PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Program CIP a inne programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej


Komunikat nt. możliwości łączenia wsparcia unijnego

Komunikat nt. możliwości łączenia wsparcia unijnego z Programu CIP z wsparciem z programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych (w tym w ramach inicjatywy JEREMIE) w ramach jednego instrumentu finansowego.

 

Komunikat KPK
W oparciu o stanowisko Komisji Europejskiej - Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych
z listopada 2010r. informujemy, że unijne instrumenty pomocowe, powinny być wdrażane w sposób komplementarny, a jednocześnie wsparcie nie powinno nakładać się. Przepisy unijne (art. 9 (2) Regulacji (EC) Nr 1083/2006) zobowiązują Komisję Europejską i Państwa Członkowskie do zapewnienia, by pomoc ze środków strukturalnych była komplementarna z pomocą innych unijnych instrumentów finansowych. Komisja Europejska stwierdziła w związku z tym, że operacje inżynierii finansowej współfinansowane przez środki strukturalne nie mogą uzyskiwać pomocy w ramach Programu CIP.

 

Przykład:
Na podstawie w/w stanowiska nie istnieje zatem możliwość opracowania i wdrożenia przez Pośredników Finansowych produktów finansowych, które umożliwiałyby łączenie form wsparcia w jednym produkcie skierowanym do beneficjenta końcowego (np. nie jest możliwe poręczenie Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego /CIP/ kredytu udzielonego przedsiębiorcy w ramach wsparcia np. z funduszy inicjatywy JEREMIE). Nawet jeśli zostałyby spełnione przez Pośrednika Finansowego wymogi dotyczące zwiększenia wysokości i jakości finansowania oraz pomocy publicznej.

 

Kontakt:
W razie pytań prosimy o kontakt  na adres: kpkcip@zbp.pl