PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona gwna dla eip-kpkzbp

EIP - Instrumenty Finansowe - FAQ


1. Czy EFI musi odpowiedzieć potencjalnym beneficjentom na przesłany formularz Informacji Wstępnej (dot. instrumentu SMEG)?

Nie, EFI nie ma takiego obowiązku. Informacja Wstępna nie stanowi elementu procedury aplikacyjnej. W ślad za przesłaniem formularza Informacji Wstępnej, musi zostać pocztą przesłany do EFI formalny wniosek aplikacyjny (w dwóch egzemplarzach, w języku angielskim).

2. Jak należy rozumieć termin 'innowacyjne MŚP'?

Definicja innowacyjnego MŚP przedstawiona przez Komisję Europejską, w wersji oryginalnej (ang.)  znajduje się na stronie http://www.eif.org/cms/htm/en/eif.org.v2/attachments/venture/resources/CIP_SME_definition.pdf

Według tej definicji, innowacyjnym przedsiębiorstwem jest to, którego główna działalność rynkowa  obejmuje którąkolwiek ze sfer: odnowienie i rozszerzeniu asortymentu produktów i usług, wiążące się z wyjściem na nowe rynki; wdrożenie nowych metod projektowania, produkcji, dostaw i dystrybucji; wprowadzenie zmian w zarządzaniu, organizacji pracy oraz warunkach pracy i kwalifikacji pracowników;  dotyczy innowacji technologicznych, nie-technologicznych i organizacyjnych.

3. Czy istnieją wyłączenia sektorowe w zakresie przedsiębiorstw, którym udzielane są mikrokredyty/kredyty/leasing, obejmowane gwarancją/regwarancją w ramach instrumentu SMEG?

W odniesieniu do "Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)" będę obowiązywać pewne wykluczenia sektorowe. Komisja Europejska nie przedstawiła jednak jeszcze listy wykluczonych sektorów.
Zgodnie z regułami pomocy de minimis niektóre sektory jak np.: sektory czysto rolnicze i rybołówstwo są wykluczone. Także działalność w sferze: hazardu, produkcji broni, itp. również jest wykluczona.

4. Czy i jeśli tak to w jaki sposób, powiązana jest wysokość Gwarancji Portfelowych udzielanych w ramach instrumentu SMEG z kapitałem poręczeniowym/ pożyczkowym funduszy doręczeniowych/ pożyczkowych?

Wysokość Gwarancji Portfelowej udzielonej  instytucji finansowej  zależy od:  poziomu rozszerzenia dostępu MSP do finansowania, zapotrzebowania na dany produkt, dostępnego budżetu "Instrumentów finansowych dla MŚP", itp. Nie zależy jednak od kapitału wnioskującej o gwarancję/ re gwarancję instytucji finansowej.

5. Prawo jakiego kraju jest prawem obowiązującym do umów zawieranych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EIF) z instytucjami, które skorzystają z instrumentów finansowych w CIP?

Dla umów zawieranych przez EIF obowiązującym prawem będzie prawo luksemburskie.

6. Czy instrumenty finansowe dostępne w ramach CIP traktowane są jako pomoc publiczna?

Tak, jest to pomoc de Minimis.

7. Czy znane są zasady dotyczące udziału UE w finansowaniu promocji związanej z korzystaniem z instrumentów w ramach CIP/EIP?

Ustalona wysokość refundacji kosztów promocji - do 80% kwalifikowanych wydatków netto, ale nie więcej niż 30.000 EUR na jedną Instytucję Pośredniczącą, niezależnie od liczby umów zawartych w ramach CIP. Wypłata kwoty wsparcia musi być poprzedzona akceptacją ze strony EIF i Komisji Europejskiej.

8. Czy możliwe jest łączenie instrumentów finansowych udzielanych w ramach CIP/EIP z innymi środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej lub ze środkami budżetowymi?

Z uwagi na ograniczenia związane z pomocą publiczną i dostępem do finansowania, trudno jest łączyć instrumenty finansowe w ramach CIP/EIP z innymi funduszami UE np. strukturalnymi. Opisy konkretnych przypadków wnioskowania o finansowanie ze środków UE, łączne z różnych źródeł, mogą być przesyłane przez EIF do zaopiniowania.

9. Jaka jest kwota przeznaczona na instrumenty finansowe w roku 2008 w ramach Programu CIP/EIP?

Zgodnie z danymi zawartymi w Planie Pracy EIP na rok 2008 jest to kwota 143 mln EUR.

10. Czy spółka kapitałowa z większościowym udziałem samorządu terytorialnego jest "inwestorem z gospodarki rynkowej"? Czy spółka taka może być współudziałowcem funduszu podwyższonego ryzyka?

W zasadzie jest możliwe, by samorząd terytorialny był postrzegany jako inwestor z sektora publicznego. Wszystko zależy od interpretacji zasady inwestora gospodarki rynkowej. Każdy przypadek będzie potrzebował odrębnej analizy.

11. Czy Instrument SMEG ? gwarancje mikrokredytów, jest dostępny tylko dla instytucji udzielającej mikrokredytów (w przypadku Polski ? tylko banki), czy również udzielających mikropożyczek, np. fundusze pożyczkowe?

Instrument SMEG - gwarancje mikrokredytów, jest dostępny dla każdej instytucji finansowej udzielającej finansowania dłużnego, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymaganych kryteriów, również w odniesieniu do Beneficjentów Końcowych tj. odpowiednich MSP.

12. Czy jest dostępny wzór umowy gwarancji podpisywanej między Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EIF) a Instytucją Pośredniczącą korzystającą z instrumentu SMEG, łącznie ze wzorami wymaganych raportów?

Wzory umów przesyłane są tylko Instytucjom Pośredniczącym poważnie zainteresowanym skorzystaniem z instrumentu dostępnego w ramach Programu Ramowego CIP, na dalszych etapach współpracy z EIF.

Wzory formularzy raportowych są w trakcie przygotowywania przez EIF.

13. Czy istnieją ograniczenia wielkości portfeli gwarantowanych ze środków UE w ramach SMEG?

Nie, nie ma takich ograniczeń. Wielkość portfela przedstawianego do gwarancji negocjowana jest indywidualnie i zależy od wielkości Instytucji Pośredniczącej i jej możliwości w zakresie udzielania/ gwarantowania instrumentów dłużnych. Jednakże EIF sugeruje, że minimalna wielkość portfela nie powinna być mniejsza niż 20 milionów EUR. Należy pamiętać, że wielkość ta nie jest uregulowana w żadnych dokumentach.

14. W którym momencie obejmowany jest gwarancją UE nowy kredyt/ mikrokredyt wprowadzany do portfela Instytucji Pośredniczącej? Jaka jest procedura zgłaszania do EIF, do portfela gwarancji, nowego kredytu/ mikrokredytu ?

Procedurę zgłaszania nowego instrumentu do portfela gwarancji uwzględnia dokument EIF dotyczący Programu CIP -? Polityka w zakresie gwarancji i wytyczne operacyjne dla kredytów i mikro-kredytów" zamieszczony na stronie www.cip.gov.pl (wersja polska - jako: informacja o składaniu wniosków...) i w wersji angielskiej na  http://www.eif.org/ .

Formularz zgłoszenia instrumentu finansowego do gwarantowanego portfela będzie określony w umowie gwarancji.  Gwarancja wchodzi w życie w chwili otrzymania przez EIF zgłoszenia o którym mowa.

15. Jak należy rozumieć sformułowanie ?zgoda Instytucji Pośredniczącej? na rozszerzony dostęp MSP do finansowania?

Szczegółowo problem ten omówiony jest w dokumentach EIF, w części SMEG/ Polityka w zakresie gwarancji.., w obu wersjach językowych, tak jak to opisano w odpowiedzi na poprzednie pytanie.

16. Czy jest definicja pojęcia 'innowacja' określona przez KE?

W Decyzji NR 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24.10.2006 r. ustanawiającej Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji, akapit (8) precyzuje: ?- innowacja jest rozumiana jako pojęcie obejmujące odnowienie i poszerzenie gamy produktów i usług oraz powiązanych z nimi rynków; opracowanie nowych metod projektowania produkcji, dostaw i dystrybucji; wprowadzenie zmian w zarządzaniu, organizacji pracy, warunkach pracy i umiejętnościach siły roboczej; pojęcie innowacji obejmuje innowacje technologiczne, pozatechnologiczne i organizacyjne."

17. Czy nowoutworzony fundusz poręczeniowy może uzyskać gwarancję portfela poręczeń w ramach instrumentu SMEG?

Wytyczne nie określają "wieku" instytucji finansowej. Nie ma zapisów mówiących o wykluczeniu nowoutworzonych instytucji finansowych z możliwości ubiegania się o wsparcie. Wytyczne odnoszą się natomiast do standingu finansowego aplikującej instytucji. Kondycja finansowa nowoutworzonej jednostki będzie więc analizowana na podstawie dostępnych danych i informacji (bilans otwarcia, itp.).

18. Czy fundusz poręczeniowy/ pożyczkowy objęty gwarancjami portfelowymi, w ramach instrumentu SMEG, musi mieć określoną formę prawną?

Nie ma żadnych wytycznych dotyczących formy prawnej jaką musi posiadać fundusz poręczeniowy/pożyczkowy, który będzie ubiegał się o wsparcie w ramach instrumentu SMEG. Zgodnie z interpretacją EFI nie jest to kluczowa dana. Ważne jest natomiast, aby fundusz miał dobry standing finansowy.

19. Czy innowacyjna spółka (MSP) w którą inwestuje fundusz VC w ramach instrumentu GIF1 musi być uznana za innowacyjną przed dokonaniem inwestycji ze środków GIF1, czy ma dopiero stać się innowacyjna w wyniku tej inwestycji?

Fundusze VC mogą inwestować środki instrumentu GIF1 w spółki, które już wcześniej zostały zidentyfikowane jako innowacyjne MSP.

20. Czy fundusze kapitałowe inwestujące za granicą, w spółki znajdujące się na terenie krajów nie uczestniczących w CIP, mogą aplikować o instrument GIF?

Fundusze działające w krajach uczestniczących w Programie CIP mogą kwalifikować się do CIP. Fundusze mogą jednakże inwestować w spółki znajdujące się na terenie krajów innych niż uczestniczące w CIP. W takim przypadku, takie spółki nie mogą być traktowane jako  końcowi beneficjenci instrumentu GIF.

21. Czy EIF inwestując w fundusz kapitałowy, w ramach instrumentu GIF, będzie miał jakikolwiek wpływ na działania i decyzje funduszu?

EIF nie ma wpływu na decyzje inwestycyjne funduszu, jednakże na ogół jest on reprezentowany w komitecie doradczym funduszu.

22. Jaki jest harmonogram aplikacji o środki w ramach instrumentu SMEG?

Nabór wniosków o wsparcie w ramach instrumentu SMEG jest już otwarty (od 26 września 2007 roku) i prowadzony jest w trybie ciągłym. Nie ma tutaj żadnych rund aplikacyjnych, instytucja finansowa może więc złożyć wniosek aplikacyjny w dowolnym momencie. Biorąc jednak pod uwagę ograniczony budżet programu CIP i instrumentu SMEG, oczywiście warto aplikować wcześniej, aby nie okazało się, iż środki zostały już wyczerpane przez inne instytucje.

23. Czy znane są kryteria wyboru Pośredników Finansowych instrumentu SMEG? Czy Pośrednikiem Finansowym może zostać fundusz poręczeniowy?

Fundusz poręczeniowy może zostać Pośrednikiem Finansowym w ramach instrumentu SMEG. Powinien działać on jednak przynajmniej na skalę regionalną. Pozostałe kryteria wyboru Pośredników Finansowych (sytuacja finansowa, umiejętność zarządzania ryzykiem itp.) wskazane są w poszczególnych wytycznych wdrożeniowych. Wszystkie wytyczne wdrożeniowe i operacyjne można pobrać w dziale "Baza dokumentów dotyczących CIP" naszej strony internetowej.

24. Jakie będą zasady wypłacania gwarancji / regwarancji przez EFI w ramach instrumentu SMEG (w jakim momencie, w jakiej wysokości, po spełnieniu jakich warunków formalnych)?

Gwarancje/regwarancje wypłacane będą przez EFI na pisemne żądanie Pośrednika Finansowego. Procedura wypłaty gwarancji/regwarancji może trwać maksymalnie 2 miesiące. O wyborze momentu wnioskowania o wypłatę decyduje Pośrednik Finansowy. Pozostałe szczegóły dotyczące wypłat gwarancyjnych/regwarancyjnych zostaną przekazane instytucjom finansowym dopiero na kolejnych etapach procesu aplikacyjnego.

25. Jaka jest różnica pomiędzy Współczynnikiem Gwarancji i Współczynnikiem Pułapu Gwarancji?

Współczynnik Gwarancji wskazuje jaka część danego instrumentu finansowego będzie objęta gwarancją/regwarancją EFI. Współczynnik Pułapu Gwarancji jest wykorzystywany do określenia Pułapu Gwarancji czyli maksymalnej kwoty wypłat gwarancyjnych/regwarancyjnych, które EFI będzie mógł wykonać na rzecz Pośrednika Finansowego.

26. Czy regwarancjami dostępnymi w ramach instrumentu SMEG mogą być objęte tylko poręczenia kredytów czy mogą to być także np.: poręczenia należytego wykonania umowy, poręczenia wadiów?

Regwarancjami mogą być objęte poręczenia/gwarancje kredytów, pożyczek, leasingu (w ramach opcji "Gwarancji kredytów") lub poręczenia/gwarancje mikrokredytów (w ramach opcji "Gwarancji mikrokredytów").

27. Jakie opłaty i w jakiej wysokości będzie pobierał EFI przy korzystaniu z opcji "Gwarancji kredytów" i "Gwarancji mikrokredytów" instrumentu SMEG?

W ramach opcji "Gwarancji kredytów" i "Gwarancji mikrokredytów" instrumentu SMEG nie są pobierane żadne opłaty gwarancyjne. Tylko przy opcji "Gwarancji kredytów" może zostać ewentualnie pobrana "Opłata za zaangażowanie" - będzie ona wyliczona od kwoty zaangażowanej, ale niewykorzystanej, według uzgodnionego harmonogramu. Szczegóły dotyczące tej opłaty, w tym także jej stawka, są uzgadniane i przekazywane instytucjom finansowym dopiero na późniejszym etapie negocjacji umowy z EFI. Jeśli jednak instytucja finansowa realnie oszacuje wielkość portfela gwarancyjnego, o którą będzie wnioskować, a następnie będzie go sprawnie budować, to oczywiście bez problemu może uniknąć konieczności uiszczenia tej opłaty.

28. Czy w wytycznych dotyczących Instrumentu SMEG zostało określone jakie inne zabezpieczenia mogą być przyjmowane w przypadku kredytów obejmowanych gwarancjami w ramach SMEG?

Dokumenty i wytyczne wdrożeniowe, opracowane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny, nie precyzują kwestii dopuszczalnych form i sposobów zabezpieczeń kredytów, które będą objęte gwarancjami w ramach Instrumentu SMEG. Wynika to z faktu, że Instrument SMEG adresowany jest do instytucji finansowych różnego profilu (banki, fundusze poręczeniowe, fundusze pożyczkowe, przedsiębiorstwa leasingowe, itp.), oferujących różnego typu produkty finansowe dla MŚP oraz działających w różnych Państwach Członkowskich UE. Nie jest więc możliwe jednoznaczne zdefiniowanie i określenie tak szczegółowych parametrów dla tak zróżnicowanej grupy.
Sposoby i formy zabezpieczenia kredytów, które mają być objęte gwarancjami w ramach Instrumentu SMEG, instytucja finansowa uzgadnia bezpośrednio z EFI na etapie określania szczegółowych parametrów produktu.

29. Czy w wytycznych dotyczących Instrumentu SMEG zostało określone jakie inne zabezpieczenia mogą być przyjmowane w przypadku kredytów obejmowanych gwarancjami w ramach SMEG?

Dokumenty i wytyczne wdrożeniowe, opracowane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny, nie precyzują kwestii dopuszczalnych form i sposobów zabezpieczeń kredytów, które będą objęte gwarancjami w ramach Instrumentu SMEG. Wynika to z faktu, że Instrument SMEG adresowany jest do instytucji finansowych różnego profilu (banki, fundusze poręczeniowe, fundusze pożyczkowe, przedsiębiorstwa leasingowe, itp.), oferujących różnego typu produkty finansowe dla MŚP oraz działających w różnych Państwach Członkowskich UE. Nie jest więc możliwe jednoznaczne zdefiniowanie i określenie tak szczegółowych parametrów dla tak zróżnicowanej grupy.
Sposoby i formy zabezpieczenia kredytów, które mają być objęte gwarancjami w ramach Instrumentu SMEG, instytucja finansowa uzgadnia bezpośrednio z EFI na etapie określania szczegółowych parametrów produktu.

30. W jaki sposób funkcjonuje klauzula "pari passu" w Instrumencie SMEG?

W odniesieniu do Instrumentu SMEG, klauzula "pari passu" oznacza, że straty związane z danym zaangażowaniem kredytowym muszą być ponoszone proporcjonalnie przez kredytodawcę (np.: bank) oraz gwaranta (czyli w tym wypadku EFI). Ostateczna strata na danym produkcie będzie więc pokrywana zawsze częściowo przez instytucję finansową i częściowo przez EFI, oczywiście tylko do momentu osiągnięcia Pułapu Gwarancji.
Odzyskane kwoty generowane w wyniku windykacji długu z zabezpieczeń złożonych przez kredytobiorcę muszą proporcjonalnie obniżać straty ponoszone przez kredytodawcę i gwaranta. Jeżeli więc po złożeniu do EFI wniosku o wypłatę gwarancji, uda się odzyskać jeszcze jakieś dodatkowe kwoty to odpowiednią ich część należało będzie zwrócić do EFI.