem studiów wykonalności i badań rynku;


• planowaniem projektów,


• realizacją biznesplanów;


• przeprowadzeniem audytów energetycznych;


• przygotowaniem procedur przetargowych i ustaleń umownych oraz jednostek wdrażających projekt;


• oraz innymi formami wsparcia koniecznymi do opracowania projektów inwestycyjnych.

 

Oczywiście jest jeden warunek - inwestycję trzeba zrealizować, a przełożenie pomiędzy inwestycją a grantem musi być co najmniej 25-krotne. W przeciwnym razie, beneficjent będzie musiał niestety zwrócić przyznane środki.

 

Wsparcie techniczne może zostać udzielone na rozwój projektów inwestycyjnych, w następujących obszarach:


• Budynki prywatne i publiczne, w tym mieszkania socjalne, a także oświetlenie uliczne i światła ruchu drogowego (modernizacja budynków, sieci ciepłowniczych, integracja OZE itp.);


• Transport miejski (wymiana floty, inwestycje ułatwiające wprowadzenie samochodów elektrycznych, nowe rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej usprawniające logistykę w obszarach miejskich itp.);


• Infrastruktura lokalna, w tym inteligentne sieci oraz infrastruktura teleinformatyczna wspierająca efektywność energetyczną, instalacje miejskie, transportowe centra intermodalne oraz infrastruktura tankowania pojazdów napędzanych alternatywnymi paliwami.


Jak ubiegać się o pomoc?


Instytucje publiczne, które przygotowują projekt inwestycyjny w wyżej wymienionych sektorach mogą ubiegać się o pomoc bezpośrednio z EBI. Wsparcie udzielane jest na zasadzie „kto pierwszy ten lepsz"', w granicach przewidzianego budżetu tj. 15 mln euro Warto się zatem pospieszyć!

Na wstępie należy przedstawić EBI swój projekt inwestycyjny i wskazać potrzebę pomocy technicznej w ramach instrumentu przekazując elektronicznie następujące informacje:


• krótki opis planowanego projektu inwestycyjnego, w tym rodzaj inwestycji i podejście do realizacji projektu;


• oczekiwany koszt inwestycji i harmonogram realizacji projektu;


• koszt, zakres i główne potrzeby, które mają być pokryte z uzyskanej pomocy technicznej.

 

Na podstawie tych informacji EBI dokona oceny propozycji pod kątem zgodności z kryteriami wyboru oraz oceni, czy dany projekt inwestycyjny rzeczywiście wymaga pomocy technicznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku pierwszej oceny, można przygotować właściwy wniosek o pomoc, który zostanie przedstawiony Komisji Europejskiej w celu zatwierdzenia.


Więcej informacji na temat inicjatywy ELENA, w tym listę najczęściej zadawanych pytań, formularze aplikacyjne i przykłady projektów można znaleźć na stronie www.eib.org/elena, a niebawem w polskiej wersji językowej także na stronie KPK IEE.

 

 

Korzystając z okazji składamy wszystkim serdeczne życzenia Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2010. Niech 2010 rok przyniesie wiele konkretnych inwestycji w efektywność energetyczną - tego sobie i Państwu życzymy,


Zarząd i pracownicy KAPE S.A.