PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp

EIP - Instrumenty Finansowe - Sposób aplikowania


Sposób aplikowania o wsparcie w ramach instrumentu GIF


Instrument GIF – Instrument na rzecz wysokiego wzrostu i innowacji w MŚP - High Growth and Innovative SME Facility,  dzieli się na 2 opcje:
1. Instrument GIF1
2. Instrument GIF2
 
Głównym celem instrumentu GIF są inwestycje kapitałowe w wyspecjalizowane fundusze podwyższonego ryzyka.
 
Adresaci instrumentu GIF1:
• fundusze finansujące wczesne stadium rozwoju przedsiębiorstwa z grupy MŚP,
• fundusze mogące pełnić rolę szczególnie silnego katalizatora w rozwoju rynków kapitału podwyższonego ryzyka dla danej technologii lub w danym regionie,
• podmioty utworzone w celu dokonywania transferu technologii.

 

Adresaci instrumentu GIF2:
Wyspecjalizowane fundusze kapitału podwyższonego ryzyka udostępniające kapitał udziałowy lub quasi-udziałowy innowacyjnym MŚP o wysokim potencjale wzrostu, będącym w fazie ekspansji.

 

Beneficjenci końcowi instrumentu GIF:
MŚP 
 
Instytucja wdrażająca instrument GIF:
Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) 
 
Nabór wniosków o wsparcie w ramach instrumentu GIF:
1. Otwarty (instrument został oficjalnie uruchomiony 14 grudnia 2007 roku)
2. Tryb ciągły (nie ma rund aplikacyjnych, wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym) 
 
Procedura składania i selekcji wniosków o wsparcie w ramach instrumentu GIF:
Szczegółowe wytyczne wdrożeniowe dotyczące powyższych opcji instrumentu GIF można pobrać w sekcji Baza dokumentów dotyczących CIP. Należy wybrać dokument dotyczący odpowiedniej opcji GIF1 lub GIF2.
 
Zainteresowany fundusz kapitałowy powinien przygotować wniosek w formie szczegółowego memorandum inwestycyjnego oferty niepublicznej. Dokument należy sporządzić w wersji elektronicznej, w języku angielskim i przesłać wyłącznie pocztą elektroniczną do Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego na adres cip.venturecapital@eif.org
 
lub w formie papierowej, bezpośrednio do Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego na adres:
 
European Investment Fund
CIP GIF
96, Boulevard Konrad Adenauer
L-2968 Luxembourg 
LUXEMBOURG
 
Europejski Fundusz Inwestycyjny przeprowadza wstępną selekcję otrzymanych wniosków aplikacyjnych, zgodnie z najlepszą praktyką rynkową oraz prowadzenia działalności gospodarczej, w sposób przejrzysty i niedyskryminujący, unikając konfliktu interesów. Fundusze wybrane we wstępnej selekcji na podstawie analizy wniosków inwestycyjnych, przedstawiane są następnie do akceptacji Komisji Europejskiej. Zaakceptowane fundusze rozpoczynają następnie z EFI negocjacje warunków umowy inwestycyjnej.