PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp

EIP - Instrumenty Finansowe - Sposób aplikowania


Sposób aplikowania o wsparcie w ramach instrumentu SMEG

 

Instrument SMEG - SME Guarantee Facility (System poręczeń dla MŚP) dzieli się na 4 opcje:

1. Gwarancje dla kredytów / pożyczek / leasingu

2. Gwarancje dla mikrokredytów

3. Gwarancje dla inwestycji kapitałowych

4. Gwarancje dla transakcji sekurytyzacji portfeli dłużnych MŚP  

 

Główny celem instrumentu SMEG jest udzielanie gwarancji bezpośrednich na rzecz instytucji finansowych oraz udzielanie regwarancji na rzecz działających programów gwarancyjnych.  

 

Adresaci instrumentu SMEG: 

Pośrednicy Finansowi czyli Instytucje finansowe, np.: banki, fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, instytucje leasingowe i wszelkie inne instytucje finansowe zaangażowane w finansowanie MŚP.

 

Beneficjenci końcowi instrumentu SMEG: 

MŚP  

 

Instytucja wdrażająca instrument SMEG: 

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI)  

 

Nabór wniosków o wsparcie w ramach instrumentu SMEG: 

1. Otwarty (instrument został oficjalnie uruchomiony 26 września 2007 roku)

2. Tryb ciągły (nie ma rund aplikacyjnych, wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym)  

 

Procedura składania i selekcji wniosków o wsparcie w ramach instrumentu SMEG - Gwarancje dla kredytów / pożyczek / leasingu, Gwarancje dla mikrokredytów, Gwarancje dla inwestycji kapitałowych: 

Szczegółowe wytyczne wdrożeniowe dotyczące powyższych opcji instrumentu SMEG można pobrać w sekcji Baza dokumentów dotyczących CIP. Należy wybrać dokument dotyczący odpowiedniej opcji gwarancji (np.: Gwarancje dla kredytów) i jednocześnie odnoszący się do właściwego profilu instytucji finansowej (instytucja kredytowa lub instytucja poręczeniowa). 

 

Korzystając z odpowiednich wytycznych wdrożeniowych, instytucja finansowa powinna przygotować kompletny wniosek aplikacyjny o wsparcie w ramach wybranej opcji instrumentu SMEG.Gotowy wniosek aplikacyjny (w języku angielskim, w dwóch egzemplarzach) należy przesłać w formie papierowej bezpośrednio do Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego na adres: 

 

European Investment Fund

CIP SME Guarantee Facility

Call for Expression of Interest

96, Boulevard Konrad Adenauer

L-2968 Luxembourg 

LUXEMBOURG 

 

Europejski Fundusz Inwestycyjny przeprowadza wstępną selekcję wniosków aplikacyjnych, chronologicznie, według kolejności wpłynięcia. W przypadku zaakceptowania wniosku, organizowane są wizyty Due Diligence w siedzibie aplikującej instytucji finansowej. Po udanym zakończeniu wizyt, EFI rekomenduje Komisji Europejskiej przyjęcie wniosku. Ostateczną decyzję odnośnie akceptacji instytucji finansowej i jej projektu podejmuje Komisja Europejska.   

 

Procedura składania i selekcji wniosków o wsparcie w ramach instrumentu SMEG - Gwarancje dla transakcji sekurytyzacji portfeli dłużnych MŚP: 

Ogólne wytyczne wdrożeniowe dotyczące opcji Gwarancje dla transakcji sekurytyzacji portfeli dłużnych MŚP można pobrać w sekcji Baza dokumentów dotyczących CIP. Instytucje finansowe zainteresowane skorzystaniem z tej opcji powinny kontaktować się bezpośrednio z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym pod adresem: cip.guarantees@eif.org.