PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona gwna dla ict-psp-kpkippt

ICT PSP - FAQ


1. Czego dotyczy program ICT PSP?

Jest to program który ma pomóc w szybszym wdrożeniu technologii informatycznych w gospodarce, w usługach publicznych (również na poziomie lokalnym) poprawić jakość życia oraz pobudzić innowacyjność poprzez zwiększenie zakresu stosowania i inwestowania w te technologie.

2. Jak można w nim uczestniczyć?

Istnieją 4 modele udziału w programie - to jaki model jest właściwy w danym temacie jest podawane w opisie tego tematu. Są to:
  • Projekty pilotażowe (Typ A): Konsorcjum minimum 6 partnerów, UE dofinansuje do 50% kosztów, budżet projektów wynosi od 5 do 10 mln euro. Instrument dedykowany dla administracji rządowej,  obecność samorządów i niewielkich firm w konsorcjach projektów pilotażowych typu A jest rzadkością.
  • Projekty pilotażowe (Typ B): UE dofinansuje do 50% kosztów, konsorcjum minimum 4 podmioty z 4 różnych krajów UE. Przeciętny poziom dofinansowania projektów: 2 do 3 mln euro.
  • Sieci Tematyczne: UE dofinansuje do 100% kosztów, konsorcjum co najmniej 7 podmiotów, poziom dofinansowania zamyka się w przedziale 300 do 500 tys. euro.
  • Sieci Najlepszych Praktyk: UE dofinansuje do 80 % faktycznie poniesionych kosztów, konsorcjum co najmniej 7 podmiotów, a przeciętny poziom dofinansowania wynosi od 3 do 5 mln euro.

3. Kto może uczestniczyć w programie?

Celem Programu jest nawiązywanie współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Małych i Średnich Firm której rezultatem będzie wdrożenie konkretnych rozwiązań technicznych lub systemowych przyczyniających się do budowy Europejskiego Społeczeństwa Informacyjnego. W Programie CIP ICT PSP mogą w związku z tym uczestniczyć w pierwszej kolejności przedstawiciele europejskiego przemysłu z sektora ICT, innowacyjne Małe i Średnie Przedsiębiorstwa oraz podmioty lokalnej regionalnej i centralnej administracji publicznej. W Programie mogą uczestniczyć jednostki z siedzibą w krajach członkowskich UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), krajach stowarzyszonych, oraz w krajach Bałkanów Zachodnich

4. Na jakie środki można liczyć?

Dofinansowanie naszych działań waha się od 50 % do 100 % (w przypadku "Sieci tematycznych"), a kwota wsparcia UE może wynieść nawet 5 mln €, należy jednak pamiętać że środki te muszą zostać podzielone pomiędzy wszystkich członków konsorcjum. Biorąc pod uwagę fakt, iż w praktyce konsorcja składają się często nawet z 10 i więcej partnerów, musimy liczyć się z tym że otrzymamy część dotacji która będzie proporcjonalna do naszego wkładu w prace projektowe.

5. Czy dofinansowanie UE będzie wynosić 80% kwoty netto poniesionych kosztów (bez VAT)?

W przypadku gdy VAT jest kosztem kwalifikowanym (udowodnimy że nie możemy go odzyskać) jest objęty dofinansowaniem w wysokości w jakiej dla danego typu projektu udzielono dofinansowania.

6. Czy można stosować ryczałtowe koszty na diety, dojazdy, czy koszt hotelu przewyższający kwotę limitu dla danego kraju w pełnej wysokości będzie uznany za koszt kwalifikowany?

Jeżeli chodzi o rozliczanie delegacji zagranicznych (istotna część kosztów szczególnie w przypadku projektów typu "Sieć tematyczna"), stosuje się metodę rozliczania kosztów jaka jest przyjęta w Państwa organizacji, tzn. jeżeli stosują Państwo diety ryczałtowe, w tym wypadku również je się stosuje. Proszę się trzymać stawek na nocleg i diety dla danego kraju.

7. Proszę o wyjaśnienie pojęcia "osobomiesiąc"

„Osobomiesiąc” należy rozumieć jako czas pracy na pełny etat jednego pracownika w ciągu 1 miesiąca. Można je dzielić np. na 2 osoby, co umożliwi zatrudnienie przez 1 miesiąc 2 osób, lub 1 osoby przez 2 miesiące; osobomiesiące przelicza się zgodnie z zasadami panującymi w Państwa organizacji, jeżeli przez jeden miesiąc osoba pracuje 160 h, to jest to informacja wyjściowa do liczenia zaangażowania pracowników w projekcie. Proszę ewidencjonować pracę przy pomocy kart czasu pracy (np. zestawienie w Excelu z liczbą dni w miesiącu w których dany pracownik wykonywał pracę na rzecz projektu)

8. Na jakie cele można uzyskać wsparcie?

Ze względu na różne potrzeby poszczególnych grup docelowych (administracji publicznej, sektora przemysłu, MŚP) w programie wprowadzono podział na trzy rodzaje działań:
•    zwiększenie dostępności ICT oraz umiejętności ich wykorzystywania przez użytkowników, poprawa jakości, skuteczności i dostępności usług publicznych,
•    promowanie innowacji w procesach, usługach i produktach istniejących dzięki ICT, partnerstwa na rzecz przyśpieszenia innowacji oraz inwestycji w ICT,
•    ułatwienia dostępu do usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, poprawa warunków dla rozwoju zawartości cyfrowej oraz monitorowanie europejskiego społeczeństwa informacyjnego.

9. Gdzie i kiedy należy zgłaszać wnioski?

Konkursy w ramach programu są ogłaszane raz do roku, najbliższy zostanie ogłoszony w lutym 2011 r. a nabór będzie trwał 5 miesięcy. Wnioski składane są elektronicznie poprzez stronę internetową programu: http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm

10. Jakie dokumenty należy załączyć do składanego przez nas wniosku?

W odróżnieniu od krajowych programów finansowanych z funduszy strukturalnych, wniosek wypełnia się i przesyła elektronicznie za pośrednictwem specjalnego generatora wniosków. Nie jest wymagane wysyłanie wniosku ani jakichkolwiek załączników (zaświadczeń, odpisów, wypisów itd.) w formie papierowej

11. Z kim można szczegółowo porozmawiać na temat uczestnictwa w programie?

Szczegółowych informacji na temat programu ICT PSP udziela Krajowy Punkt Kontaktowy programów badawczych UE oraz Stowarzyszenie Miasta w Internecie. Zachęcamy do kontaktu!

12. Jak znaleźć partnerów do projektu?

W przypadku gdy reprezentujemy samorząd który posiada gminę/miasto partnerskie w innym kraju UE - zapytajmy w pierwszej kolejności czy nasz partner nie byłby zainteresowany udziałem w takim przedsięwzięciu. Zachęcamy do kontaktu z nami - pomożemy w znalezieniu odpowiednich partnerów, ewentualnie wskażemy interesujące zespoły już pracujące w danym temacie. Pomożemy również Państwu w przygotowaniu oferty współpracy i zamieścimy ją na stronie programu. Zachęcamy również do zapoznania się z ofertami partnerstwa zamieszczanymi przez nas w niniejszym serwisie.