PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Czytaj więcej

Programy szczegółowe CIP - ICT PSP


PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA POLITYKI DOTYCZĄCEJ TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH

(Information Communication Technologies - Policy Support Programme ICT-PSP)

 

Celem programu szczegółowego ICT-PSP jest:

? stworzenie jednolitej, europejskiej platformy informacyjnej i wzmacnianie rynku wewnętrznego produktów i usług informacyjnych;

? wspieranie innowacyjności poprzez zwiększenie zakresu stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz inwestycji w te technologie;

? stworzenie społeczeństwa informacyjnego o charakterze integrującym oraz bardziej skutecznych i wydajnych usług leżących w interesie publicznym;

? poprawa jakości życia;

 

Głównymi beneficjentami Programu ICT-PSP będą:

? administracja publiczna

? europejski przemysł z sektora ICT

? innowacyjne MSP.

 

Działania związane z jednolitą europejską platformą informacyjną dotyczą:

- zapewnienia łatwego dostępu do usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych oraz tworzenie warunków odpowied­nich dla szybkiej i właściwej realizacji konwergencji komunikacji i usług cyfrowych, przy zapewnieniu interoperacyjności, bezpieczeństwa i aspektów zaufania

- poprawy warunków dla rozwoju zawartości cyfrowej (ang. digital con­tent ) ze szczególnym naciskiem na wielojęzyczność i różnorodność kulturową ze szczególnym naciskiem na wielojęzyczność i różnorod­ność kulturową

- monitorowania Europejskiego Społeczeństwa Informacyjnego poprzez gromadzenie danych i analizę rozwoju, dostępności oraz korzystania z usług komunikacji cyfrowej, w tym rozwoju Internetu, dostępu do połączeń szerokopasmowych.

Działania związane z innowacjami poprzez szersze stosowanie oraz inwestycje w ICT mają na celu:

- promowanie innowacyjności w procesach, usługach i produktach, których istnienie umożliwiają ICT, w szczególności w małych i średnich przedsiębiorstwach i sektorze publicznym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących niezbędnych umiejętności zatrudnionych osób;

- umożliwianie interakcji sektora publicznego i prywatnego, jak również partnerstwa na rzecz przyśpieszenia działań innowacyjnych oraz inwe­stycji w ICT;

- promowanie i podnoszenie świadomości na temat możliwości i korzy­ści, jakie ICT oferują obywatelom i podmiotom gospodarczym oraz zachęcanie do debaty na poziomie europejskim na temat tendencji występujących w ICT.

Działania związane z tworzeniem społeczeństwa informacyjnego o charakterze integrującym oraz bardziej skutecznych i wydajnych usług w dziedzinach publicznego zainteresowania, a także z poprawą jakości życia mają na celu:

- zwiększenie dostępności ICT oraz umiejętności ich wykorzystywania przez użytkowników;

- wzmacnianie zaufania i pewności, w szczególności w odniesieniu do kwestii prywatności związanych z użyciem ICT;

- poprawę jakości, skuteczności i dostępności usług elektronicznych w dziedzinach będących przedmiotem zainteresowania publicznego oraz uczestnictwa, jakie umożliwiają ICT, w tym interoperacyjnych ogólnoeuropejskich lub transgranicznych usług publicznych, określenie podstaw interesu publicznego i rozpowszechniania dobrych praktyk.

 

REALIZACJA

 

Program na Rzecz Wspierania Polityki ICT może być realizowany za pomo­cą projektów, działań na rzecz najlepszych praktyk oraz sieci tematycznych, w tym działań na rzecz testowania i prezentowania na szeroką skalę innowa­cyjnych usług publicznych posiadających wymiar ogólnoeuropejski.

Projekty, działania na rzecz najlepszych praktyk oraz sieci tematyczne mają na celu rozwój i jak najlepsze wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań opartych na ICT, zwłaszcza w odniesieniu do usług leżących w interesie publicznym i MSP. Wsparcie Wspólnoty umożliwi również koordynację i realizację działań na rzecz tworzenia społeczeństwa informacyjnego w państwach członkowskich.

 

 

Więcej ...