PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Czytaj więcej

Programy szczegółowe CIP - IEE


PRZEJŚCIE DO SZCZEGÓŁOWEJ PODSTRONY KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO PROGRAMU IEE - [ TUTAJ ]
lub na dole tej podstrony poprzez "Więcej..."

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY INTELIGENTNA ENERGIA - PROGRAM DLA EUROPY

(Intelligent Energy Europe Programme - IEE)

Inteligentna Energia - Program dla Europy jest programem o charakterze nieinwestycyjnym, dotyczącym energetyki, koncentrującym się na usuwaniu technologicznych barier i stymulowaniu rozwoju rynku energii w Unii Europejskiej.

Program przyczynia się do zagwarantowania pewnej i zrównoważonej energii dla Europy, wzmacniając europejską konkurencyjność.

 

Celem Inteligentna Energia - Program dla Europy jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, zrównoważonego rozwoju i konkurencyjnego rynku energii w Europie, poprzez:

 

  • poprawę efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych;
  • promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii i wspieranie dywersyfikacji źródeł energii;
  • promowanie efektywności energetycznej oraz zastosowanie nowych i odnawialnych źródeł energii w transporcie.

 

Projekty realizowane są w ramach następujących komponentów:

 

  • SAVE - projekty dotyczące efektywności energetycznej i racjonalnego wykorzystania energii;
  • ALTENER - projekty dotyczące promowania nowych i odnawialnych źródeł energii;
  • STEER - projekty dotyczące energooszczędnego transportu;
  • Działania Zintegrowane, w ramach których przewiduje się m.in. projekty związane z tworzeniem lokalnych i regionalnych agencji energetycznych.

 

Wspierane będą dwa główne typy projektów:

- z jednej strony projekty służące promocji i rozpowszechnianiu, które mają pomagać w opracowaniu środków legislacyjnych, tworzeniu struktur i instrumentów na rzecz zrównoważonego rozwoju w dziedzinie energii oraz promować efektywność energetyczną i racjonalne zużycie energii poprzez szkolenia i kampanie uświadamiające, a także rozpowszechniać know-how i najlepsze praktyki;

 

- z drugiej strony projekty ?powielania rynkowego" systematycznie wspierające stosowanie nowych i innowacyjnych technologii energetycznych (tego typu projekty nie są wspierane w 2007 r.).

 

Działania, które będą wspierane w ramach programu IEE:

 

SAVE

- poprawa efektywności energetycznej i zapewnianie racjonalnego zużycia energii, w szczególności w sektorach budownictwa i przemysłu;

- wsparcie dla opracowywania środków legislacyjnych i ich stosowania.

 

ALTENER

- promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii do celów scentralizowanej i rozproszonej produkcji energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej oraz wspieranie tym samym zróżnicowania źródeł energii;

- włączanie nowych i odnawialnych źródeł energii do środowiska lokalnego oraz systemów energetycznych;

- wsparcie dla opracowywania środków legislacyjnych i ich stosowania.

 

STEER

- inicjatywy wspierające, dotyczące wszystkich aspektów transportu mających związek z energią oraz dotyczące zróżnicowania paliw;

- promowanie paliw odnawialnych oraz efektywności energetycznej w transporcie;

- wsparcie dla opracowywania środków legislacyjnych i ich stosowania.

 

Działania zintegrowane

- włączanie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii do kilku sektorów gospodarki;

- łączenie różnych instrumentów, narzędzi i podmiotów w ramach tego samego działania lub projektu.

 

W ramach wymienionych działań Komisja Europejska przyjmuje szczegó­łowe roczne programy robocze (Work Programmes), które będą określały priorytety finansowania, budżet, typy i warunki finansowania, procedury i plany roczne. Beneficjentami pomocy mogą być prywatne i publiczne osoby praw­ne. Osoby fizyczne nie mogą być partnerem w projekcie.

 

Finansowanie projektów w ramach programu IEE II kieruje się następującymi zasadami:

- projekty muszą mieć charakter współpracy międzynarodowej(minimum 3 partnerów w konsorcjum pochodzących z różnych krajów)

- nie są dofinansowywane działania jednorazowe, realizowane lokalnie bez wyraźnego elementu współpracy, ale działania wspólnie realizowane, które oddziałują i dają efekt na poziomie międzynarodowym w UE

- szeroki zakres programu ma rozwiązywać pozatechnologiczne bariery i stymulować rozwój rynku w UE

- nie są dofinansowywane koszty inwestycyjne oraz projekty badawcze

- czas trwania jednego projektu nie może przekroczyć 3 lat

- beneficjentami pomocy mogą być organizacje publiczne oraz prywatne

- średni budżet projektu wynosi około 1 mln euro

 

W przypadku tworzenia lokalnej lub regionalnej agencji energetycznej za­sady finansowania są bardzo podobne, przy czym wniosek składają poje­dyncze jednostki lokalnych lub regionalnych władz publicznych. Wysokość wsparcia może osiągnąć 75% kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej niż 250 tysięcy euro.

 

 

Więcej ...