PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkippt

EIP - Instrumenty Pozafinansowe - Inicjatywy Innowacyjne - Europe INNOVA


Cele inicjatywy:

 

Europe INNOVA to inicjatywa Dyrekcji Generalnej Przedsiębiorczość i Przemysł mająca na celu rozwój, testowanie i promocje nowych narzędzi oraz instrumentów wspierających innowacje, szczególnie w kontekście innowacji w sektorze przedsiębiorstw. Inicjatywa wspiera wszelkie formy innowacji, będące odpowiedzią na wyzwania współczesnej gospodarki. Inicjatywa łączy starania podmiotów z sektora prywatnego i publicznego takich jak: agencje innowacyjne, centra transferu technologii, inkubatory, pośrednicy finansowi czy np. klastry. Cele inicjatywy realizowane są przez partnerstwa wskazanych podmiotów.

 

Obszary działania:

 

Analizy dotyczące innowacyjności:

  • Sectoral Innovation Watch dostarcza informacji na temat innowacyjnych rynków, czynników wpływających na rozwój innowacyjności jak zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie, umiejętności, zmiany strukturalne i instytucjonalne;
  • European Cluster Observatory zajmuje się mappingiem klastrów na poziomie regionalnym i krajowym, analizą polityk oraz programów na rzecz klastrów;
  • Eco-inovation Observatory oferuje statystyki oraz opracowania na temat najnowszych trednów w dziedzinie ekoinnowacji, których celem jest wsparcie sektora MŚP.

 

Innowacyjne zarządzanie:

  • IMP³rove oferuje wsparcie systemów zarządzania w sektorze MŚP oraz dostarcza propozycji usprawnień dzięki narzędziom oceny dostępnym on-line.

 

Promocja nowych narzędzi i usług:

  • Take It Up to inicjatywa, której celem jest stworzenie repozytorium najnowocześniejszych narzędzi i usług oferowanych przez podmioty świadczące usługi innowacyjne

 

Europejskie Platformy Innowacji:

  • Europejska Platforma Innowacji na rzecz Klastrów (Cluster-IP), jej celem jest wsparcie rozwoju innowacji i wzrostu klastrów w europie, w szczególności dotyczy to MSP tworzących klastry.
  • Europejska Platforma Innowacji na rzecz Usług Opartych na Wiedzy (KIS-IP) wspiera rozwój innowacji w sektorze usług, w tym w obszarze projektowania.
  • Europejska Platforma Innowacji na rzecz Ekoinnowacji (Eco-IP) wspiera rozwój innowacji w sektorze recyklingu, produktów typu bio, efektywnego wykorzystania zasobów oraz zarządzania wodą.

 

Informacje na temat inicjatywy Europe INNOVA:

http://www.europe-innova.eu/web/guest/about