PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp
Związek Banków Polskich
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Szczegółowego CIP
na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) w zakresie
Komponentu Instrumenty Finansowe

* * *

 

UWAGA: od stycznia 2014 r. Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
Aktualna strona internetowa KPK:
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl


* * *

 

We wrześniu 2007 roku została podpisania umowa między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Związkiem Banków Polskich na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP".

 

Udział w związku w Programie CIP, to kolejny krok Związku w kierunku rozwoju spójnego rynku finansowego w Polsce. Zainicjowana przez ZBP Koalicja Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków Unii Europejskiej, skupia organizacje będące jego potencjalnymi beneficjentami.

Związek współpracuje też z innymi środowiskami, w tym z kluczowymi dla CIP, tj. z: organizacjami i instytucjami przedsiębiorców, sfery B+R, środowisk finansowych. Jest aktywny w pracach rządu ws. absorpcji środków UE w Polsce. ZBP jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy MF, Rady Konsultacyjnej przy PARP, uczestniczy w komitetach monitorujących, grupach. Uczestniczy w pracach w zakresie rozwoju finansowania przedsiębiorczości na forum UE (EFB, Roundtables
between bankers and SMEs).

 

Na stronie znajdziecie Państwo szczegółową informacje o Programie Ramowym na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP" oraz działaniach Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu.

Zapraszamy również zainteresowanych do przesyłania pytań lub zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach indywidualnych.

 

Aktualności i wydarzenia

W dniach 17-18 września w Rynie odbyły się IX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych oraz Konferencja funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.

 

Oba wydarzenia były okazją do wymiany bieżących doświadczeń między funduszami pożyczkowymi i poręczeniowymi oraz dyskusji nad problematyką  dokapitalizowania funduszy w ramach nowego okresu programowania. Uczestnicy dyskutowali na temat przyszłości systemów funduszy pożyczkowych i poręczeniowych wspierających mikro, małych i średnich przedsiębiorców w Polsce.

W dniach 14-15 września 2009 r. odbyło się w Warszawie III Forum Liderów Banków Spółdzielczych, w tym roku zatytułowane  "Kryzys gospodarczy i kryzys finansowy wyzwaniem i szansą dla bankowości spółdzielczej".

 

Zdaniem Krzysztofa Pietraszkiewicza, Prezesa Związku Banków Polskich, „Forum Liderów Banków Spółdzielczych to miejsce dialogu środowiska bankowego z partnerami, przedstawicielami rządu, Komisji Nadzoru Finansowego i Parlamentu.”

 

Podczas licznych paneli dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli sektora banków spółdzielczych, banków zrzeszających, ekspertów finansowych, przedstawicieli rządu i parlamentu na Forum omawiane były najważniejsze kwestie dotyczące dalszego rozwoju sektora banków spółdzielczych w Polsce.

W czasie trwania Forum do dyspozycji  jego uczestników przygotowane było stanowisko eksperckie Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP". Dostępne na nim były aktualne materiały informacyjne i szkoleniowe dotyczące mechanizmów finansowych adresowanych m.in. do banków. Uczestnicy Forum mogli również bezpośrednio porozmawiać i skonsultować swoje projekty i wątpliwości z obecnymi na stanowisku Ekspertami Programu CIP „Instrumenty finansowe dla MŚP”.

Na konferencji „Innowacje dla Biznesu", zostały poruszone zagadnienia traktujące o aktualnej sytuacji gospodarczej i jej wpływie na sektor MŚP oraz warsztaty prowadzone przez ekspertów.Konferencję otworzyła pani minister Grażyna Henclewska (MG), wykładem „Krajowy Program Reform 2008-2011 - sposób realizacji założeń Strategii Lizbońskiej. Założenia i stan realizacji." Jednym z kolejnych wystąpień była prezentacja „Program ramowy na rzecz konkurencji i innowacji (CIP) 2007-2013 - sposób budowania konkurencyjności europejskich MŚP", przedstawiona przez pana dr Michała Polańskiego (PARP).

 

Zainteresowani źródłami finansowania innowacji mogli uczestniczyś w panelu „Alternatywne źródła finansowania innowacyjnych przedsięwzięć: Programy operacyjne - Banki - Giełda Papierów Wartościowych  (NewConnect)- Fundusze pożyczkowe", moderowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP- Instrumenty finansowe dla MŚP. W panelu wzieli udział przedstawiciele najważniejszych instytucji rynku komercyjnego (bankowe, pożyczkowe, giełda) oraz regionalnego sektora publicznego (MARR, MCP).

"Instrumenty finansowe dla MŚP" Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) oferują wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw za pośrednictwem wszelkich instytucji finansowych. Podobny mechanizm został przygotowany w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej w Działaniu 1.2 "Instrumenty inżynierii finansowej". W opracowanym tam projekcie, wsparcie MŚP będzie realizowane poprzez fundusze poręczeniowe.

W dniu 7 sierpnia 2009 r.  Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowę z Zarządem Województwa Pomorskiego na finansowanie projektu „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie pomorskim”.  Wartość tego projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w latach 2007-2013, wynosi blisko 68,8 mln euro. Szacuje się, że dzięki podpisanej umowie,  BGK, za pośrednictwem banków i innych instytucji finansowych współpracujących w ramach inicjatywy JEREMIE, będzie mógł udzielić  pożyczek i kredytów na łączną kwotę ponad miliard złotych.

 

Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | [39] | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
Pliki do pobrania