PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona gwna dla eip-kpkippt

EIP - Instrumenty Pozafinansowe - FAQ


1. Ekoinnowacje ? co to jest?

 

Ekoinnowacje - innowacje ekologiczne - to nowe procesy produkcyjne, technologie, usługi i produkty, których założeniem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Innowacje ekologiczne stanowią szansę dla wdrożenia zrównoważonych rozwiązań, które pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie zasobów naturalnych oraz ograniczenie szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu innowacyjności.

 

 

2. Jakie rodzaje projektów przewidziano w konkursie w 2009 r.?

 

W ramach konkursu dotyczącego ekoinnowacji przewidziano projekty pilotażowe i powielania rynkowego. Są to projekty ekoinnowacyjnych technik, produktów, procesów i praktyk, które zakończyły się sukcesem w fazie demonstracji, ale nie zostały wprowadzone na rynek. Projekty powinny dotyczyć innowacyjnych rozwiązań zmniejszających negatywny wpływ na środowisko naturalne i/lub racjonalizujących wykorzystanie zasobów.

 

 

3. Jakie podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu dotyczącego ekoinnowacji?

 

Przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, a także duże przedsiębiorstwa oraz inne podmioty posiadające osobowość prawną, ponadto klastry i konsorcja.

 

 

4. Czy o fundusze w ramach ekoinnowacji mogą ubiegać się także jednostki badawcze i instytuty technologiczne?

 

Konkurs dotyczący ekoinnowacji skierowany jest do wszystkich podmiotów posiadających osobowość prawną w państwach wskazanych w tekście konkursu (patrz kolejne pytanie), pierwszeństwo przyznano małym i średnim przedsiębiorstwom. W ramach konkursu mogą także aplikować klastry (składające się m.in. z jednostek badawczych i instytutów technologicznych).

 

 

 

5. Osoby prawne z których państw mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach ekoinnowacji?

 

W konkursie mogą brać udział osoby prawne z :

  • 27 Państw członkowskich Unii Europejskiej
  • Islandii, Norwegii i Lichtensteinu

Następujące państwa podpisały porozumienie dotyczące udziału w konkursie - podmioty z tych państw mogą ubiegać się o dofinansowanie, jeśli porozumienie weszło w życie przed upływem terminem składania wniosków:

  • Chorwacja
  • Turcja
  • Republika Macedonii
  • Czarnogóra
  • Izrael

6. Czy w ramach ekoinnowacji wsparcie może uzyskać także duże przedsiębiorstwo?

 

Tak, wówczas poziom dofinansowania wynosi do 40% uprawnionych kosztów.

 

 

7. Czy małe przedsiębiorstwo mające swoją siedzibę w woj. pomorskim może ubiegać się o dofinansowanie w ramach ekoinnowacji?

 

Konkursy ogłaszane w ramach Programu CIP nie mają ograniczeń regionalnych. Oznacza to, że o wsparcie mogą ubiegać się podmioty z całej Polski.

 

 

8. Czy w ramach konkursu dot. ekoinnowacji konieczne jest aplikowanie w konsorcjum międzynarodowym?

 

Nie. Projekt może składać pojedyncze przedsiębiorstwo. W ramach projektu mogą aplikować także klastry oraz konsorcja podmiotów o charakterze międzynarodowym. Ważne, aby wykazać europejską wartość dodaną projektu.

 

 

9. Jak sprawdzić, czy moja firma spełnia kryterium małego i średniego przedsiębiorstwa?

 

Proszę dokładnie sprawdzić rekomendację UE: 2003/361/EC z 6 maja 2003 r. Jest ona dostępna na stronach internetowych: http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition?index_pl.htm

oraz: http://www.parp.gov.pl/index/index/72

 

 

10. Czy konkurs dotyczący ekoinnowacji obejmuje projekty badawcze?

 

Nie. W ramach konkursu projekty dotyczące badań nie uzyskają dofinansowania. Celem konkursu jest wsparcie pierwszego zastosowania lub powielania rynkowego innowacyjnych technik, produktów lub praktyk. Projekty powinny być zorientowane na rynek.

 

 

11. Czy projekt polegający na wdrożeniu innowacyjnej technologii recyklingu tworzyw sztucznych w rolnictwie mieści się w wymaganiach konkursu?

 

Projekt zakładający wdrożenie ekoinnacyjnych technologii w jednym z obszarów priorytetowych - recycklingu - wpisuje się w założenia konkursu.

 

 

12. Na czym mogą polegać projekty dotyczące aplikacji systemu EMAS?

 

Standardowe wdrażanie systemu EMAS w pojedynczych przedsiębiorstwach nie będzie dofinansowywane. Wsparcie mogą przykładowo uzyskać projekty zakładające wprowadzanie systemu EMAS w klastrach.

 

 

13. Czy w ramach konkursu istnieje możliwość uzyskania środków na inwestycje, np. zakup maszyny lub doposażenie parku maszynowego?

 

Tak. Celem projektu jest wsparcie tzw. ?twardych" inwestycji. Beneficjent może uzyskać wsparcie na zakup wyposażenia lub infrastrukturę, która jest bezpośrednio związana z projektem. Przykładowo, budowa nowej fabryki recycklingu nie jest całkowicie kosztem kwalifikowalnym, jednak te elementy procesu produkcyjnego lub części fabryki konieczne do produkcji innowacyjnych materiałów mogą stanowić koszt kwalifikowany.

 

 

14. Czy w ramach konkursu dot. ekoinnowacji można uzyskać fundusze na badania oraz budowę prototypu?

 

Nie, celem konkursu jest komercjalizacja wyników badań Badania, budowa prototypu oraz faza demonstracji nie są kosztami kwalifikowalnymi w ramach konkursu - beneficjent nie może ubiegać się o ich dofinansowanie. Celem konkursu dotyczącego ekoinnowacji jest wsparcie projektów pilotażowych lub powielania rynkowego w zakresie ekoinnowacyjnych technik, procesów, materiałów, produktów lub usług.

 

 

15. Czy organizacja konferencji, szkoleń i warsztatów w ramach projektu stanowi koszt kwalifikowany?

 

Organizacja konferencji, szkoleń i warsztatów nie będzie dofinansowywana. Jednak np.: targi czy warsztaty niezbędne dla realizacji projektu mogą zostać uznane za koszt kwalifikowany.

 

 

16. Czy w ramach podwykonawstwa można sfinansować koszty zarządzania projektem?

 

Koszty podwykonawstwa mogą stanowić do 35% kosztów kwalifikowanych. Nie mogą one obejmować zadań kluczowych (core task). W ramach podwykonawstwa można sfinansować innowacyjne i przyjazne dla środowiska narzędzia usprawniające zarządzanie wszystkimi aspektami ekologicznymi.

 

 

17. Jaki jest dopuszczalny poziom kosztów pośrednich w projekcie?

 

Koszty pośrednie mogą wynosić do 7% bezpośrednich kosztów kwalifikowanych przewidzianych w projekcie.